HELSENORGE
Covid-19 (korona)

Covid-19: Revmatologi - veiledning til helsepersonell og informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Det er per i dag ikke kunnskap som tilsier at det er grunnlag for å stoppe eller trappe ned pågående immunsupprimerende behandling. Les veilederne her.

pasient