Covid-19

Informasjon til ansatte i Helgelandssykehuset

På denne siden finner du som er ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset.


Vaksinering av ansatte

Har du vært på reise?

Du skal fylle ut en sjekkliste, og levere denne.

Finn mer informasjon om dette her

Oppdaterte råd 25.03.21:

Helgelandssykehuset strammer inn rutinene i tråd med nasjonale anbefalinger, i perioden 25.03-12.04.

Reiser og besøk

Ansatte som kommer tilbake fra reiser i områder med høyt smittenivå:

 • Test deg hjemkomstdagen eller dagen etter hjemkomst. Test deg på nytt på dag tre.
 • Du kan gå på jobb, men bør unngå sosial kontakt inntil negativt prøvesvar foreligger.

Ansatte som har besøk fra områder med høyt smittenivå:

 • Du bør oppfordre dine besøkende til å teste seg kommunalt ankomstdagen eller dagen etter ankomst, samt dag ca. tre etter ankomst. Flere kommuner i Nord-Norge anbefaler at tilreisende uten symptomer begrenser sosial kontakt inntil negativt prøvesvar foreligger.

Studenter i praksis som kommer tilbake fra reiser i områder med høyt smittenivå:

 • Du bør teste deg ankomstdagen eller dagen etter ankomst til praksisstedet. Test deg på ny dag tre. Testing bør gjøres i rimelig tid før oppstart og studenter vil ikke prioriteres for hasteprøver.
 • Du kan ikke møte på praksissted før negativt svar på første prøve foreligger. Du bør unngå sosial kontakt inntil negativt prøvesvar foreligger.

Hjemmekontor

Det anbefales hjemmekontor der det er praktisk mulig.

Avstand

Avstand er viktigste virkemiddel mot smittespredning. Gjelder for både personell og pasienter.

Regjeringen har spesifisert unntak for helsetjenesten fra generelt råd om 2 meters avstand, da det ikke alltid er praktisk mulig å etterleve i helsetjenesten: Det er viktig å holde avstand på minst 1 meter, men 2 meters avstand er å foretrekke.

Antall kontakter

Ytterligere begrense antall nærkontakter

Bruk av munnbind

Ansatte anbefales å bruke munnbind

 • i all pasientkontakt nærmere enn 1 meter og vurdere dette ved pasientkontakt nærmere enn 2 meter.
 • i hovedinngangen ved sykehusene ved kontakt nærmere enn 1 meter.

Munnbind kan vurderes i konkrete og avgrensede situasjoner der man ikke klarer å holde 1 meters avstand til kollegaer, f.eks. ved team-mottak.

For pasienter, pårørende og ledsagere er det frivillig å bruke munnbind.

Å være ansatt i en pandemisituasjon

Kollegastøtte

Rådgivning og kollegastøtte er et tilbud til alle ansatte i Helgelandssykehuset som føler behov for råd og kollegastøtte under perioden der sykehuset er i beredskap grunnet Covid-19. Send e-post kollegastotte@helgelandssykehuset.no. Du kontaktes ved første virkedag. Det er tilstrekkelig å skrive telefonnummer og tidspunkt der vi kan få kontakt med deg!

Hva kan vi tilby?

 • Rådgivning/kollegastøtte rettet mot vanlige og forventede stress- og krisereaksjoner under kritiske hendelser. 
 • Hjelp og råd til selvhjelp: søvn, fysisk aktivitet, egenomsorg.
 • Drøfting av jobbrelaterte bekymringer, eller belastende problemstillinger i hjemmet som følge av Covid-19.
 • Råd om hvor man kan få psykisk helsehjelp eller annen hjelp: fastlege, kommunehelsetjeneste. 
 • Samtalene er konfidensielle, og helsepersonellet som bemanner tjenesten har taushetsplikt. 
 • Rådgivning/kollegastøtte er et gratis tilbud til ansatte.

Hvordan hjelpe meg selv og hverandre i koronatider

Til alle ansatte! Denne presentasjonen gir noen gode råd for å håndtere stresset vi alle kan oppleve nå - helsetrussel mot en selv og sine kjære, isolasjon, ny virkelighet osv.

Hvordan hjelpe meg selv og hverandre i koronatider - verktøy til å mestre en ny situasjon (PDF)

Råd til helsepersonell i kriser

Personell i kriseteam, helsepersonell og frivillige gjør en avgjørende innsats for å ivareta personer som er rammet eller direkte påvirket av koronaviruset. Hvordan kan hjelperne ivareta seg selv og hverandre?

