Varslingssakene ved Helgelandssykehuset

Styret i Helgelandssykehuset har behandlet KPMGs rapport del 2 om varslingssakene i Helgelandssykehuset, der det er gjort vurderinger av varslingenes forsvarlighet.

Styret i Helgelandssykehuset behandlet varslingssaken i styremøte 18. februar.​

Alvorlige konsekvenser

Ingen av varslerne har fått medhold i de til sammen fire varslingssakene bestående av 22 påstander om kritikkverdige forhold ved Helgelandssykehuset. To av varslene er i strid med kravene til forsvarlig framgangsmåte i foretakets varslingsrutiner og arbeidsmiljøloven. Dette har medført alvorlige konsekvenser for foretaket og for dem det er varslet om. Styret slutter seg til KPMGs konklusjoner.

Ikke forsvarlig

Rapporten konkluderer med at varsel 1 og 2 ikke oppfyller kravene til fremgangsmåte ved varsling i sykehusets varslingsrutine. Varsel 1 ble fremsatt av to tillitsvalgte på vegne av 20 tillitsvalgte (9 fra Mosjøen, 11 fra Sandnessjøen), mens varsel 2 ble framsatt av daværende områdesjef for akutt/kirurgi i Sandnessjøen. De to varslene oppfyller heller ikke kravene til forsvarlig varsling etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2) eller kravene til fremgangsmåte ved varsling etter de nye reglene i arbeidsmiljøloven § 2 A-2.2. Varsel 3 og 4 oppfyller kravene til forsvarlig fremgangsmåte.
- Styret i Helgelandssykehuset har i dag behandlet delrapport 2 fra KPMG og ser alvorlig på KPMGs funn og konklusjoner. Lokaliseringsdebatten på Helgeland har fått alvorlige konsekvenser for arbeidsmiljøet i Helgelandssykehuset og lovlige virkemidler som varslingsinstituttet er brukt uforsvarlig i to av fire varsler.  Styret har bedt administrerende direktør å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø og økt forståelse for varslingsinstituttet, sier Dag Hårstad, styreleder i Helgelandssykehuset HF.

Tiltak

Administrerende direktør skal nå gjennomføre individuelle og generelle tiltak. Styret støtter det pågående arbeidet med å forbedre kommunikasjon, samhandling og rolleforståelse med mål om å skape en felles forståelse av balansen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt, hva medbestemmelse og medvirkning er, samt hvordan og når uenighet skal håndteres.
- Styret oppfordrer ansatte til å bruke varslingsinstituttet i henhold til foretakets varslingsrutiner. Rutinene beskriver hvilke spørsmål en varsler bør stille seg, samt hva som er hovedproblemstillingen når det skal tas stilling til om et varsel er forsvarlig, sier Dag Hårstad.

Administrerende direktør vil holde styret løpende orientert om den videre behandling av saken.