Korona: Psykisk helse og rus status 18. mars 2020

Status fra Psykisk helsevern og rus per 18. mars 2020. Tilpasset drift og inntak og poliklinisk tilbud. Ambulant akutteam har normal drift. Rusavdelingen stopper inntak av nye pasienter. Driften vil kunne endre seg raskt ved endret sykdomsbilde i befolkningen.
Psykologer i Mosjøen
Bildet er fra Senter for psykisk helse og rus i Mosjøen
  • Rusavdelingen på Mo stopper inntak av nye pasienter fra 18. mars 2020.
  • Døgnavdeling på Mo og i Mosjøen har fortsatt drift. Driften er tilpasses de utfordringene det er å ha mange mennesker samlet i et lokale. Det vil si at en del av det miljøterapeutiske tilbudet ikke kan gjennomføres som normalt. Det kan være gruppetilbud, turer, fysisk aktivitet, måltidsituasjoner osv. Permisjoner vil også begrenses ifm at det ikke er anbefalt å forflytte seg mer enn høyst nødvendig. Døgnavdelingen i Mosjøen stenger som planlagt ifm påsken (8-14 april).
  • Det polikliniske tilbudet opprettholdes så langt det er mulig. En del personale er i karantene og vi har også en del sykdom. Noe som reduserer kapasiteten en del. Vi benytter oss også av telefon- og videokonsultasjoner så langt det er mulig.  Gruppetilbud er utsatt, og de pasientene som har behov for oppfølging får det på annen måte. Vi opplever at en del pasienter er engstelige og avlyser timene sine. Disse tilbys oppfølging på telefon eller ved videobaserte løsninger.
  • Ambulant akutteam har normal drift.
Driften vil kunne endre seg raskt ved endret sykdomsbilde i befolkningen.