Arbeidsbetingelser

Pensjon og forsikring

Helse Nord RHF har inngått felles forsikringsavtale for ansatte og tilbyr gode pensjonsavtaler gjennom KLP. Sykehusapotek Nord HF har egne avtaler.

P
ensjon

 
Pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) omfatter sykepleiere i 20% stilling eller mer.

 
Pensjonsordningen omfatter også faste og midlertidige sykepleiere som arbeider under 20%, men som tar ekstravakter/ timer slik at gjennomsnittet pr. kvartal tilsvarer 20% stilling.

 
Ordningen gjelder også dersom du har flere arbeidsgivere i Helse Nord og dette til sammen utgjør en stillingsandel på 20% eller mer. 

 
For alle andre ansatte gjelder ordningen hvis du jobber 14 timer i snitt per uke i et kvartal. 

 
Midlertidig tilsatte er med i pensjonsordningen i KLP fra første arbeidsdag. Som medlem i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning gjennom din arbeidsgiver, opparbeider du rett til alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon.

For AFP og særaldersgrenser vises det til egne regler.

 

 
Forsikringer​

 
Alle arbeidstakere i Helse Nord RHF og helseforetakene  omfattes av en egen forsikringsordning som omfatter:

 
 • Yrkesskadesskadeforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Ulykkesforsikring for Ambulansepersonell​
 • Tjenestereiseforsikring
 • Ulykkesforsikring for skoleelever som er pasienter på sykehusene
 • Ulykkesforsikring for barn i barnehagene​

Ansatte i Helse Nord finner mer informasjon om pensjon og forsikring i Personalportalen på intranett.

Helseattest for vikarer

Helse Nord inngår på vegne av helseforetakene, rammeavtale med bestemte vikarbyråer. Sykehusene er pålagt å benytte disse byråene ved behov for vikarer.

 

 
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) har i samarbeid med smittevernpersonell i regionens sykehus utarbeidet en felles helseattest for vikarer i Helse Nord RHF som formidles via vikarbyråene.

 
Vikarbyråene er gjennom avtalen med det regionale helseforetaket forpliktet til å bruke helseattesten som Helse Nord RHF har utarbeidet til dette formålet.

 
Vikarbyråene skal sørge for at alle vikarer får tilsendt helseattesten i god tid før tiltredelse i arbeid. 


Helseattesten består av to sider:

 • Side 1 gir kort informasjon om MRSA-screening og tuberkulosetesting
 • Side 2 er en egenerklæring som alle vikarer skal fylle ut, signere og returnere til vikarbyrået. Vikarbyrået skal ha attesten i hende senest 10 dager før jobbstart

 

Utenlandske medarbeidere

Ved tilsetting blir det stilt samme krav til utenlandske borgere som nordmenn:

 • Du må kunne kommunisere på norsk skriftlig og muntlig

 • Du må kunne vise fram gyldig oppholds- og arbeidstillatelse der dette er et krav

 • Du må framvise autorisasjon der dette er et krav

 • Du må ha politiattest til stillinger der dette er påkrevd, for eksempel i arbeid med barn og psykisk utviklingshemmede

 • Du må legge fram dokumentasjon på vaksinasjon

Hovedregel arbeids- og oppholdstillatelse:

 • EØS/EFTA/EU-borgere trenger ikke søke om oppholdstillatelse (med unntak av Romania og Bulgaria)

 • Nordiske borgere har arbeidstillatelse i Norge

 • Faglærte arbeidstakere (eks. sykepleiere og leger) utenfor EØS får oppholdstillatelse i in​ntil 6 måneder (gjelder ikke visumpliktige land)

 • Har du midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse må du opplyse om dette til din arbeidsgiver. Arbeidstillatelse må fornyest senest innen en måned før det løper ut

 • Alle har registreringsplikt – dette blir gjort via UDI sine hjemmesider. Skjemaer og avtaler for arbeid og opphold finner du her

 • Opplysinger og registreringsskjema om dokumentasjon i forbindelse med skattekort, D-nummer, fødselsnummer etc. får du via Ny i Norge sine nettsider

 • For å åpne bankkonto i Norge (krav for å få lønn) må du har norsk fødselsnummer. Også dette finner du informasjon om på nettsidene til Ny i Norge.

 • Skatteetaten har også god informasjon og rettledning.

Mangfold - et personalpolitisk mål


 
De tilsatte er den viktigeste ressursen vår. Vi arbeider for å knytte til oss de beste fagfolkene, og vil legge til rette for at alle tilsatte skal trives og yte sitt beste.

 
Helseforetaket skal så langt som råd avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder kjønn og alder, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn.

 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.