Covid-19

Informasjon til ansatte i Helgelandssykehuset

På denne siden finner du som er ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset.


 

Vaksinering av ansatte

Avstand

Avstand er viktigste virkemiddel mot smittespredning. Gjelder for både personell og pasienter. Det er viktig å holde avstand på minst en meter, men det anbefales to meters avstand.

Bruk av munnbind

Ansatte skal vurdere bruke av munnbind i pasientkontakt nærmere enn en meter.

For pasienter, pårørende og ledsagere er det frivillig å bruke munnbind.

Å være ansatt i en pandemisituasjon

Kollegastøtte

Rådgivning og kollegastøtte er et tilbud til alle ansatte i Helgelandssykehuset som føler behov for råd og kollegastøtte under perioden der sykehuset er i beredskap grunnet Covid-19. Send e-post kollegastotte@helgelandssykehuset.no. Du kontaktes ved første virkedag. Det er tilstrekkelig å skrive telefonnummer og tidspunkt der vi kan få kontakt med deg!

Hva kan vi tilby?

 • Rådgivning/kollegastøtte rettet mot vanlige og forventede stress- og krisereaksjoner under kritiske hendelser. 
 • Hjelp og råd til selvhjelp: søvn, fysisk aktivitet, egenomsorg.
 • Drøfting av jobbrelaterte bekymringer, eller belastende problemstillinger i hjemmet som følge av Covid-19.
 • Råd om hvor man kan få psykisk helsehjelp eller annen hjelp: fastlege, kommunehelsetjeneste. 
 • Samtalene er konfidensielle, og helsepersonellet som bemanner tjenesten har taushetsplikt. 
 • Rådgivning/kollegastøtte er et gratis tilbud til ansatte.

Hvordan hjelpe meg selv og hverandre i koronatider

Til alle ansatte! Denne presentasjonen gir noen gode råd for å håndtere stresset vi alle kan oppleve nå - helsetrussel mot en selv og sine kjære, isolasjon, ny virkelighet osv.

Hvordan hjelpe meg selv og hverandre i koronatider - verktøy til å mestre en ny situasjon (PDF)

Råd til helsepersonell i kriser

Personell i kriseteam, helsepersonell og frivillige gjør en avgjørende innsats for å ivareta personer som er rammet eller direkte påvirket av koronaviruset. Hvordan kan hjelperne ivareta seg selv og hverandre?

Psykolog og stipendiat Nina Mørkved skriver om kriser og krisereaksjoner, og hvordan ansatte i Helgelandssykehuset kan møte dette i tiden fremover:

– Å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjelperens egen helse, sier psykologspesialist Anders Lundesgaard fra RVTS Nord:

Se også:

HMS i pandemisituasjonen

Å vurdere konsekvenser for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i det vi gjør, er alltid viktig. I den situasjonen vi står i nå er vår helse og sikkerhet ekstra truet.

Les mer om HMS i pandemisituasjonen i vår personalhåndbok (obs lenken vil ikke fungere for eksterne)

Ergonomiveiledning

I forbindelse med koronasituasjonen er det mange som arbeider fra hjemmekontor. I den forbindelse kan det være at noen har spørsmål og behov for veiledning knyttet til ergonomi.

Det gis derfor mulighet for konsultasjon og veiledning fra Helse og Sikkerhet via telefon og videokonsultasjon. Dersom du har behov for bistand er framgangsmåten slik:

 1. Kontakt din leder
 2. Leder bestiller direkte til BHT eller leder ber HR/Team arbeidsmiljø om å gjøre det.
 3. Med hensyn til faktura så oppgis prosjektnummer korona 92503.

Underleverandørene som skal betjene Mosjøen og Sandnessjøen tilbyr pr dags dato ikke sine tjenester så Helse og Sikkerhet tilbyr hele foretaket denne tjenesten.

