Helgelandssykehuset 2025

Helgelandssykehuset 2025

Hvilken sykehusstruktur kan best løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester i vår region? Prosjektet Helgelandssykehuset 2025 skal finne svaret på det.

Mandatet

Helse Nords styresak 136/2015 omhandler mandatet for idéfasen i Helgelandssykehuset 2025. I mandatet ber Helse Nord Helgelandssykehuset om å utrede videre alternativ 2 og 3 i Utviklingsplan 2025. Idefasen skal avklare hvilke alternativer som er "liv laga".

Alternativet skal være:

 • Relevant: Oppfylle de overordnede målene for helseforetaket.
 • Gjennomførbart: Kunne gjennomføres innen foretakets finansielle handlingsrom.
 • Levedyktig: Helseforetakets økonomiske bæreevne skal opprettholdes under hele prosjektets levetid.

Se hele mandatet (pdf)

Mandatet ble endret i Helse Nords styrevedtak 104 og 105/2016. Vedtakene sier noe om hvilke strukturalternativer og lokasjoner som skal utredes. Se redegjørelse i styresak 76/2016, Helgelandssykehuset

Alternativene vi utreder

0-alternativet:
Dagens løsning. Prosjektet skal se på konsekvensene av å videreføre dagens sykehusstruktur.

Alternativ 2a:
Stort akuttsykehus med inntil tre distriktsmedisinske sentre (DMS). Akuttsykehuset skal ha døgnkontinuerlig beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesi.

Alternativ 2b-1:
Stort akuttsykehus med alle funksjoner pluss ett eller to akuttsykehus for indremedisin. Inntil to DMS.

Hva betyr definisjonene?

 • Stort akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på minst 60-80 000 innbyggere og et bredt tilbud innen akuttkirurgi og andre medisinske spesialiteter.
 • Akuttsykehus skal minst ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt-, luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.
 • Distriktsmedisinsk senter (DMS) er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester, enten før eller etter sykehusbehandling. Tjenester ved DMS kan også erstatte behandling på sykehus.

Organisering og framdrift

Styret i Helgelandssykehuset vedtok i styresak 41/2018 ny organisering av tidligfasen. Ei ekstern ressursgruppe skal komme med ei anbefaling av struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehuset i løpet av våren 2019. Anbefalinga skal være en del av beslutningsgrunnlaget når styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord skal behandle saken. Prosjektinnrammingen gjøres i tråd med revidert tidligfaseveileder for sykehusprosjekter.

Det er Helgelandssykehuset ved adm. dir. som er prosjekteier. Sykehusbygg er prosjektleder

Prosjektplan

FramdriftsplanStyringsgruppeRessursgruppe Intern prosjektstøtte

Ekstern ressursgruppe

Den eksterne ressursgruppa skal i løpet av mars 2019 komme med en begrunnet anbefaling for framtidas sykehusstruktur på Helgeland. Les mer om gruppas mandat og sammensetning

Medvirkning

Medvirkning fra brukere, ansatte, kommuner og andre interessenter er avgjørende for en god prosess. Hovedarenaen for medvirkning vil være dialogkonferanser og offentlig høring, samt en møteserie mellom administrerende direktør i Helgelandssykehuset og de enkelte kommunene. Her finner du referater fra møtene.

Det skal arrangeres to dialogkonferanser for ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste, brukere, primærhelsetjenesten og kommunene. Den første dialogkonferansen ble arrangert i Mo i Rana 25. september, den andre vil finne sted 3. desember.

Se innspillene som kom fra deltakerne under dialogkonferanse 1, 25. september

Informasjon om dialogkonferansen 3. desember

Beslutningskjeden

 1. Administrerende direktør i Helgelandssykehuset legger saken fram for styret

  Hulda Gunnlaugsdottir
 2. Styret i Helgelandssykehuset gir tilrådning til styret i Helse Nord

  Disse sitter i styret i Helgelandssykehuset
 3. Styret i Helse Nord beslutter

  Disse sitter i styret i Helse Nord
 4. RHF-styrets beslutning godkjennes i foretaksmøte med helseministeren

  Helseminister Bent Høie
  HOD

Månedsrapport

Månedsrapportene legges fram for styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord.

