HELSENORGE
Kronikk:

Fremover med distriktsmedisinsk senter

Helgelandssykehuset ønsker ikke å gå et skritt tilbake, men et skritt framover, til det beste for pasienten. Vårt mål er å bli Norges beste lokalsykehus og DMS-et på Sør-Helgeland er en viktig del av dette. Målet fra sentrale myndigheter er klart og tydelig: Vi skal planlegge for pasientens helsetjeneste og det utadvendte sykehus. Vi desentraliserer det vi kan- og sentraliserer det vi må.

Sturla Ditlefsen

Sturla Ditlefsen er leder for DMS Sør-Helgeland

Ikke sykehussenger

Det har og vil aldri være snakk om at vi skal bygge sykehussenger i DMS-et, men intermediære senger, som defineres som «mellomliggende/i mellom». Det er snakk om en binding mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten en såkalt halvannenlinje-tjeneste, en intermediærseng er en mellomting mellom en kommunal seng og en seng i sykehus. Den er tiltenkt mer eller mindre avklarte pasienter før, istedenfor eller etter sykehusopphold.

Vi planlegger for framtiden og den demografiske utviklingen viser at det vil være et økende behov for fasen mellom hjem og sykehus, for det som skjer mellom disse nivåene. Det vil gi bedre samhandling og koordinering, et tilbud nærmere hjemmet for befolkningen i Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad.

(...) en intermediærseng er en mellomting mellom en kommunal seng og en seng i sykehus

Vi er i innledende fase med å gå gjennom pasientforløpene, der vi etablerer ressursgruppe for DMS-et på tvers av Helgelandssykehuset. Pasientforløpene på DMS-et må ikke misforståes eller kompliseres. En såkalt akuttstue eller akuttmottak, er noe som krever helt andre omstendigheter og faglig opplegg. Det ligger mer inne som fremtidsrettet tanker om hvordan DMS-et kan utvikle seg for å dekke beredskapsmessige og akuttmedisinske behov. Noe vi ikke planlegger for nå eller har fokus på nå.

Særskilte pasientgrupper

DMS-et med intermediæravdeling kommer ikke til å være en pasientfelle.

Intermediæravdelingen skal være tilrettelagt for oppfølging av pasienter etter sykehusopphold, i avklarte tilfeller istedenfor sykehus, og i flere tilfeller før sykehusopphold som også KAD-senger (kommunale akutt døgnopphold-senger) brukes til i dag.

Pasientgrupper her vil være eldre skrøpelige, pasienter med kroniske lidelser og multimorbide pasienter, pasienter fra kirurgiske og medisinsk sykehusavdeling, geriatri, rehabilitering, palliativ omsorg, i enkelte tilfeller akutte og det er nok her mye av misforståelsene kommer inn.

En typisk pasientgruppe for intermediær vil være pasienter med kroniske diagnoser og hyppige innleggelser, og pasienter med korte, ukompliserte innleggelser til observasjon eller enklere medisinsk behandling.

Det vil være avgjørende viktig at det er de riktige pasientene som innlegges på en intermediæravdeling og at det innehar et forsvarlig medisinskfaglig nivå med riktig observasjonskompetanse. Målgruppen er pasienter som ellers ville ha fått uhensiktsmessige innleggelser eller unødvendig forlenget opphold ved sykehus. En typisk pasientgruppe for intermediær vil være pasienter med kroniske diagnoser og hyppige innleggelser, og pasienter med korte, ukompliserte innleggelser til observasjon eller enklere medisinsk behandling. Det er flere ulike type sykdommer som er av de mest aktuelle kroniske lidelser ved en intermediær avdeling. Dette kan være hjertesvikt, astma, KOLS og diabetes, sykdommer som preges av episoder med forverring og behov for stabiliserende tiltak. Det kan også være kreft, særlig i terminal fase.

Fornuftig ressursbruk med lokalt tilbud

Intermediærsengene handler om det om å bygge kapasitet, redusere sykehusbruk og liggetid, unngå overbelegg i sykehuset i dag, og i særlig grad unngå unødvendige og uhensiktsmessige innleggelser for befolkningen i Sør-Helgeland. Det handler om å gi et adekvat tilbud nært der folk bor. En riktigere bruk av sykehus, som er i tråd med samhandlingsreformen: rett behandling på rett sted til rett tid.

Det er uhensiktsmessig å legge pasienter inn på et akuttsykehus hvis deres behov for undersøkelser og behandling kan dekkes lokalt. Et tilbud som eldre og skrøpelige vil dra særlig nytte av. I tillegg ligger samhandling og synergieffektene med kommunale akutt døgnopphold senger (KAD) og intermediære senger på samme avdeling.  

Trygghet for pasientene

Til sist omhandler dette behov og nærhet til sykehus. Vi planlegger ut i fra nasjonale krav og føringer som er pasientens helsetjeneste. Det å gi tilgjengelige, tilpassede, trygge, gode og kvalitetsmessige tjenester til befolkningen på Sør-Helgeland, dette vil vi kunne gi med å opprette en intermediær avdeling, som har vært og er planen videre. Det skal bygges opp kvalitet, kompetanse og kapasitet. Det vil ta tid og selvsagt kommer vil til å utvikle tilbudet underveis der kvalitet og pasientsikkerhet vil være i hovedfokus.