Henvendelser, spørsmål og svar

Henvendelser vil ikke bli videresendt til den eksterne ressursgruppa etter 30. september 2018.

​Forespørsel fra Rana kommune - nøkkeltall

Avsender: Jan Erik Furunes, kommunaldirektør tekniske tjenester, Rana kommune
Dato: 08.08.2018
Ber om oppdaterte tall til og med 2017 for grafen under.
Tallene skal bruker i en kommunestyresak som er under utarbeidelse som innspill («tilbakemeldinger og kommentarer») til Helgelandssykehuset (jfr. «HF-styresak 51/18»).

Svar fra Helgelandssykehuset:

Takk for din henvendelse. Vedlagt følger en oversikt over tallene du har etterspurt. Tallmaterialet er levert av vår økonomiavdeling.

Kommentar til tabell «Årsverk»:
Dette er de tallene vi har så langt. Vi har tatt utgangspunkt i budsjetterte årsverk for 2017, både faste og variable. Ansatte i enheten Drift og eiendom er fordelt ut på enhetene hvor de har sitt arbeidssted, og er ikke listet spesielt.

Kommentar til tabell «Kir. aktivitet»:
Ortogeriatri – i DIPS summeres denne aktiviteten opp til medisin, men det er en kirurgisk aktivitet.

Forespørsel fra Vefsn kommune - ønske om møte ang. egen rapport

Se henvendelsen fra Vefsn kommune v/ordfører

Se svar fra adm. dir. i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir

Anmodning om utlevering av bakgrunnsinformasjon

Dato: 09.07.2018
På bakgrunn av den nylig publiserte rapporten om prehospitale tjenester på Helgeland ser jeg oss nødt til å be om tilgang til grunnlagsinformasjon (AMIS) tilbake til 2002. Dette er i utgangspunktet offentlig tilgjengelig informasjon, og det har vært fremholdt at prosessen rundt 2025 skal være åpen og transparent. Jeg noterer meg at det etter publisering av rapporten har vært lagt begrensninger på denne tilgangen. Det er såpass stor diskrepans mellom tallene som rapporteres i rapporten og den reelle aktiviteten på sykehusene at det etter vårt syn bør gjennomgås. Basert på ulik registreringspraksis mellom ulike enheter og stasjoner, samt svært store avvik fra nasjonale sammenliknbare data for enkelte kommuner/enheter, må man gå grundigere inn i materialet. Skal troverdigheten rundt prosessen ivaretas må alle kunne vurdere bakgrunnstallene. Dette er også i tråd med de signaler som har vært gitt fra adm. dir.

Mvh
Ivar Hanssen, overlege. ort. Helgelandssykehuset Mo i Rana

Svar fra administrasjonen i Helgelandssykehuset:
Etter avtale med adm. dir. vil direktør for prehospitale tjenester, Bjørn Haug, kalle deg inn til et møte der spørsmålene du reiser vil være tema.

Mosjøen og Omegn Næringsselskap - tomterapport fra Vefsn kommune

Dato: 21.08.2018
Vedlagt ligger Vefsn kommune sin tomterapport og presentasjon av denne.

Vi presenterte denne for media i dag slik vi sa etter at Adm.dir. på Helgelandssykehuset takket nei til Ordfører i Vefsn kommune sin invitasjon om et møte. Dette har vi stor forståelse for, men vi sender rapporten til dere fordi vi mener denne har relevans for utredningen med HSYK 2025 som dere nå jobber med.

Alle ansattdata i rapporten er tall Helgelandssykehuset har utlevert til oss. Disse tallene er utgangspunktet for beregninger av reisetider for dagens ansatte ved Helgelandssykehuset. Den Nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 fra TØI er lagt til grunn for flere av beregningene i rapporten. Meg bekjent er flere av beregningene med reisetid hos dagens ansatte ikke utredet tidligere.

Vi håper rapporten kan sendes videre til ressursgruppa.

På forhånd tusen takk for hjelpa og lykke til videre med det særs viktige arbeidet.

Vennlig hilsen, Espen Isaksen, Mosjøen og omegn Næringsselskap.

