Helgelandssykehuset reduserer poliklinikk og planlagte operasjoner fra og med mandag

Helgelandssykehuset iverksetter fra mandag kl. 08.00 gul beredskap for å sikre at sykehuset er best mulig rustet til å møte pasientpågang som følge av koronasituasjonen. Dette medfører blant annet at poliklinikk og elektiv kirurgi (planlagte operasjoner), med unntak av kreftkirurgi stoppes inntil videre. Tilbudet innen psykisk helse og rus er foreløpig ikke berørt.

Det er foreløpig ingen innlagte pasienter med påvist sykdom grunnet koronavirus (covid-19) ved Helgelandssykehuset. Det er likevel nødvendig å omdisponere ressurser for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bakgrunnen for dette er at det nasjonalt forventes en økning i innleggelse av pasienter med korona. Norske helseforetak må være forberedt på å kunne håndtere mange pasienter som er alvorlig syke som følge av koronavirus.  

Helgelandssykehuset reduserer polikliniske tjenester og elektiv aktivitet som etter medisinskfaglig vurdering anses forsvarlig å utsette. Pasientene som blir berørt av dette, vil bli kontaktet av sykehuset og få mer informasjon. 

All øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som ikke kan utsettes, håndteres som vanlig.

– Det jobbes løpende med å kartlegge kapasiteten og omrokere personell ved behov. Koronasituasjonen vil kreve mye personell, derfor er et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre å begrense behandling som kan utsettes. Vi beklager ulempen dette medfører, men ber om forståelse for nødvendigheten av dette i denne krevende situasjonen, sier Fred Mürer, medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset. 

Helgelandssykehuset går fra grønn til gul beredskap mandag 16. mars kl. 08.00, med mindre det skjer noe uforutsett. 

Fra dagens møte i katastrofeledelsen i Helgelandssykehuset. Store deler av katastrofeledelsen deltok på Skype.

Fra dagens møte i katastrofeledelsen i Helgelandssykehuset. Store deler av katastrofeledelsen deltok på Skype.