Helgelandssykehuset 2025

Helgelandssykehuset 2025

Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklinga gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende. Hvilken sykehusstruktur kan best løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester i vår region? Helgelandssykehuset 2025 skal finne svaret på det. 

Mandatet

Helse Nords styresak 136/2015 omhandler mandatet for idéfasen i Helgelandssykehuset 2025. I mandatet ber Helse Nord Helgelandssykehuset om å utrede videre alternativ 2 og 3 i Utviklingsplan 2025. Idefasen skal avklare hvilke alternativer som er "liv laga".

Alternativet skal være:

 • Relevant: Oppfylle de overordnede målene for helseforetaket.
 • Gjennomførbart: Kunne gjennomføres innen foretakets finansielle handlingsrom.
 • Levedyktig: Helseforetakets økonomiske bæreevne skal opprettholdes under hele prosjektets levetid.

Se hele mandatet (pdf)

Mandatet ble endret i Helse Nords styrevedtak 104 og 105/2016. Vedtakene sier noe om hvilke strukturalternativer og lokasjoner som skal utredes. Se redegjørelse i styresak 76/2016, Helgelandssykehuset

Alternativene vi utreder

0-alternativet:
Dagens løsning. Prosjektet skal se på konsekvensene av å videreføre dagens sykehusstruktur.

Alternativ 2a:
Stort akuttsykehus med inntil tre distriktsmedisinske sentre (DMS). Akuttsykehuset skal ha døgnkontinuerlig beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesi.

Alternativ 2b-1:
Stort akuttsykehus med alle funksjoner pluss ett eller to akuttsykehus for indremedisin. Inntil to DMS.

Hva betyr definisjonene?

 • Stort akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på minst 60-80 000 innbyggere og et bredt tilbud innen akuttkirurgi og andre medisinske spesialiteter.
 • Akuttsykehus skal minst ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt-, luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.
 • Distriktsmedisinsk senter (DMS) er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester, enten før eller etter sykehusbehandling. Tjenester ved DMS kan også erstatte behandling på sykehus.


Organisering

Ny organisering av prosjektet er under arbeid. Figuren under og de ulike gruppene var gjeldende fram til medio februar 2018. Ny prosjektplan med en ekstern ressursgruppe og prosjektinnramming i tråd med ny veileder for tidligfaseplanlegging skal vedtas av styret i mai 2018. Det blir ikke gjort endringer i styringsgruppa.

Styringsgruppe

Referansegruppe sykehus

Prosjektgruppe

Arbeidsgruppene

Referansegruppe kommune

Månedsrapport

Hver måned utarbeider prosjektleder en rapport som legges fram for styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord.

Januar 2017

Februar 2017

Mars 2017

April 2017

Mai 2017

Juni 2017

August 2017

Desember 2017

Viktige dokumenter

Tidligfaseveilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Den beskriver og gir anbefalinger om hvordan planprosessen for investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. Helgelandssykehuset følger veilederen i sitt arbeid med ny sykehusstruktur.

Nasjonal helse- og sykehusplan fra november 2015 er sentral i arbeidet med framtidig sykehusstruktur på Helgeland. 

Utviklingsplan

Nasjonal helse- og sykehusplan

Prosjektplan for idefasen

Tidligfaseveileder

Styresaker knyttet til idefasen


14/2018: Helgelandssykehuset 2025 - Videreføring av tidligfasen
Vedlegg 1-5: Se styresak 14/2018
Endelig vedtak, se presseprotokollen sak 14/2018

83/2017: Idéfasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr. juni 2017 og forslag til revidert prosjektplan
Vedlegg 1-7: Se styresak 83/2017