Rana Utviklingsselskap - om kommunestyresak og tosykehusmodellen

Dato: 21.08.2018

Det vises til vedlagte sak fra rådmannen i Rana kommune til Formannskapet 28.08.2018 og Kommunestyret 04.09.2018 – Helgelandssykehuset 2025 – utredningsalternativer og utredningsplikt.

Rana kommune har siden utviklingsplanen til Helgelandssykehuset ble lansert i 2014 vært tydelige på at en løsning med to sykehus måtte utredes. Regjeringens helse- og sykehusplan fra 2015 ga retning, ramme og innhold for en to-sykehusløsning på Helgeland.

Rana kommune mener det kan reises spørsmålstegn ved om en modell med ett fellessykehus på Helgeland i det hele tatt har noen legitimitet etter at Stortinget i 2016 gjorde følgende vedtak i tilknytning til den nasjonale helse- og sykehusplanen (se innstillingens punkt 2, romertall II:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at sykehus som i dag har akuttkirurgisk tilbud, fortsatt vil ha dette når hensyn til pasienten gjør det nødvendig, og kvaliteten og pasientsikkerheten er ivaretatt».

Helgeland har allerede i dag 4. lengste reiseavstand til sykehus selv med en tredelt desentral struktur. Reiseavstanden vil øke betydelig med et fellessykehus (ambulanse, pasienter, pårørende, ansatte). En balansert sykehusløsning med to akuttsykehus (Mo i Rana og Sandnessjøen) og to DMS (Mosjøen og Brønnøysund) er fornuftig av fire følgende grunner:

- Hensynet til pasienter (nærhet til sykehus for eldre og kronikere).
- Hensynet til totaløkonomi (avstand, transport, tid, miljø og kostnad).
- Hensynet til å unngå en investering på flere milliarder kroner (økte lån, renter og avdrag).
- Hensynet til spredning av statlige arbeidsplasser i regionen.


Med vennlig hilsen
Anita Sollie
Konst. leder

Rana kommune - Helgelandssykehuset 2025 - utredningsalternativ og utredningsplikt

Dato: 22.08.2018
Vedlagt ligger rådmannens innstilling og saksutredning.
Vi viser spesielt til punkt to i rådmannens innstilling.
Saken behandles i formannskapet 28.08.18 og kommunestyret 04.09.18.

Kopi       Sykehusbygg
                Nordland fylkeskommune
                Fylkesmannen i Nordland


Med hilsen
Jan Erik Furunes
Kommunaldirektør tekniske tjenester

Kommentar til rapport "Pasienttransport på Helgeland - akutte transporter og planlagte reiser"

Vedlagt ligger en kommentar fra undertegnede og representanter for fagmiljøet i Mo i Rana. Vi anmoder om at vår kommentar oversendes til den eksterne ressursgruppa og gjøres offentlig tilgjengelig på samme måte som rapporten fra prehospital enhet. Vi mener det er viktig at våre synspunkter også kommer fram.
Vi er kjent med at rapporten skal være tema på et møte den 28. august. Vi ber om at ressursgruppa får vår kommentar, og at den offentliggjøres i god tid før denne datoen, slik at våre innspill blir en del av diskusjonen der.

Ivar Hanssen

Henvendelse fra Oslo Economics angående utredning for Alstahaug kommune

Oslo Economics arbeider på en rapport for Alstahaug kommune der de vurderer samfunnseffekter av ulike lokaliseringer av et stort akuttsykehus på Helgeland. De har sendt en henvendelse til sykehusets ledelse, samt en henvendelse angående data til bruk i utredning.

Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus m/omegn - rapport og høringsuttalelse

Dato: 26.08.2018
Vedlagte rapport utarbeidet av Asplan Viak og høringsuttalelse fra oss bes oversendt ressursgruppa Helgelandssykehuset 2025.

Mvh
Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus m/omegn
v/ Bjørn Helge Hansen

Innlegg fra 11 kommuneoverleger på Helgeland

Her kommer et felles innlegg fra 11 kommuneoverleger på Helgeland. Jeg ber om at dette sendes videre til ressursgruppa for Helgelandssykehuset 2025.