Kontaktinformasjon til Helse og Sikkerhet:
Telefon: 75 13 62 20
E post: post@hesi.no
Åpningstider: 07.30 – 15.30

Kontaktinformasjon til Team Arbeidsmiljø, HR, Helgelandssykehuset:

Leif Morten Aas: 958 40 140
Eva Sørdal: 474 56 367
Anita Alsgård: 975 06 230
Heidi Lysfjord: 482 28 704

Ivaretakelse av arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynlighet for utbrenthet. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA)  ved Universitetssykehuset Nord-Norge har utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefalinger. 

Veileder for ivaretakelse av eget personell (PowerPoint) Ivaretagelse av hjelpere (stressmestring, kollegastøtte m.m.)

Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?" (fra 28. mai 2020)


 

 

 

Opplæring og verktøy


Sikre nok personell under pandemien

Under pandemien blir flere av våre ansatte satt i karantene og personell blir omdisponert til å håndtere smittede pasienter. Dette resulterer i et økt behov for personell i foretaksgruppen. Under følger oversikt over adgangen til og organiseringen av vikarinnleie fra utlandet og mobiliserbart helsepersonell.

Grensepassering og testing under pandemien

Mer om reiser på helsedirektoratet.no

Mer om testplikt ved ankomst på regjeringen.no

Mer om testplikt og unntak fra denne på helsenorge.no.

Vikarinnleie fra utlandet under pandemien

Stenging av enkelte landegrenser og karantene-situasjon hos eget personell utfordrer bemanningssituasjonen ved flere HF. Det er derfor gjort tiltak for å sikre grensepassering for vikarene, samt unntak for karantenebestemmelser. 

Den enkelte foretaksdirektør beslutter hvorvidt foretaket skal benytte seg av vikarer fra utlandet. I Helse Nord er det relativt stor bruk av utenlandske lege- og sykepleiervikarer. På denne bakgrunn er det etablert noen strukturer for hvordan dette håndteres.

Inter-regionalt samarbeid og helhetlig tilnærming

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Avinor etablert en «Dispatch ordning» som sluser inn utenlandsk innleiepersonell som ankommer Norge. Dette sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på Gardermoen og andre sentrale lufthavner i Norge med direkteankomst fra andre land i Norden.  Avinor sikrer et egnet eget område for vikarene, og sørger for at de trygt kan reise videre til det sykehuset de skal til.

Forutsetningen for at disse personene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på Gardermoen og andre lufthavner er at de kan dokumentere sitt oppdrag med en form for dokumentasjon (ID-kort, et skriv eller en e-post fra Vikarbyrået som de kan fremvise på kontrollpunktene). Avinor har bekreftet at vikarene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på flyplassen dersom de har korrekt dokumentasjon på oppdraget med seg.

Vikarene får med seg en bekreftelse med seg fra sitt vikarbyrå i tillegg til et grensekontrollbevis utstedt av RHF-ene med kontaktopplysninger til HR direktørene i de fire regionale helseforetakene som kontaktperson for bekreftelse på deres oppdrag ved behov.

Ved ankomst med bakketransport over grensen til Norge gjelder samme regler og krav til dokumentasjon. 

Sykehusinnkjøp sender daglige oversikter til Avinor/Politi og RHF-ene

Sykehusinnkjøp oppdaterer daglig en oversikt til Avinor og RHF-ene fra de leverandører som har utenlandske vikarer som er på vei til norske helseforetak med følgende informasjon: 

 • Helseforetak/Sykehus
 • Navn
 • Flightnummer med dato for ankomst til Norge, samt flightnummer for eventuell videre innenlandsreise. 

Det vil i tiden framover avholdes faste nasjonale styringsgruppemøter mellom Sykehusinnkjøp og de fire RHF HR-direktørene hvor innmeldt behov for kritisk personell vil bli prioritert basert på felles nasjonale prioriteringskriterier. Denne gruppen har møter tirsdag og torsdag kl. 1200 og skal sikre en helhetlig tilnærming til for bruk av innleid personell. Dersom situasjonen krever det vil det gjennomføres en flåtestyring av tilgjengelig vikarressurser på tvers av regionene.  

