Henvendelser, spørsmål og svar

​Forespørsel fra Rana kommune - nøkkeltall

Avsender: Jan Erik Furunes, kommunaldirektør tekniske tjenester, Rana kommune
Dato: 08.08.2018
Ber om oppdaterte tall til og med 2017 for grafen under.
Tallene skal bruker i en kommunestyresak som er under utarbeidelse som innspill («tilbakemeldinger og kommentarer») til Helgelandssykehuset (jfr. «HF-styresak 51/18»).

Svar fra Helgelandssykehuset:

Takk for din henvendelse. Vedlagt følger en oversikt over tallene du har etterspurt. Tallmaterialet er levert av vår økonomiavdeling.

Kommentar til tabell «Årsverk»:
Dette er de tallene vi har så langt. Vi har tatt utgangspunkt i budsjetterte årsverk for 2017, både faste og variable. Ansatte i enheten Drift og eiendom er fordelt ut på enhetene hvor de har sitt arbeidssted, og er ikke listet spesielt.

Kommentar til tabell «Kir. aktivitet»:
Ortogeriatri – i DIPS summeres denne aktiviteten opp til medisin, men det er en kirurgisk aktivitet.

Forespørsel fra Vefsn kommune - ønske om møte ang. egen rapport

Se henvendelsen fra Vefsn kommune v/ordfører

Se svar fra adm. dir. i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir

Anmodning om utlevering av bakgrunnsinformasjon

Dato: 09.07.2018
På bakgrunn av den nylig publiserte rapporten om prehospitale tjenester på Helgeland ser jeg oss nødt til å be om tilgang til grunnlagsinformasjon (AMIS) tilbake til 2002. Dette er i utgangspunktet offentlig tilgjengelig informasjon, og det har vært fremholdt at prosessen rundt 2025 skal være åpen og transparent. Jeg noterer meg at det etter publisering av rapporten har vært lagt begrensninger på denne tilgangen. Det er såpass stor diskrepans mellom tallene som rapporteres i rapporten og den reelle aktiviteten på sykehusene at det etter vårt syn bør gjennomgås. Basert på ulik registreringspraksis mellom ulike enheter og stasjoner, samt svært store avvik fra nasjonale sammenliknbare data for enkelte kommuner/enheter, må man gå grundigere inn i materialet. Skal troverdigheten rundt prosessen ivaretas må alle kunne vurdere bakgrunnstallene. Dette er også i tråd med de signaler som har vært gitt fra adm. dir.

Mvh
Ivar Hanssen, overlege. ort. Helgelandssykehuset Mo i Rana

Svar fra administrasjonen i Helgelandssykehuset:
Etter avtale med adm. dir. vil direktør for prehospitale tjenester, Bjørn Haug, kalle deg inn til et møte der spørsmålene du reiser vil være tema.

Mosjøen og Omegn Næringsselskap - tomterapport fra Vefsn kommune

Dato: 21.08.2018
Vedlagt ligger Vefsn kommune sin tomterapport og presentasjon av denne.

Vi presenterte denne for media i dag slik vi sa etter at Adm.dir. på Helgelandssykehuset takket nei til Ordfører i Vefsn kommune sin invitasjon om et møte. Dette har vi stor forståelse for, men vi sender rapporten til dere fordi vi mener denne har relevans for utredningen med HSYK 2025 som dere nå jobber med.

Alle ansattdata i rapporten er tall Helgelandssykehuset har utlevert til oss. Disse tallene er utgangspunktet for beregninger av reisetider for dagens ansatte ved Helgelandssykehuset. Den Nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 fra TØI er lagt til grunn for flere av beregningene i rapporten. Meg bekjent er flere av beregningene med reisetid hos dagens ansatte ikke utredet tidligere.

Vi håper rapporten kan sendes videre til ressursgruppa.

På forhånd tusen takk for hjelpa og lykke til videre med det særs viktige arbeidet.

Vennlig hilsen, Espen Isaksen, Mosjøen og omegn Næringsselskap.

Rana Utviklingsselskap - om kommunestyresak og tosykehusmodellen

Dato: 21.08.2018

Det vises til vedlagte sak fra rådmannen i Rana kommune til Formannskapet 28.08.2018 og Kommunestyret 04.09.2018 – Helgelandssykehuset 2025 – utredningsalternativer og utredningsplikt.

Rana kommune har siden utviklingsplanen til Helgelandssykehuset ble lansert i 2014 vært tydelige på at en løsning med to sykehus måtte utredes. Regjeringens helse- og sykehusplan fra 2015 ga retning, ramme og innhold for en to-sykehusløsning på Helgeland.

Rana kommune mener det kan reises spørsmålstegn ved om en modell med ett fellessykehus på Helgeland i det hele tatt har noen legitimitet etter at Stortinget i 2016 gjorde følgende vedtak i tilknytning til den nasjonale helse- og sykehusplanen (se innstillingens punkt 2, romertall II:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at sykehus som i dag har akuttkirurgisk tilbud, fortsatt vil ha dette når hensyn til pasienten gjør det nødvendig, og kvaliteten og pasientsikkerheten er ivaretatt».