Psykolog og stipendiat Nina Mørkved skriver om kriser og krisereaksjoner, og hvordan ansatte i Helgelandssykehuset kan møte dette i tiden fremover:

– Å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjelperens egen helse, sier psykologspesialist Anders Lundesgaard fra RVTS Nord:

Se også:

HMS i pandemisituasjonen

Å vurdere konsekvenser for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i det vi gjør, er alltid viktig. I den situasjonen vi står i nå er vår helse og sikkerhet ekstra truet.

Les mer om HMS i pandemisituasjonen i vår personalhåndbok (obs lenken vil ikke fungere for eksterne)

Ergonomiveiledning

I forbindelse med koronasituasjonen er det mange som arbeider fra hjemmekontor. I den forbindelse kan det være at noen har spørsmål og behov for veiledning knyttet til ergonomi.

Det gis derfor mulighet for konsultasjon og veiledning fra Helse og Sikkerhet via telefon og videokonsultasjon. Dersom du har behov for bistand er framgangsmåten slik:

 1. Kontakt din leder
 2. Leder bestiller direkte til BHT eller leder ber HR/Team arbeidsmiljø om å gjøre det.
 3. Med hensyn til faktura så oppgis prosjektnummer korona 92503.

Underleverandørene som skal betjene Mosjøen og Sandnessjøen tilbyr pr dags dato ikke sine tjenester så Helse og Sikkerhet tilbyr hele foretaket denne tjenesten.

Kontaktinformasjon til Helse og Sikkerhet:
Telefon: 75 13 62 20
E post: post@hesi.no
Åpningstider: 07.30 – 15.30

Kontaktinformasjon til Team Arbeidsmiljø, HR, Helgelandssykehuset:

Leif Morten Aas: 958 40 140
Eva Sørdal: 474 56 367
Anita Alsgård: 975 06 230
Heidi Lysfjord: 482 28 704

Ivaretakelse av arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynlighet for utbrenthet. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA)  ved Universitetssykehuset Nord-Norge har utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefalinger. 

Veileder for ivaretakelse av eget personell (PowerPoint) Ivaretagelse av hjelpere (stressmestring, kollegastøtte m.m.)

Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?" (fra 28. mai 2020)


Digitale møter og kurs

Digitale møter og kurs gjennomføres på egne kontor eller i møterom med to meters avstand.


 

Opplæring og verktøy


Sikre nok personell under pandemien

Under pandemien blir flere av våre ansatte satt i karantene og personell blir omdisponert til å håndtere smittede pasienter. Dette resulterer i et økt behov for personell i foretaksgruppen. Under følger oversikt over adgangen til og organiseringen av vikarinnleie fra utlandet og mobiliserbart helsepersonell.

Grensepassering og testing under pandemien

Innreiserestriksjoner

For å begrense risikoen for importsmitte har regjeringen strammet inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Det foreligger imidlertid visse unntak fra dette innreiseforbundet som vil gjelde for flere av arbeidstakerne som kommer fra utlandet for å arbeide ved helseforetakene. Mer om unntak fra innreiserestriksjoner.

Regjeringen gjør en ytterligere innstramming i innreisereglene. Attest på gjennomgått covid-19 har til nå gitt unntak fra innreisekarantene, krav om negativ test og test ved ankomst. Dette er opphevet fra og med natt til søndag 31.01.21. Les mer om endringene på regjeringen.no.

Innreiseregistreringssystem 

Regjeringen har etablert et innreiseregistreringssystem for personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt. Innreisende kan registrere seg digitalt eller med papirskjema. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om man benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Det er arbeidstakeren selv som fyller ut skjema.

Mer informasjon på regjeringen.no

Digitalt skjema for registrering. 

Pålagt test ved ankomst

Regjeringen har innført en plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise til Norge. Testingen skal som hovedregel skje ved grensestasjonene. Helseforetakene godkjenner ikke negativ antigen-test, før man starter arbeidet ved helseforetaket. Det vil si at man må ta ytterligere test ved ankomst på helseforetaket, dersom antigen-test er det som er benyttet ved grensepasseringen.

Innreisende må fremdeles ha med seg attest på negativ covid-19-test fra hjemlandet. Test ved ankomst kommer i tillegg til attest fra hjemlandet. 

Mer om testplikt ved ankomst på regjeringen.no

Mer om testplikt og unntak fra denne på helsenorge.no.

Test før oppstart i arbeid og deretter hver tredje dag i 10 døgn

Testregimet for å gjøre unntak for innreisekarantene for arbeidstakere som kommer fra utlandet er likt som før – negativt test før oppstart i arbeid ved sykehuset og testing hver tredje dag i 10 døgn. På fritiden må arbeidstakeren være i karantene og unngå kontakt med andre. 