70/2017: Helgelandssykehuset 2025 - Høringsprosess planprogram
Vedlegg: Høringsbrev 24.05.2017
Vedlegg: Høringsbrev 30.05.2017
Vedlegg: Brev fra Rana kommune til Helse Nord
Vedlegg: Brev fra Helse Nord til Rana kommune
Vedlegg: Helgelandssykehuset 2025 - Planprogram for idéfasen
Vedlegg: Rapport Anbefaling av utredningsalternativer 30.05.2017
Endelig vedtak, se presseprotokollen, styresak 70/2017

57/2017: Helgelandssykehuset 2025 - Planprogram for idéfasen
Vedlegg: Planprogram
Vedlegg: Rapport - anbefaling av utredningsalternativer
Vedlegg: Høringsbrev
Vedlegg: Rapport - Utviklingsplan
Endelig vedtak, se presseprotokollen, styresak 57/2017

76/2016: Om styresak 104 og 105 i Helse Nord

75/2016: DMS i Brønnøysund, videre framdrift

104/2016 (Helse Nord): Helgelandssykehuset 2025 idefase - kriterier for valg og lokalisering av tomt

105/2016 (Helse Nord): Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer

Endelige vedtak i sak 104 og 105 framgår av presseprotokollen

61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland (pdf)
  Vedlegg 1: Høringsnotat (pdf)
  Vedlegg 2: Sammenstilling av høringsuttalelser (pdf)

62/2016: Helgelandssykehuset 2025. Alternativer som utredes videre (pdf)
  Vedlegg 1: Status simulering alternativsøk (pdf)
  Vedlegg 2: Simulering alternativ 2b-2, 2b-3 og 3 (pdf)

Se endelig vedtak for sak 61/2016 og 62/2016 i protokollen


10/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025 (pdf)
  Vedlegg 1: Prosjektplan (pdf)
  Vedlegg 2: Detaljert framdriftsplan (pdf)
  Vedlegg 3: Helgelandssykehuset 2025, mandat idefase (pdf)
Endelig vedtak, se presseprotokollen, styresak 10/2016

136/2015 (Helse Nord): Helgelandssykehuset 2025 - idefase, mandat (pdf)
Endelig vedtak, se presseprotokoll, styresak 136/2015

76/2015: Forslag til mandat for idefasen i Helgelandssykehuset 2025 (pdf)
Endelig vedtak, se presseprotokoll

Presentasjoner

Status og framdrift i Helgelandssykehuset 2025 ble presentert i mange ulike fora i 2016. Politiske partier, foreninger, interesseorganisasjoner og liknende kan ta kontakt dersom det er ønske om besøk fra prosjektledelsen. Send e-post til kommunikasjon@helgelandssykehuset.no


Åpent møte, Rana Høyre 19. mars 2018 (pdf)

Informasjonsmøte for Brønnøy kommunestyre - høring planprogram. 14. juni 2017 (pdf)

Møte med Hemnes kommunestyre 4. mai 2017

Informasjonsmøter for ansatte på sykehusenhetene 21. og 22. februar (pdf)

Møte med redaksjonene på Helgeland 20. februar 2017:

Informasjonsmøte for ansatte i Brønnøysund, 14. februar 2017 (pdf)

Møte med kommunerepresentanter fra Vefsn og Hattfjelldal, 8. februar 2017 (pdf)

Første møte i referansegruppa, 2. februar 2017 (pdf)

Møte med stortingsrepresentanter, Sandnessjøen 25. januar 2017 (pdf)

Kommunikasjonsstrategi

Helgelandssykehuset 2025 skal være preget av åpenhet og transparens. Målet for kommunikasjonen rundt prosjektet er å skape forståelse og aksept for de valgene som gjøres underveis og endelig.

Kommunikasjonsstrategi

Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund

Et distrikstmedisinsk senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester, enten før eller etter sykehusbehandling. Tjenester ved DMS kan også erstatte behandling på sykehus. Helgelandssykehuset planlegger, sammen med kommunene Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy, et distriksmedisinsk senter i Brønnøysund. DMS-et skal gi ca. 12 000 mennesker et tilgjengelig, utvidet og bedre koordinert helsetilbud nært der de bor. Det er Brønnøy kommune som skal bygge og drifte det distriktsmedisinske senteret, som vil omfatte deler av eksisterende helsesenter og nybygg.