Førende dokumenter

Tidligfaseveilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Den beskriver og gir anbefalinger om hvordan planprosessen for investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. Tidligfaseveilederen ble revidert i oktober 2017. Helgelandssykehuset følger den reviderte veilederen i sitt arbeid med ny sykehusstruktur.

Nasjonal helse- og sykehusplan fra november 2015 er sentral i arbeidet med framtidig sykehusstruktur på Helgeland. 

Utviklingsplan

Nasjonal helse- og sykehusplan

  Prosjektplan for tidligfasen

Tidligfaseveileder

Styresaker

2018

Styresaker 2017

Styresaker 2016

Styresaker 2015

Høringer

Den eksterne ressursgruppa skal legge fram sin foreløpige rapport 3. desember 2018. Rapporten vil være ute på høring i perioden desember-januar. Endelig rapport skal overleveres 11. mars 2019.

Presentasjoner

Status og framdrift i Helgelandssykehuset 2025 blir presentert i mange ulike fora. Vi besøker politiske partier, foreninger, interesseorganisasjoner og liknende med jevne mellomrom. Presentasjonene som blir holdt publiseres fortløpende her.

Abonner på nyhetsbrev

Motta regelmessige oppdateringer om 2025-prosjektet på e-post.
Registrer deg som mottaker

Henvendelser, spørsmål og svar

2025-prosjektet skal være åpent og transparent. Vi oppfordrer alle som har spørsmål om å sende dem inn til oss. Vi publiserer alle spørsmål (inkludert navn på avsender) og svar på denne siden.

Kontakt

Prosjektleder: Christian Brødreskift, Sykehusbygg, mobil 911 89 850
Kommunikasjonsrådgiver, Helgelandssykehuset,  Merethe Myrvang,  mobil 971 58 577

E-post: kommunikasjon@helgelandssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke forskning, fagutvikling og utdanning.

Oppdragsdokumentet 2013
 

Aktuelt fra Helgelandssykehuset 2025

 • 22.10.2018
  Dialogkonferanse 3. desember

  Mandag 3. desember arrangeres den andre dialogkonferansen om framtidas sykehusstruktur. På konferansen presenterer den eksterne ressursgruppa sin foreløpige rapport. Konferansen blir streamet

 • 11.09.2018
  Dialogkonferanse I 25. september

  Kommunene på Helgeland inviteres til å stille med inntil fem representanter hver når den første dialogkonferansen arrangeres i Mo i Rana 25. september.

 • 20.06.2018
  Gir klarsignal for bygging av DMS i Brønnøysund

  Styret i Helgelandssykehuset vedtok i dag å inngå leieavtale med Brønnøy kommune for lokaler i et nytt distriktsmedisinsk senter (DMS). Vedtaket betyr at kommunen nå kan starte byggingen av DMS.

 • 28.05.2018
  Gjør seg kjent med kommunene

  Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir er på rundreise på Helgeland for gjøre seg kjent med kommunene i regionen. Framtidas sykehusstruktur er ett av temaene kommunene gjerne ønsker å diskutere med den nye direktøren.

 • 24.05.2018
  Startsignal for ressursgruppa

  22. mai vedtok styret i Helgelandssykehuset ny prosjektplan for strukturprosjektet Helgelandssykehuset 2025. Dermed ga de også startsignal til ressursgruppa som skal arbeide fram en anbefalt løsning for Helgeland.

 • 25.01.2018
  Foreslår enklere prosess og ekstern utredning

  1. februar skal styret i Helgelandssykehuset avgjøre hvordan 2025-prosjektet skal videreføres. Forslaget beskriver en kortere og enklere prosess der en gruppe med eksterne ressurspersoner skal stå for utredningene.

 • 24.08.2017
  Vurderer hvordan 2025-prosjektet skal videreføres

  Nye beregninger viser at endelig beslutning om struktur og lokalisering for nytt Helgelandssykehus kan komme først i august 2020 og at kostnadene vil nærme seg 50 millioner kroner. Nå skal organiseringen og framdriften i prosjektet revurderes.