Test for danske arbeidere som skal reise tilbake til Danmark

Alle reisende til Danmark må kunne forelegge en negativ Covid-19 test ved innreise til Danmark. Testen må være tatt i løpet av de siste 24 timene. 

Vikarinnleie fra utlandet under pandemien

Stenging av enkelte landegrenser og karantene-situasjon hos eget personell utfordrer bemanningssituasjonen ved flere HF. Det er derfor gjort tiltak for å sikre grensepassering for vikarene, samt unntak for karantenebestemmelser. 

Den enkelte foretaksdirektør beslutter hvorvidt foretaket skal benytte seg av vikarer fra utlandet. I Helse Nord er det relativt stor bruk av utenlandske lege- og sykepleiervikarer. På denne bakgrunn er det etablert noen strukturer for hvordan dette håndteres.

Registreringsplikt for arbeidere som kommer til Norge

Regjeringen har etablert et innreiseregistreringssystem for personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt. Innreisende kan registrere seg digitalt eller med papirskjema. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om man benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Det er arbeidstakeren selv som fyller ut skjema.

Mer informasjon på regjeringen.no

Digitalt skjema for registrering 


Inter-regionalt samarbeid og helhetlig tilnærming

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Avinor etablert en «Dispatch ordning» som sluser inn utenlandsk innleiepersonell som ankommer Norge. Dette sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på Gardermoen og andre sentrale lufthavner i Norge med direkteankomst fra andre land i Norden.  Avinor sikrer et egnet eget område for vikarene, og sørger for at de trygt kan reise videre til det sykehuset de skal til.

Forutsetningen for at disse personene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på Gardermoen og andre lufthavner er at de kan dokumentere sitt oppdrag med en form for dokumentasjon (ID-kort, et skriv eller en e-post fra Vikarbyrået som de kan fremvise på kontrollpunktene). Avinor har bekreftet at vikarene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på flyplassen dersom de har korrekt dokumentasjon på oppdraget med seg.

Vikarene får med seg en bekreftelse med seg fra sitt vikarbyrå i tillegg til et grensekontrollbevis utstedt av RHF-ene med kontaktopplysninger til HR direktørene i de fire regionale helseforetakene som kontaktperson for bekreftelse på deres oppdrag ved behov.

Ved ankomst med bakketransport over grensen til Norge gjelder samme regler og krav til dokumentasjon. 

Sykehusinnkjøp sender daglige oversikter til Avinor/Politi og RHF-ene

Sykehusinnkjøp oppdaterer daglig en oversikt til Avinor og RHF-ene fra de leverandører som har utenlandske vikarer som er på vei til norske helseforetak med følgende informasjon: 

 • Helseforetak/Sykehus
 • Navn
 • Flightnummer med dato for ankomst til Norge, samt flightnummer for eventuell videre innenlandsreise. 

Det vil i tiden framover avholdes faste nasjonale styringsgruppemøter mellom Sykehusinnkjøp og de fire RHF HR-direktørene hvor innmeldt behov for kritisk personell vil bli prioritert basert på felles nasjonale prioriteringskriterier. Denne gruppen har møter tirsdag og torsdag kl. 1200 og skal sikre en helhetlig tilnærming til for bruk av innleid personell. Dersom situasjonen krever det vil det gjennomføres en flåtestyring av tilgjengelig vikarressurser på tvers av regionene.  

Målsettingen må være en tydelig kommunikasjon både internt i foretakene og opp mot Helse Nord RHF som koordinerer foretakenes behov inn i den nasjonale tilnærmingen for fordeling av dette personellet, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor vikarer som er bestilt enten blir sendt i retur eller satt rett i karantene ved ankomst.

Karanteneplikt og krav til testing av arbeidere som kommer til Norge

Hovedregel om karanteneplikt

Etter covid-19-forskriften § 4 skal personer som kommer til Norge oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge, med unntak av personer som har oppholdt seg i gule områder.

I forskriften §6e finnes unntak for karanteneplikten som er særlig aktuelle for arbeidstakere i helseforetakene.

Arbeidere kan få forkortet innreisekarantene til 7 dager dersom de gjennomfører 2 negative tester mens de er i karantene. Hvor første test er tatt innen 3 dager etter ankomst og andre test er tatt tidligst etter 7 dager.