Hvilke helsetjenester kan et DMS inneholde?

Et DMS vil være en viktig samhandlingsarena mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Samarbeid mellom de to omsorgsnivåene vil fremme gode, helhetlige pasientforløp. Foruten kommunale helsetjenester som legekontor, helsestasjon, sykehjem og legesenter vil spesialisthelsetjenesten kunne tilby et bredt poliklinisk tilbud innen for eksempel hjerte- og lungesykdommer, hud, kjemoterapi, røntgen og gynekologi. I Brønnøysund tilbyr Helgelandssykehuset allerede fødestue, dialyse og spesialistpoliklinikk med ambulerende legespesialister fra sykehuset i Sandnessjøen.

Tidsplan

DMS i Brønnøysund er inne i startfasen av forprosjektet. Konseptrapporten fra 31. mai 2016 viser forslag til funksjoner, areal og bygningsmessig løsning. Helgelandssykehuset vil gi sine siste innspill til forprosjektet i løpet av høsten 2017. Det er forventet byggestart mot slutten av 2018.


DMS i framtidas sykehusstruktur på Helgeland

I styresak 61/2016 vedtok styret i Helgelandssykehuset at Brønnøysund er en av byene som skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg i ny sykehusstruktur på Helgeland. Styrevedtaket presiserer at Brønnøysund er aktuell som vertskommune for et DMS, og ber om en snarlig plan for realisering av DMS-et. Et DMS i Brønnøysund er derfor en viktig brikke i det store 2025-prosjektet.


Rapporter

• Tilleggsutredning, Utviklingsplan 2025
• DMS Konseptrapport, datert 31. mai 2016

Ett steg nærmere DMS i Brønnøysund

Kontakt

Prosjektleder Christian Brødreskift, Sykehusbygg
mob. 911 89 850
e-post: christian.brodreskift@sykehusbygg.no

Merethe Myrvang
Kommunikasjonsrådgiver Helgelandssykehuset
mob. 971 58 577
e-post: merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no

Abonner på nyhetsbrev

Ønsker du å holdet deg oppdatert på 2025-arbeidet? Vi sender ut nyhetsbrev ca. en gang i måneden. Du kan når som helst melde deg av eller på som mottaker.
Registrer deg som mottaker

Tidslinje

Naviger deg fram og tilbake i tidslinja for å se de viktigste hendelsene i 2025-prosjektet. Her finner du også lenker til artikler, tv-klipp, styredokumenter og rapporter.

Gå til tidslinja

Hvem, hva hvor?

Illustrasjon spørsmålstegn

Har du spørsmål om 2025-prosjektet?  Ta kontakt!

kommunikasjon@helgelandssykehuset.no

 • 25.01.2018
  Foreslår enklere prosess og ekstern utredning

  1. februar skal styret i Helgelandssykehuset avgjøre hvordan 2025-prosjektet skal videreføres. Forslaget beskriver en kortere og enklere prosess der en gruppe med eksterne ressurspersoner skal stå for utredningene.

 • 24.08.2017
  Vurderer hvordan 2025-prosjektet skal videreføres

  Nye beregninger viser at endelig beslutning om struktur og lokalisering for nytt Helgelandssykehus kan komme først i august 2020 og at kostnadene vil nærme seg 50 millioner kroner. Nå skal organiseringen og framdriften i prosjektet revurderes.

 • 29.06.2017
  2025: Mange tilbakemeldinger fra kommunene

  Informasjonsrunden i kommunestyrene på Helgeland er gjennomført. De folkevalgte hadde mange spørsmål og innspill til høringsprosessen rundt planprogrammet.