 • 29.06.2017
  2025: Mange tilbakemeldinger fra kommunene

  Informasjonsrunden i kommunestyrene på Helgeland er gjennomført. De folkevalgte hadde mange spørsmål og innspill til høringsprosessen rundt planprogrammet.

 • 16.06.2017
  Informerer kommunene om 2025-høringen

  Planprogrammet i 2025-prosessen er ute på høring. I den forbindelse arrangeres det informasjonsmøter for de aktuelle vertskommunene. Denne uka var det Brønnøy og Leirfjord som fikk besøk.

 • 24.05.2017
  Mitt hjerte brenner for Helgeland

  I kjølvannet av styremøtet i går og beslutninga om å trekke seg fra stillingen som adm. dir. ønsker Per Martin Knutsen å dele sine tanker med folk i og utenfor sykehuset. Dette leserinnlegget ble sendt til redaksjonene på Helgeland i dag.

 • 23.05.2017
  Per Martin Knutsen trekker seg som adm. dir.

  Adm.dir. Per Martin Knutsen har i dag sagt opp sin stilling i forbindelse med dagens styrebehandling av Helgelandssykehuset 2025. Et samlet styre i Helgelandssykehuset vedtok i dag at både Leirfjord og Hemnes skulle være med som framtidige...

 • 18.05.2017
  Orienterte om videre 2025-prosess

  15. mai møtte styreleder og adm. dir. ordfører og kommunalsjef i Alstahaug kommune. Møtet kom i stand etter invitasjon fra kommunen.

 • 04.05.2017
  Møte med Hemnes kommunestyre

  - Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra Hemnes kommune når planprogrammet legges ut på høring. Oppfordringen fra adm. dir. var klar da han besøkte kommunestyret i Hemnes 4. mai.

 • 22.03.2017
  Ny dato for styrebehandling av planprogrammet

  Vi har lyttet til de innspillene som kom fra arbeidsgruppene og ser at vi trenger mer tid til å kvalitetssikre plandokumentet, sier administrerende direktør Per Martin Knutsen.

 • 17.03.2017
  Lokaliseringsspørsmålet blir aktuelt

  Hvilke særskilte grunner tilsier at Hemnes og Leirfjord skal være med i videre utredninger? Det var hovedspørsmålet da arbeidsgruppene i 2025-prosjektet møttes fredag.

 • 14.03.2017
  2025: Orienterte ansatte om status og framdrift

  I februar ble det holdt informasjonsmøter om status i 2025-prosjektet for ansatte på sykehusenhetene. Her kan du se budskapet adm. dir. delte med sine medarbeidere.

 • 01.03.2017
  Ønsker at alle skal forstå

  Enkel tilgang til lettfattelig informasjon er ei forutsetning for å oppnå forståelse og størst mulig grad av aksept for de beslutningene som tas i 2025-prosjektet.

 • 23.02.2017
  Hva er et planprogram?

  Våren 2017 handler 2025-prosjektet i hovedsak om planprogrammet. Det har avgjørende betydning for det videre arbeidet, men hva handler det egentlig om?

 • 21.02.2017
  Viktige datoer i 2025-prosjektet

  Planprogrammet skal ut på høring og vedtas før sommeren. Her skaffer du deg en oversikt over de viktigste datoene i 2017.

 • 03.02.2017
  Fikk presentert stram tidsplan

  En utfordrende tidsplan og et stort informasjonsbehov. Det var kommunenes budskap på det første referansegruppemøtet i 2025-prosjektet.

 • 31.01.2017
  Antall alternativer reduseres

  Framtidas Helgelandssykehus er som et puslespill med uendelig mange brikker. I styremøtet 30. januar fikk styret informasjon om metodikken som brukes for å redusere antall alternativer som skal utredes.

 • 26.01.2017
  Besøk fra Stortinget

  Onsdag denne uka fikk Helgelandssykehuset besøk av Arbeiderpartiets toneangivende helsepolitikere på Stortinget. Besøket fant sted i Sandnessjøen der ble orientert om sakene PCI i Helse Nord, luftambulanse og Helgelandssykehuset2025.