Kravet om PCR tidligst tre døgn etter ankomst gjelder ikke for utenlandsk helsepersonell som er vaksinert (3 uker etter første dose AstraZeneca vaksine eller fullvaksinert med 2 doser PfizerBioNTech eller Moderna vaksine) mot SARS-CoV-2, jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge, og har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR eller antigen hurtigtest ved ankomst til Norge. Arbeidsgiver er ansvarlig for at dokumentasjon for dette foreligger.

Helse Nord jobber med å få på plass en god og sikker løsning for å verifisere dokumentasjonen på vaksinasjon.

Dette kan ikke bli kombinert med fritak for karanteneplikt i henhold til § 6. 

Karantenehotell

Hovedregelen er at innreisekarantene skal bli gjennomført på et karantenehotell der du ankommer Norge. 

Alternativt på oppholdssted som arbeidsgiver stiller til disposisjon. Kravet til oppholdsstedet hos arbeidsgiver er at det må være forhåndsgodkjent hos Arbeidstilsynet.

Foretakene i Helse Nord har sendt søknad til Arbeidstilsynet om slik type godkjenning og Arbeidstilsynet saksbehandler søknadene fortløpende.

Utenlandske arbeidstakere som er bosatt eller som har fast bopel i Norge kan unntas plikten til å oppholde seg på karantenehotell i perioden for innreisekarantene, se  covid-19-forskriften § 5 annet ledd bokstav a og  covid-19-forskriften § 5 annet ledd bokstav c.

Aktuelle ansatte må selv fremskaffe dokumentasjon på bosetting eller fast bopel til fremvisning ved grensekontrollen. 

Unntak fra karanteneplikt

Unntak fra innreise og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner etter § 6e

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, og som har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, er unntatt fra karantene i arbeidstiden. Les mer på lovdata.no.

I henhold til forskriften § 6e siste setning plikter arbeids-/oppdragsgiver å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av denne unntaksbestemmelsen i størst mulig grad unngås. 

Les også fhi sin anbefaling for oppfølging på arbeidsplassen når arbeidstakere unntas karanteneplikt etter paragraf 6e.

Vurderingsgrunnlag for bruk av unntaksbestemmelse 6e

For å kunne påberope seg unntaket i henhold til § 6e skal det være gjennomført en vurdering, se vurderingsgrunnlag

Bekreftelse av vikarinnleie

Leder skal også fylle ut «Bekreftelse av vikarinnleie fra byrå og eventuelt unntak fra karanteneplikt» og sende vikarbyrået FØR innleieoppdragets start.

Krav om testing ved ankomst til Norge

Regjeringen pålegger obligatorisk testing av SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, jf. § 4d. Testen er en antigen hurtigtest eller PCR-Test. Testen er gratis. 


Bestilling av vikarer fra byrå

All bestilling av vikarer fra byrå må fra nå avklares med en oppgitt kontaktperson i eget foretak.

I tråd med den utfordrende bemanningssituasjonen og nye karantenereglene som nå er innført har sykehusdirektørene i Helse Nord blitt enige om å innføre en ny ordning som innebærer at all bestilling av helsepersonell vikarer fra byrå, må klareres med en oppgitt kontaktperson per foretak.

Kontaktpersoner:

Disse kontaktpersonene skal til enhver tid ha oppdaterte oversikter over alle vikarbestillinger fra byrå. De skal koordinere eventuelle karanteneunntak og må derfor kontaktes for å gjøre nødvendige avklaringer dersom det er behov for å bestille nye eller gjøre endringer i inngåtte bestillinger av vikarer. 

Regionalt vil disse kontaktpersonen møtes etter behov. Dette for å holde oversikt over det samlede behovet i regionen og vurdere eventuelle omdisponeringer. Dersom det skulle oppstå kritiske personellbehov som ikke lar seg løse på annet vis, skal regional koordinator (Irene) melde dette som et samlet regionalt behov til prioritering på nasjonalt nivå.

De regionale helseforetakene har sammen med Sykehusinnkjøp etablert en nasjonal styringsgruppe som møtes for å kunne prioritere nasjonal fordeling av tilgjengelige vikarer ved behov. 

Register over mobilisertbart helsepersonell
 

Tilgang til intranett, personalportalen og Campus hjemmefra

(For hjemmekontor, se lenger opp)

Klinisk etikkomité

I denne krevende tiden minner vi om at sykehusets kliniske etikkomité (KEK) er tilgjengelig for hjelp i vanskelige etiske saker. Komitéen vil kunne samles på relativt kort varsel og bistå dem som har behov for en drøfting av etiske spørsmål og vurderinger. Ta kontakt med en av medlemmene i KEK, du finner oss på intranett under utvalg.

Fant du det du lette etter?