 • 16.06.2017
  Informerer kommunene om 2025-høringen

  Planprogrammet i 2025-prosessen er ute på høring. I den forbindelse arrangeres det informasjonsmøter for de aktuelle vertskommunene. Denne uka var det Brønnøy og Leirfjord som fikk besøk.

 • 24.05.2017
  Mitt hjerte brenner for Helgeland

  I kjølvannet av styremøtet i går og beslutninga om å trekke seg fra stillingen som adm. dir. ønsker Per Martin Knutsen å dele sine tanker med folk i og utenfor sykehuset. Dette leserinnlegget ble sendt til redaksjonene på Helgeland i dag.

 • 23.05.2017
  Per Martin Knutsen trekker seg som adm. dir.

  Adm.dir. Per Martin Knutsen har i dag sagt opp sin stilling i forbindelse med dagens styrebehandling av Helgelandssykehuset 2025. Et samlet styre i Helgelandssykehuset vedtok i dag at både Leirfjord og Hemnes skulle være med som framtidige...

 • 18.05.2017
  Orienterte om videre 2025-prosess

  15. mai møtte styreleder og adm. dir. ordfører og kommunalsjef i Alstahaug kommune. Møtet kom i stand etter invitasjon fra kommunen.

 • 04.05.2017
  Møte med Hemnes kommunestyre

  - Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra Hemnes kommune når planprogrammet legges ut på høring. Oppfordringen fra adm. dir. var klar da han besøkte kommunestyret i Hemnes 4. mai.

 • 22.03.2017
  Ny dato for styrebehandling av planprogrammet

  Vi har lyttet til de innspillene som kom fra arbeidsgruppene og ser at vi trenger mer tid til å kvalitetssikre plandokumentet, sier administrerende direktør Per Martin Knutsen.

 • 17.03.2017
  Lokaliseringsspørsmålet blir aktuelt

  Hvilke særskilte grunner tilsier at Hemnes og Leirfjord skal være med i videre utredninger? Det var hovedspørsmålet da arbeidsgruppene i 2025-prosjektet møttes fredag.

 • 14.03.2017
  2025: Orienterte ansatte om status og framdrift

  I februar ble det holdt informasjonsmøter om status i 2025-prosjektet for ansatte på sykehusenhetene. Her kan du se budskapet adm. dir. delte med sine medarbeidere.

 • 01.03.2017
  Ønsker at alle skal forstå

  Enkel tilgang til lettfattelig informasjon er ei forutsetning for å oppnå forståelse og størst mulig grad av aksept for de beslutningene som tas i 2025-prosjektet.

 • 23.02.2017
  Hva er et planprogram?

  Våren 2017 handler 2025-prosjektet i hovedsak om planprogrammet. Det har avgjørende betydning for det videre arbeidet, men hva handler det egentlig om?

 • 21.02.2017
  Viktige datoer i 2025-prosjektet

  Planprogrammet skal ut på høring og vedtas før sommeren. Her skaffer du deg en oversikt over de viktigste datoene i 2017.

 • 03.02.2017
  Fikk presentert stram tidsplan

  En utfordrende tidsplan og et stort informasjonsbehov. Det var kommunenes budskap på det første referansegruppemøtet i 2025-prosjektet.

 • 31.01.2017
  Antall alternativer reduseres

  Framtidas Helgelandssykehus er som et puslespill med uendelig mange brikker. I styremøtet 30. januar fikk styret informasjon om metodikken som brukes for å redusere antall alternativer som skal utredes.

 • 26.01.2017
  Besøk fra Stortinget

  Onsdag denne uka fikk Helgelandssykehuset besøk av Arbeiderpartiets toneangivende helsepolitikere på Stortinget. Besøket fant sted i Sandnessjøen der ble orientert om sakene PCI i Helse Nord, luftambulanse og Helgelandssykehuset2025.