Helgeland har allerede i dag 4. lengste reiseavstand til sykehus selv med en tredelt desentral struktur. Reiseavstanden vil øke betydelig med et fellessykehus (ambulanse, pasienter, pårørende, ansatte). En balansert sykehusløsning med to akuttsykehus (Mo i Rana og Sandnessjøen) og to DMS (Mosjøen og Brønnøysund) er fornuftig av fire følgende grunner:

- Hensynet til pasienter (nærhet til sykehus for eldre og kronikere).
- Hensynet til totaløkonomi (avstand, transport, tid, miljø og kostnad).
- Hensynet til å unngå en investering på flere milliarder kroner (økte lån, renter og avdrag).
- Hensynet til spredning av statlige arbeidsplasser i regionen.


Med vennlig hilsen
Anita Sollie
Konst. leder

Rana kommune - Helgelandssykehuset 2025 - utredningsalternativ og utredningsplikt

Dato: 22.08.2018
Vedlagt ligger rådmannens innstilling og saksutredning.
Vi viser spesielt til punkt to i rådmannens innstilling.
Saken behandles i formannskapet 28.08.18 og kommunestyret 04.09.18.

Kopi       Sykehusbygg
                Nordland fylkeskommune
                Fylkesmannen i Nordland


Med hilsen
Jan Erik Furunes
Kommunaldirektør tekniske tjenester

Kommentar til rapport "Pasienttransport på Helgeland - akutte transporter og planlagte reiser"

Vedlagt ligger en kommentar fra undertegnede og representanter for fagmiljøet i Mo i Rana. Vi anmoder om at vår kommentar oversendes til den eksterne ressursgruppa og gjøres offentlig tilgjengelig på samme måte som rapporten fra prehospital enhet. Vi mener det er viktig at våre synspunkter også kommer fram.
Vi er kjent med at rapporten skal være tema på et møte den 28. august. Vi ber om at ressursgruppa får vår kommentar, og at den offentliggjøres i god tid før denne datoen, slik at våre innspill blir en del av diskusjonen der.

Ivar Hanssen

Henvendelse fra Oslo Economics angående utredning for Alstahaug kommune

Oslo Economics arbeider på en rapport for Alstahaug kommune der de vurderer samfunnseffekter av ulike lokaliseringer av et stort akuttsykehus på Helgeland. De har sendt en henvendelse til sykehusets ledelse, samt en henvendelse angående data til bruk i utredning.

Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus m/omegn - rapport og høringsuttalelse

Dato: 26.08.2018
Vedlagte rapport utarbeidet av Asplan Viak og høringsuttalelse fra oss bes oversendt ressursgruppa Helgelandssykehuset 2025.

Mvh
Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus m/omegn
v/ Bjørn Helge Hansen

Innlegg fra 11 kommuneoverleger på Helgeland

Her kommer et felles innlegg fra 11 kommuneoverleger på Helgeland. Jeg ber om at dette sendes videre til ressursgruppa for Helgelandssykehuset 2025.

Mvh
Kirsten Toft
Kommuneoverlege
Alstahaug kommune

Leserinnlegg fra Harald Nyberg

Dato: 22.08.2018
Med god begrunnelse oversender jeg dere to innlegg. Det en har vært i avisene på Helgeland den
siste uken, det andre kommer de nærmeste dager.
Hva er grunnleggende for de valg vi gjør?

Direktørene Fred A. Mürer og Bjørn Bech-Hanssen
2-sykehusløsningen

Ønsker dere en fin høst.

Vennlig hilsen
Harald Nyberg

Vefsn kommunes vurdering av Rana kommune sitt saksfremlegg «Helgelandssykehuset 2025 – utredningsalternativ og utredningsplikt»

Dato: 05.09.2018
Vedlagt ligger Vefsn kommunes vurdering av Rana kommune sitt saksfremlegg «Helgelandssykehuset 2025 – utredningsalternativ og utredningsplikt». Saksfremlegget fra Rana kommune ble sendt fra kommunaldirektør tekniske tjenester Jan Erik Furunes til Helgelandssykehuset 22.8.18 og også videresendt til ekstern ressursgruppe. Vi gjør Helgelandssykehuset oppmerksom på at i likhet med Rana kommune sendes vårt skriv også til Helse Nord, Sykehusbygg, Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Vi håper Helgelandssykehuset gjør vedlegget tilgjengelig for ekstern ressursgruppe. På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Jann-Arne Løvdahl

Ordfører
Erlend Eriksen
rådmann

Rana Utviklingsselskap - spørsmål om regularitet for ambulansehelikopter på Helgeland

Rana Utviklingsselskap har stilt spørsmål om regularitet for ambulansehelikopter på Helgeland og mottatt svar fra Luftambulansetjenesten HF og Norsk luftambulanse AS
Svarene sendes som innspill til Helgelandssykehuset 2025/ Ressursgruppa. Dokumenter vi ønsker blir lagt ut er:


Vennlig hilsen

Reidar Ryssdal
Prosjektleder 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.