 • 20.01.2017
  Ett steg nærmere DMS i Brønnøysund

  Helgelandssykehuset har vedtatt at DMS-prosjektet i Brønnøysund skal tas ett skritt videre. Det kan bety at svært mange pasienter på Sør-Helgeland i framtida slipper lang reisevei når de skal motta poliklinisk behandling.

 • 19.12.2016
  Workshop for arbeidsgruppene

  Mer enn 50 ansatte fra sykehus og primærhelsetjeneste møttes til workshop i Mosjøen 15. desember.

 • 22.11.2016
  Abonner på nyhetsbrev om 2025-prosjektet

  Helgelandssykehuset 2025 har fått eget nyhetsbrev som sendes ut ca. en gang i måneden. Meld deg på nyhetsbrevet og hold deg oppdatert om siste nytt i prosjektet!

 • 21.11.2016
  Nye navn i 2025-prosjektet

  Helgelandssykehuset 2025 har fått ny prosjektleder, og planfaglig rådgiver er engasjert for å drive planprosessen videre.

 • 21.11.2016
  Alt henger sammen med alt

  Ved utgangen av 2018 skal det tas ei beslutning om struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehus. Fram til da skal det foregå et grundig utredningsarbeid, og medvirkningsseminaret 17. november viste med tydelighet at alt henger sammen med alt.

 • 16.11.2016
  Sykehuset midt imellom

  By eller land, sentrum eller perifieri. Lokalisering av et eventuelt nytt sykehus på Helgeland engasjerer. NRK Nordland har besøkt Sunderby i Sverige for å se på sykehuset som ble plassert midt imellom.

 • 04.10.2016
  Styret tok Helse Nord-vedtak til etterretning

  Styret i Helgelandssykehuset har tatt Helse Nords styrevedtak om hvilke lokaliseringsalternativer og strukturmodeller som skal utredes til etterrettning.

 • 22.09.2016
  Enstemmig vedtak om utredning av tosykehusmodell

  Styret i Helse Nord vedtok i dag at alternativ 2b-1 (tosykehusmodellen) skal utredes videre. Styret vedtok også at Hemnes og Leirfjord skal utredes som eventuell lokalisering for nytt sykehusbygg.

 • 14.09.2016
  Helse Nord ber om at tosykehusmodellen utredes videre

  Styresakene til styremøtet i Helse Nord 22. september er offentliggjort. I sak 105/2016 ber det Helse Nord om at Helgelandssykehuset utreder alternativ 2b-1 videre.

 • 06.09.2016
  Rana Ap holdt åpent sykehusmøte

  Helgelandssykehuset var representert da Rana Arbeiderparti arrangerte åpent møte om sykehusstruktur i kommunestyresalen 5. september.

 • 31.08.2016
  2025 - Hemnes og Leirfjord er med i videre utredning

  Styret for Helgelandssykehuset vedtok i dag å inkludere Hemnes og Leirfjord i det videre utredningsarbeidet knyttet til ny sykehusstruktur. Samtidig sa styret nei til å utrede en tosykehus-modell.

 • 30.08.2016
  Møtte ordførere

  Mange ordførere ønsket et møte med styreleder Frode Mellemvik før kriterier for valg av lokalisering og tomt samt strukturalternativene skulle behandles av styret.

 • 30.05.2016
  Diskuterte de ulike alternativene for sykehusstruktur

  Hva ligger i de ulike modellene som har kommet fram under utvidet alternativsøk? Det var en av sakene som styringsgruppa i Helgelandssykehuset 2025 diskuterte på det siste møtet før sommerferien.

 • 30.05.2016
  Kriterier for sykehuslokalisering ut på høring

  Kriteriene som er foreslått å gjelde for valg av sykehustomt sendes i dag ut på høring. Fire byer blir anbefalt som mulige alternativer for lokalisering: Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

 • 30.05.2016
  Første møte i styringsgruppa

  Status og framdrift ble diskutert da styringsgruppa for 2025-prosjektet hadde sitt første møte i Mo i Rana 22. april

Se alle nyhetene
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.