Mvh
Kirsten Toft
Kommuneoverlege
Alstahaug kommune

Leserinnlegg fra Harald Nyberg

Dato: 22.08.2018
Med god begrunnelse oversender jeg dere to innlegg. Det en har vært i avisene på Helgeland den
siste uken, det andre kommer de nærmeste dager.
Hva er grunnleggende for de valg vi gjør?

Direktørene Fred A. Mürer og Bjørn Bech-Hanssen
2-sykehusløsningen

Ønsker dere en fin høst.

Vennlig hilsen
Harald Nyberg

Vefsn kommunes vurdering av Rana kommune sitt saksfremlegg «Helgelandssykehuset 2025 – utredningsalternativ og utredningsplikt»

Dato: 05.09.2018
Vedlagt ligger Vefsn kommunes vurdering av Rana kommune sitt saksfremlegg «Helgelandssykehuset 2025 – utredningsalternativ og utredningsplikt». Saksfremlegget fra Rana kommune ble sendt fra kommunaldirektør tekniske tjenester Jan Erik Furunes til Helgelandssykehuset 22.8.18 og også videresendt til ekstern ressursgruppe. Vi gjør Helgelandssykehuset oppmerksom på at i likhet med Rana kommune sendes vårt skriv også til Helse Nord, Sykehusbygg, Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Vi håper Helgelandssykehuset gjør vedlegget tilgjengelig for ekstern ressursgruppe. På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Jann-Arne Løvdahl

Ordfører
Erlend Eriksen
rådmann

Rana Utviklingsselskap - spørsmål om regularitet for ambulansehelikopter på Helgeland

Rana Utviklingsselskap har stilt spørsmål om regularitet for ambulansehelikopter på Helgeland og mottatt svar fra Luftambulansetjenesten HF og Norsk luftambulanse AS
Svarene sendes som innspill til Helgelandssykehuset 2025/ Ressursgruppa. Dokumenter vi ønsker blir lagt ut er:


Vennlig hilsen

Reidar Ryssdal
Prosjektleder 

Rana Utviklingsselskap - rapport om rekruttering og utdanning av personell til nytt stort akuttsykehus på Helgeland

Vista Analyse har på oppdrag fra Rana Utviklingsselskap gjennomført en faglig vurdering av rekruttering og utdanning av fagpersonell for framtidige akuttsykehus på Helgeland. Virkningene av ulike lokaliseringsalternativer.

Vi ønsker at vedlagt rapport fra Vista Analyse blir offentliggjort på nettsiden til Helgelandssykehuset 2025 og oversendes ressursgruppen.

Vennlig hilsen

Reidar Ryssdal
Prosjektleder

Innspill fra leger ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Ber om at dette, på vegne av signerende leger, oversendes til den eksterne ressursgruppa for Helgelandssykehuset 2025 sammen med likelydende brev som kommer fra leger i Mosjøen i løpet av dagen. Det kan også komme signaturer fra leger på Mo, og disse bes eventuelt også oversendt ressursgruppa.

Takk for hjelpen!

Mvh
Ingeborg Steinholt
Sandnessjøen sykehus

Se vedlegg

Innspill fra leger ved Helgelandssykehuset Mosjøen

Ber om at dette, på vegne av signerende leger ved Helgelandssykehuset Mosjøen, oversendes til den eksterne ressursgruppa for Helgelandssykehuset 2025 sammen med likelydende brev som kommer fra leger i Sandnessjøen i løpet av dagen. Det kan også komme signaturer fra leger på Mo, og disse bes eventuelt også oversendt ressursgruppa.

Takk for hjelpen.

Mvh
Andreas Ø. Bergquist
Kir. LIS2 og tillitsvalgt yngre leger ved Helgelandssykehuset Mosjøen.

Se vedlegg

Innspill fra LIS, konst. overleger, nye overleger, nyutdannede spesialsykepleiere og spesialsykepleierstudenter ved Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sender dere et innlegg som er skrevet av LIS, konst.overleger, nye overleger, nyutdannede spesialsykepleiere og spesialsykepleierstudenter. Alle med lokal tilknytning i en eller annen form og med intensjon om å bli i Rana hvis vi har en fremtid her. Nederst i dokumentet er en liste over navn på de som har bidratt og signert på innlegget. Ber dere lese dette.