Målsettingen må være en tydelig kommunikasjon både internt i foretakene og opp mot Helse Nord RHF som koordinerer foretakenes behov inn i den nasjonale tilnærmingen for fordeling av dette personellet, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor vikarer som er bestilt enten blir sendt i retur eller satt rett i karantene ved ankomst.

Karanteneplikt og krav til testing av arbeidere som kommer til Norge

Hovedregel om karanteneplikt

Mer om karanteneplikt på helsenorge.no

Karantenehotell

Mer om karantenehotell på helsenorge.no

Unntak fra karanteneplikt

Unntak fra innreise og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner etter § 6e

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport. Les mer på lovdata.no.

I henhold til forskriften § 6e siste setning plikter arbeids-/oppdragsgiver å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av denne unntaksbestemmelsen i størst mulig grad unngås. 

Les også fhi sin anbefaling for oppfølging på arbeidsplassen når arbeidstakere unntas karanteneplikt etter paragraf 6e.

Vurderingsgrunnlag for bruk av unntaksbestemmelse 6e

For å kunne påberope seg unntaket i henhold til § 6e skal det være gjennomført en vurdering, se vurderingsgrunnlag

Bekreftelse av vikarinnleie

Leder skal også fylle ut «Bekreftelse av vikarinnleie fra byrå og eventuelt unntak fra karanteneplikt» og sende vikarbyrået FØR innleieoppdragets start.


Bestilling av vikarer fra byrå

All bestilling av vikarer fra byrå må fra nå avklares med en oppgitt kontaktperson i eget foretak.

I tråd med den utfordrende bemanningssituasjonen og nye karantenereglene som nå er innført har sykehusdirektørene i Helse Nord blitt enige om å innføre en ny ordning som innebærer at all bestilling av helsepersonell vikarer fra byrå, må klareres med en oppgitt kontaktperson per foretak.

Kontaktpersoner:

Disse kontaktpersonene skal til enhver tid ha oppdaterte oversikter over alle vikarbestillinger fra byrå. De skal koordinere eventuelle karanteneunntak og må derfor kontaktes for å gjøre nødvendige avklaringer dersom det er behov for å bestille nye eller gjøre endringer i inngåtte bestillinger av vikarer. 

Regionalt vil disse kontaktpersonen møtes etter behov. Dette for å holde oversikt over det samlede behovet i regionen og vurdere eventuelle omdisponeringer. Dersom det skulle oppstå kritiske personellbehov som ikke lar seg løse på annet vis, skal regional koordinator (Irene) melde dette som et samlet regionalt behov til prioritering på nasjonalt nivå.

De regionale helseforetakene har sammen med Sykehusinnkjøp etablert en nasjonal styringsgruppe som møtes for å kunne prioritere nasjonal fordeling av tilgjengelige vikarer ved behov. 

Behov for ekstra helsepersonell under pandemien

NAV kan bistå med å finne aktuelle kandidater
I henhold til vedlagte rutine kan NAV bistå med å finne aktuelle kandidater til foretaket ved behov for ekstra personell under Covid-19 pandemien.

Nasjonalt register
Helsedirektoratet har opprettet et nasjonalt register over reservepersonell, nasjonalthelsepersonell.no. Registeret viser ledig helsepersonell som har meldt seg til tjeneste under pandemien. 

Kommuner og helseforetak kan bestille tilgang og få oversikt tilgjengelig helsepersonell i sitt område, inkludert kontaktinformasjon.
 

Tilgang til intranett, personalportalen og Campus hjemmefra

(For hjemmekontor, se lenger opp)

Klinisk etikkomité

I denne krevende tiden minner vi om at sykehusets kliniske etikkomité (KEK) er tilgjengelig for hjelp i vanskelige etiske saker. Komitéen vil kunne samles på relativt kort varsel og bistå dem som har behov for en drøfting av etiske spørsmål og vurderinger. Ta kontakt med en av medlemmene i KEK, du finner oss på intranett under utvalg.

Fant du det du lette etter?