HELSENORGE

Prosedyre for innleggelse av pasienter under en Covid-19 smittetopp

Prosedyre for innleggelse av pasienter under en Covid-10 smittetopp er utarbeidet og gjort gjeldende for kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset.

Hensikten med prosedyren er å sikre smittevernfaglig trygg innleggelse at pasienter med bekreftet eller mistenkt covid-19 smitte uten unødige forsinkelser.

Det gjelder all innleggelse av pasienter i Helgelandssykehuset fra alle kommuner på Helgeland med bekreftet eller mistenkt covid-19 smitte.

Ansvar: Innleggende leger, fastleger, legevaktsleger og leger i Helgelandssykehuset. Prehospital tjeneste og mottaksavdelinger. Helgelandssykehuset har ansvar for revidering av prosedyren.

Arbeidsbeskrivelse

For fastleger/legevaktleger/institusjonslege/andre:

  • Alle fastleger og legevaktsleger melder pasienter via AMK. 
  • Pasienter som legges inn med mistanke om akutt luftveisinfeksjon / Covid-19 bør vurderes av lege først for å avklare om det er indikasjon for innleggelse. Unntak er pasienter som er akutt kritisk syke og som bør direkte inn til sykehus.
  • Vurdering av pasient via videokonsultasjon vil som hovedregel være tilstrekkelig.
  • Innleggelse basert utelukkende på telefonkonsultasjon bør unngås. Unntak ved symptomer på alvorlig- eller akutt behandlingstrengende sykdom, se kulepunkt 5.
  • Alle innleggelser med mistanke om akutt luftveisinfeksjon / Covid-19 må diskuteres med AMK i konferanse med vakthavende medisinsk lege før transport til sykehuset organiseres.
  • Transport avklares med AMK.
  • Ambulansebestilling gjøres via telefonnummer: xxx xx xxx (red.anm.: nr. er kjent for primærhelsetjenesten)
  • Konferansesamtale mellom henvisende og vakthavende lege settes opp av AMK.
    • Det må her vurderes om ambulansepersonell og /evt. pasient skal delta i konferansesamtalen.

For prehospital transport

Flytskjema for vurdering av prehospitale pasienter Covid19 (RL8058) er tilgjengelig for  legevaktsleger i Bliksund (tiltaksbok for prehospitale tjenester ved Helgelandssykehuset).


Prosedyren er utarbeidet av KSU for prosedyrer som krever samhandling 

Den 02.06.20 ble det i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) vedtatt å oppnevne et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) for prosedyrer som krever samhandling mellom kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset HF.

Det består av 3 representanter fra kommunehelsetjenesten, 3 fra spesialisthelsetjenesten og 1 brukerrepresentant.

Mandatet for dette KSU er å utvikle prosedyrer for inn- og utskrivning av pasienter, inkludert plan for hvordan prosedyrene skal implementeres. KSU reviderer også etablerte prosedyrer ved behov og tilpasser disse. KSU har mandat til å godkjenne prosedyrene. KSU ser også på andre prosedyrer og rutiner etter innspill fra OSO.