Mvh
Ellisiv Seines og øvrige som har signert på innlegget

Se vedlegg

Spørsmål vedrørende bruk av demografiske data

27.09.18
Spørsmål fra Ingeborg Steinholt, LIS2 kirurgi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen til leder for ressursgruppa, Helge Torgersen:

Dine betraktninger på demografi og befolkningsutvikling (under dialogkonferanse 1) var interessante. SSB gjør med jevne mellomrom en vurdering av norske kommuners sentralitet, der befolkning, offentlige og private tilbud, helsetjenester, utdanningstilbud og sånt vektes og sammenstilles. Siste rapport kom høsten 2017 (https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/ny-sentralitetsindeks-for-kommunene). På bakgrunn av foredraget ditt og denne rapporten har jeg to spørsmål som jeg lurer på om du har tid til å svare på:
• Finnes det dokumentasjon for sammenheng mellom sentralitet og en kommunes evne til å rekruttere helsepersonell?
• Vil sentralitetsindeks bli brukt for å vekte helgelandskommunenes evne til rekruttering i 2025-arbeidet?

Svar fra ressursgruppe v/Helge Torgersen:

Takk for engasjementet. Jeg kan bekrefte at SSBs sentralitetsindeks er en av mange kilder som vil bli drøftet i ressursgruppens rapport.  Der vil også det andre spørsmålet ditt bli besvart.

Rana Utviklingsselskap - henvendelse til Norsk Luftambulanse angående innflygingshøyde og regularitet

30. 09.18

Rana Utviklingsselskap har stilt noen spørsmål til Norsk Luftambulanse. Svarene sendes som innspill til Helgelandssykehuset 2025/ Ressursgruppa.

Vi håper vedlagte dokumenter blir lagt ut.

Spørsmål fra RU til Norsk Luftambulanse ASSvar fra Norsk Luftambulanse ASInnflygingshøyderRutestruktur på Helgeland


Mvh
Anita Sollie
Konstituert direktør
Rana Utviklingsselskap AS

Mosjøen Næringsforening - Miljørapport

01.10.18


Beklager at denne henvendelsen komme er dag for sent. Det har vært vanskelig å få sendt innen fristen pga. ferieavvikling mm.

Vi ber uansett om at denne eposten med rapporten sendes til ekstern ressursgruppe, da vi mener den kan være av stor betydning for utvalgte pasientgrupper.
 
Mosjøen Næringsforening er en interesseorganisasjon for over 180 medlemsbedrifter innenfor handel og service, håndverk og industri, reiseliv, finans og tjenesteyting i Vefsn kommune.  Vi følger utredningene og prosessen med HSYK 2025 med stor interesse.

Vi har den senere tid sett at faglige argumenter for ny sykehusstruktur har blitt vektlagt i stor grad i media på Helgeland og dette er i aller høyeste grad positivt.

Vi savner at også at andre synspunkter som er viktige kommer frem i lyset. Så langt i utredningene har det vært lite fokus på klima og miljø.  Mosjøen Næringsforening antar at dette temaet er viktig og vektlegges i utredningene. Siden ingen medlemmer av ekstern ressursgruppa har relasjoner til Helgeland er det være naturlig at den inngående kunnskapen om regionen og byene er noe begrenset. I vedlegget ligger rapporten «Kartlegging av lokal luftkvalitet i utvalgte byer» fra Miljøverndepartementet som ble publisert i 2016. I rapporten sammenlignes luftforurensingen i byene Mo og Mosjøen.
Vi håper rapporten leses og vektlegges i videre utredning om fremtidig sykehusstruktur på Helgeland. Lykke til med jobben!  Miljørapport

Med vennlig hilsen

Mosjøen Næringsforening
Bjørn Larsen
Daglig leder


Mosjøen og omegn Næringsselskap - spørsmål og svar, Luftambulansetjenesten

02.10.18

Vedlagt ligger spørsmål Mosjøen og omegn Næringsselskap sendte Luftambulansetjenesten HF 13.9.18. Notat i tilknytning spørsmål fra oss og svar fra Luftambulansetjenesten ligger også vedlagt.
Statistikk om bruk av redningshelikopter på Helgeland ettersendes når denne er utarbeidet av Luftambulansetjenesten (se svar nr. 4).

