Utlysning av resterende lokale forskningsmidler

Det er nå mulig å søke på de resterende lokale forskningsmidlene for 2016 (ca. 150 000 kroner). Vi oppfordrer alle med gode ideer om å søke midler til å komme i gang med forskning eller videreutvikle prosjektene sine.

Det kan søkes om midler til litteraturinnkjøp, frikjøp av arbeidstid, reise til ekstern veileder, premiering av artikler og kongresspresentasjoner osv. Vi har fortsatt ingen strenge krav til forskningsinnhold, men oppfordrer til prosjekter som inkluderer brukermedvirkning. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet så må det redegjøres hvorfor.

"Såkornmidler"

Vi ønsker flere publikasjoner, og søknader som har en plan for publisering vil bli prioritert. Midlene skal brukes til prosjekt som ikke naturlig faller innunder ordinær drift. Dersom du ikke er helt sikker på hvordan du skal gjennomføre din ide – søk om ”såkornmidler” – så kan du søke om mer midler når prosjektet er bedre gjennomarbeidet.

Kun ansatte

Større forskningsprosjekter må tilfredsstille formelle krav til forskning i henhold til forskningsloven, bl.a. med kompetent forsker som prosjektleder. Forskningsutvalget støtter i utgangspunktet ikke mastergradsutdanning, men publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift som resultat av mastergradsoppgaver kan få støtte.

Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. Alle som får tildelt midler til forskning må rapportere om bruk av midlene ved årsskiftet. Tildelte midler som ikke benyttes det året de er tildelt vil normalt bli inndratt. Overføring til neste år kan bare skje unntaksvis og da etter søknad til forskningsutvalget før årsskiftet.

Søk innen 3. juli

Søknadsskjema og annen nyttig info ligger også på intranettet under Fagområder - Forskning og utvikling - Skjemaer. De beløpsgrensene som er anført, er bare veiledende, og gode prosjekter kan få større tildeling etter individuell vurdering. Søknaden skal inneholde prosjektprotokoll og budsjett.

Søknaden sendes som én pdf-fil (evt. vedlegg må skannes inn sammen med søknadsskjema) per e-post til tomas.log@helgelandssykehuset.no innen søndag 3. juli kl 23:59. Alle medlemmene i forskningsutvalget svarer gjerne på spørsmål.

 

Les mer om forskning i Helgelandssykehuset