Høring planprogram

Fram til 1. november 2017 har alle som ønsker det muligheten til å uttale seg om planprogrammet for idéfasen. Planprogrammet  beskriver blant annet anbefalte utredningsalternativ og forslag til utredningstema.

Forslag til planprogram for idéfasen ble sendt ut på høring 24. mai.
Høringsfrist: 1. november 2017

NB! Høringsbrevet viser til høringsfrist 1. september. Etter forespørsel fra Vefsn kommune og Nordland fylkeskommune er fristen utsatt til 1. november 2017.

Høringsuttalelser sendes skriftlig til:
christian.brodreskift@sykehusbygg.no 
eller
Sykehusbygg HF, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Christian Brødreskift på telefon 911 89 850
eller e-post christian.brodreskift@sykehusbygg.no

Høringsbrev30. mai ble det sendt ut et nytt høringsbrev som viste til en feil i kriterietabell 3.1 og 3.1 i rapporten Anbefaling av utredningsalternativer. Brevet ble sendt ut sammen med den reviderte rapporten du finner her. 

Planprogram for idéfasen
Rapport Helgelandssykehuset 2025 - Anbefaling av utredningsalternativer
Referat etter arbeidsgruppemøtet 12. mai 2017

Styresak 57/2017

Presseprotokoll - endelig vedtak styresak 57/2017

Helgelandssykehuset har fått følgende oppdrag fra Helse Nord : «Helgelandssykehuset skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialhelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke forskning, fagutvikling og utdanning.»

I forbindelse med utarbeidelsen av en idéfaserapport, har Sykehusbygg HF og WSP Norge AS utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet omfatter blant annet beskrivelse av anbefalte utredningsalternativ og forslag til utredningstema. Planprogrammet viser også hvordan medvirkning skal skje. Høringsforslaget ble behandlet i styremøte for Helgelandssykehuset 23.05.2017. Styret fattet følgende vedtak:

  1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar å sende det framlagte planprogram ut på høring, med tilhørende vedleggsrapport og høringsbrev.
  2. Styret ber om at Hemnes og Leirfjord inkluderes i planprogrammet for alternativ stort sykehus, dvs. alternativ 4 og 9.
  3. Styret forutsetter at arbeidsgruppenes rapport fra arbeidsgruppemøtet 12. mai legges ved høringsrapporten.

Se høringssvar