Jeg er klar over at fristen for innspill til ressursgruppen er gått ut, men ønsker publisering av både spørsmål, notat og svar på deres nettsider.
På forhånd takk.

Spørsmål til LuftambulansetjenestenSvar fra LuftambulansetjenestenNotat, Tommy Waldemar, Capt. AW 139

Med vennlig hilsen
Espen Isaksen
Samfunns- og næringsutvikler

Leserinnlegg fra unge utflyttede leger

04.10.18
Hei!

Vedlagt sender jeg et leserinnlegg fra leger opprinnelig fra Helgeland, men som nå jobber andre plasser i landet. Vi har sendt dette på trykk til de ulike avisene på Helgeland, men vi ønsker gjerne også at dette legges ut på nettsidene til Helgelandssykehuset.

Mvh Alexander Birkeland Mo

På vegne av unge fraflyttede leger som ønsker å bidra til oppbygging av ett felles Helgelandssykehus

Politisk vedtak, uttalelse fra rådet for eldre og funksjonshemmede, Herøy kommune

05.10.18

Råd for eldre og funksjonshemmede har i møte 03.10.2018, sak 18/18 fattet følgende vedtak:

  1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset for en god faglig utredning gjennom Utviklingsplan Helgelandssykehuset.
  2. For å sikre et framtidsrettet, robust og økonomisk bærekraftig sykehus anbefaler Herøy kommune at alternativ  3 legges til grunn for det videre arbeidet med   saken.
  3. Sykehuset må utrustes med nødvendige fagkompetanse  og teknologi (da spes. mht. laboratorium, radiologi og stråleterapi), slik at mest mulig diagnostikk og behandling kan foregå på dette sykehuset, samtidig som sykehuset i fremtiden er i stand til å utvikle seg på linje med den medisinske utvikling. På den måten sikres et bedre tilbud så nært som mulig der hvor pasienten bor.
  4. For å sikre en god faglig vurdering foreslås at lokalisering av et framtidig sykehus utredes av Helse Nord og besluttes av styret for Helse Nord med kommunene på Helgeland som høringsinstans.


Med hilsen

Liv  Hansen
Formannskapssekretær


Alstahaug kommune - Analyse av lokalisering av et stort akuttsykehus på Helgeland

18.10.18

Hei
Vedlagt er Oslo Economics rapport om samfunnsmessige konsekvenser av sykehuslokalisering på Helgeland.
Alstahaug kommune er klar over at fristen for innsendelse av dokumenter til ressursgruppa er overskredet, men vi mener rapporten er av så god kvalitet at vi likevel håper den kan være til nytte i det viktige arbeidet som gjøres for et fremtidig spesialisthelsetjenetentilbud på Helgeland. Vi ber derfor at den oversendes til ressursgruppa, og offentliggjøres på lik linje som øvrig dokumentasjon som har innkommet til dette arbeidet. Vi ber også om at rapporten gjøres kjent for, og oversendes til, styremedlemmene i Helgelandssykehusets styre.

Med vennlig hilsen
Kirsten Toft
Kommunalsjef /Kommuneoverlege
Helse og Velferd

Svar fra Helgelandssykehuset
19.10.18
Hei og takk for din henvendelse.

Vi forholder oss til den datoen som er satt for innsending av dokumenter til ressursgruppa, men gjør oppmerksom på at kommunen får en ny mulighet til å komme med innspill når høringa starter 3. desember.
Henvendelsen fra Alstahaug kommune blir publisert på våre nettsider, og vil på den måten bli tilgjengeliggjort både for styremedlemmene og andre som ønsker innsyn i den.

mvh
Merethe Myrvang,
kommunikasjonsrådgiver Helgelandssykehuset

Spørsmål om eksterne kilder som ressursgruppa bruker

19. okt. 2010

Jeg har sett på nettsiden deres nylig en oversikt over eksterne kilder ressursgruppa har hentet inn for utarbeidelsen av rapporten de nå ferdigstiller. De har bl.a. hentet ut regularitet på flyplassene fra Avinor og sett på antall trafikkulykker i regionene. Det er denne informasjonen jeg ikke finner nå på deres nettsider.
Kunne du hjulpet meg med navigeringen?