 • 20.01.2017
  Ett steg nærmere DMS i Brønnøysund

  Helgelandssykehuset har vedtatt at DMS-prosjektet i Brønnøysund skal tas ett skritt videre. Det kan bety at svært mange pasienter på Sør-Helgeland i framtida slipper lang reisevei når de skal motta poliklinisk behandling.

 • 19.12.2016
  Workshop for arbeidsgruppene

  Mer enn 50 ansatte fra sykehus og primærhelsetjeneste møttes til workshop i Mosjøen 15. desember.

 • 22.11.2016
  Abonner på nyhetsbrev om 2025-prosjektet

  Helgelandssykehuset 2025 har fått eget nyhetsbrev som sendes ut ca. en gang i måneden. Meld deg på nyhetsbrevet og hold deg oppdatert om siste nytt i prosjektet!

 • 21.11.2016
  Nye navn i 2025-prosjektet

  Helgelandssykehuset 2025 har fått ny prosjektleder, og planfaglig rådgiver er engasjert for å drive planprosessen videre.

 • 21.11.2016
  Alt henger sammen med alt

  Ved utgangen av 2018 skal det tas ei beslutning om struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehus. Fram til da skal det foregå et grundig utredningsarbeid, og medvirkningsseminaret 17. november viste med tydelighet at alt henger sammen med alt.

 • 16.11.2016
  Sykehuset midt imellom

  By eller land, sentrum eller perifieri. Lokalisering av et eventuelt nytt sykehus på Helgeland engasjerer. NRK Nordland har besøkt Sunderby i Sverige for å se på sykehuset som ble plassert midt imellom.

 • 04.10.2016
  Styret tok Helse Nord-vedtak til etterretning

  Styret i Helgelandssykehuset har tatt Helse Nords styrevedtak om hvilke lokaliseringsalternativer og strukturmodeller som skal utredes til etterrettning.

 • 22.09.2016
  Enstemmig vedtak om utredning av tosykehusmodell

  Styret i Helse Nord vedtok i dag at alternativ 2b-1 (tosykehusmodellen) skal utredes videre. Styret vedtok også at Hemnes og Leirfjord skal utredes som eventuell lokalisering for nytt sykehusbygg.

 • 14.09.2016
  Helse Nord ber om at tosykehusmodellen utredes videre

  Styresakene til styremøtet i Helse Nord 22. september er offentliggjort. I sak 105/2016 ber det Helse Nord om at Helgelandssykehuset utreder alternativ 2b-1 videre.

 • 06.09.2016
  Rana Ap holdt åpent sykehusmøte

  Helgelandssykehuset var representert da Rana Arbeiderparti arrangerte åpent møte om sykehusstruktur i kommunestyresalen 5. september.

 • 31.08.2016
  2025 - Hemnes og Leirfjord er med i videre utredning

  Styret for Helgelandssykehuset vedtok i dag å inkludere Hemnes og Leirfjord i det videre utredningsarbeidet knyttet til ny sykehusstruktur. Samtidig sa styret nei til å utrede en tosykehus-modell.

 • 30.08.2016
  Møtte ordførere

  Mange ordførere ønsket et møte med styreleder Frode Mellemvik før kriterier for valg av lokalisering og tomt samt strukturalternativene skulle behandles av styret.

 • 30.05.2016
  Diskuterte de ulike alternativene for sykehusstruktur

  Hva ligger i de ulike modellene som har kommet fram under utvidet alternativsøk? Det var en av sakene som styringsgruppa i Helgelandssykehuset 2025 diskuterte på det siste møtet før sommerferien.

 • 30.05.2016
  Kriterier for sykehuslokalisering ut på høring

  Kriteriene som er foreslått å gjelde for valg av sykehustomt sendes i dag ut på høring. Fire byer blir anbefalt som mulige alternativer for lokalisering: Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

 • 30.05.2016
  Første møte i styringsgruppa

  Status og framdrift ble diskutert da styringsgruppa for 2025-prosjektet hadde sitt første møte i Mo i Rana 22. april

Se alle nyhetene
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.