Helgelandssykehuset forbereder seg på mange pasienter med covid-19

På oppdrag fra Helse Nord planlegger Helgelandssykehuset nå for det maksimale pasientbehovet som er angitt i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse. Dette betyr at Helgelandssykehuset må være i stand til å behandle opptil 500 koronapasienter i løpet av ett år, hvorav 130 vil kunne ha behov for intensivbehandling.

AMBULANSEPERSONELL i smitteverndrakt

​Folkehelseinstituttets beregninger tar høyde for at det vil bli en topp i antall smittede av covid-19, og at denne toppen kanskje kommer i løpet av våren. Helgelandssykehuset må ta høyde for å kunne ta imot opptil 80 pasienter samtidig, hvorav 20 vil kunne være intensivpasienter. I foretaksmøte fredag 27. mars fikk Helgelandssykehuset i oppdrag å forberede seg på en situasjon der intensivkapasiteten må mer enn tredobles sammenliknet med en normal driftssituasjon.

Stor omstillingsevne

– Vi forbereder oss nå på et scenario der mange kan bli syke på Helgeland. Vi jobber med å kartlegge behovene som trengs for å håndtere en slik situasjon, både i forhold til lokaler, medisinsk utstyr og personalressurser. Vi har god dialog med både Helse Nord og Sykehusinnkjøp om dette. Helgelandssykehuset er allerede godt i gang med en rekke tiltak og det er en enorm stå-på-vilje og omstillingsevne hos våre medarbeidere, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

Stort behov for intensivkompetanse

Scenarioet som det nå jobbes med innebærer at antallet intensivplasser i Helgelandssykehuset skal kunne økes betydelig, fra normalt seks til 20 intensivplasser med respirator. Det er i den forbindelse stort behov for flere med kompetanse innen intensivbehandling. I tillegg til tett dialog med Sykehusinnkjøp som er nasjonalt ansvarlig for flåtestyring av både på utstyr og personell, jobber Helgelandssykehuset nå med hvordan eksisterende personell kan omdisponeres, og det er iverksatt nødvendig trening og opplæring for å øke den samlede intensivkompetansen i foretaket. Det er også lagt planer for hvordan man skal hente inn og trene opp helsepersonell og annet personell som ikke jobber i sykehus til daglig.

Iverksatt omorganisering og opplæring

Helgelandssykehuset har allerede iverksatt nødvendig opplæring og kursing av medarbeidere. Det er gjort en rekke omrokkeringer og tilpasninger ved de ulike enhetene og avdelingene, slik at sykehuset skal kunne ta imot smittede pasienter og samtidig ivareta andre pasientgrupper.

Det er de siste ukene arbeidet med å opprette midlertidige infeksjonsposter og det er etablert nye prosedyrer og rutiner for mottak av pasienter med mistanke om eller påvist covid-19. Det legges stor vekt på å beskytte risikoutsatte pasienter og omorganiseringen skal bidra til å redusere risikoen for smitte til andre sykehusinnlagte.