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Espen Isaksen
Samfunns- og næringsutvikler

Svar fra internt prosjektstøtte i Helgelandssykehuset:

Hei

Jeg måtte sjekke med ressursgruppa, for jeg kan ikke erindre at vi har publisert noe om en slik forespørsel:

Ressursgruppa har ikke etterspurt noe av den dokumentasjonen du nevner - om regularitet på flyplasser eller antall trafikkulykker. Kanskje det er noe du har lest i noen av de andre rapportene som har kommet? Den siste, fra Alstahaug, oppgir for eksempel Avinor som kilde når det gjelder regularitet på flyplassene.


Mvh Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver

Innspill vedrørende sykehusstruktur, lokalisering og ambulansetider

22. okt. 2018
Avsender: Harald Nyberg
Sykehusstruktur, lokalisering og ambulansetider

Bæreevneanalyse

22. okt. 2018

Har dere mulighet til å sende bæreevneanalysen fra Deloitte når den blir offentlig (ventelig under styremøtet onsdag)?

Med hilsen
Jan Erik Furunes
Kommunaldirektør tekniske tjenester

Svar fra intern prosjektstøtte i Helgelandssykehuset

Hei – bæreevneanalysen finner du under styresak 86/2018 her: https://helgelandssykehuset.no/om-oss/helgelandssykehuset-2025#styresaker

Mvh Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver

Sak formannskapet Rana kommune: Helgelandssykehuset 2025 - Statusrapport og bærekraftanalyse

30.10.18

Til orientering. Vedlagt følger sak fra rådmannen i Rana kommune til Formannskapet 06.11.2018; Helgelandssykehuset 2025 -  Statusrapport og bærekraftanalyse.

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret i Rana viser til at alternativet om ett nytt felles sykehus på Helgeland, vil bli krevende i et økonomisk bærekraftperspektiv. Et mulig kostnadseffektivt alternativ i denne sammenhengen er gjenbruk av dagens bygningsmasse.

2. Dersom Helgelandssykehuset konkluderer med ett sykehus og gjenbruk av dagens bygningsmasse, kan Rana kommune stille til disposisjon tilstrekkelig areal på Selfors. Dette omfatter det gamle sykehjemmet og ytterligere tomteareal mot det nye sykehjemmet.

3. Kommunestyret i Rana ber administrasjonen forhandle frem en avtale dersom helseforetaket ønsker å ta i bruk disse mulighetene i tilknytning til dagens sykehus.


Med vennlig hilsen

Knut S. Brinchmann
Prosjektleder
Rana Utviklingsselskap

Helgelandssykehuset mottok e-post med samme innhold fra kommunaldirektør for tekniske tjenester Rana kommune, Jan Erik Furunes, 31.10.18.

SINTEF - spørsmål om fordeling av antall årsverk i enhet for drift og eiendom

19.10.18

Hei,
SINTEF skal gi en vurdering av utviklingsplanene for Helgelandsykehuset. Kunne dere si hvordan antall årsverk under fordeler seg å de tre sykehusenhetene. Jeg regner med at noen også er knyttet til Brønnøysund, men det er de tre sykehusene vi gjerne skulle vite noe om.
 
Vennlig hilsen
Tarald Rohde
Seniorrådgiver
SINTEF

Svar fra utvidet prosjektstøtte i Helgelandssykehuset:

Hei – viser til ditt spørsmål sendt til bl.a. Odd Arve Horsdal 19. oktober. Her kommer tallene du etterspør, levert av enhet for drift og eiendom i Helgelandssykehuset

Ledere Drift og eiendom: Mo i Rana :2

DRIFT
Mo i Rana: 34,88
Mosjøen 18,80
Sandnessjøen 25,75

Ledere Drift
Mo i Rana: 3
Mosjøen 1
Sandnessjøen 1

Innkjøp og lager:

Mosjøen: 2,5 - Sentrallager
Sandnessjøen: 6,4 – Sentrallager 2,8, BHM 3,6
Mo i Rana: 6- Innkjøp 3, sentrallager 3

Forvaltning:
Sandnessjøen: 1
Mo i Rana: 1

Bærekraftig Helgelandssykehus

6. nov 2018
Avsender: Harald Nyberg
Bærekraftig Helgelandssykehus
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.