Helse i arbeid-senteret

Helse i arbeid, Sandnessjøen

Helse i arbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-/skjelett- og psykiske plager, i tillegg til arbeidsrelaterte avklaringer. Helse i arbeid tilbyr også mestringskurs for muskel-/skjelettplager samt behandling av depresjon og angstlidelse for personer som er i ferd med å miste tilknytning til jobb eller studier. Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud. Innledning

Henvisning og vurdering

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.


Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie og problemstilling
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk; diagnoser og evt. tidligere behandling.
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • Oppdatert medikamentoversikt
 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- og historikk, evt. stønadsstatus

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I tillegg:

 • Tidligere behandling og effekt av denne
 • Rusanamnese
 • Funksjonsnivå sosialt/familiært
 • Sivil status, omsorg for barn, familiær og sosial fungering.
 • Ønsket mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon

Husk

 • For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov.

Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten:

Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.


Utredning

Et tverrfaglig team tilbyr utredning og vurdering av behandlings- og oppfølgingsbehovet for pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykisk helseplager som påvirker funksjon i jobb eller studier.

Det er ønskelig med henvisning i en tidlig fase for å kunne iverksette rask avklaring.

Utredningen gjøres i tverrfaglig poliklinikk og har som mål å avklare årsak til plagene samt foreslå egnet oppfølging basert på utredningsresultatet. Ut fra behov kan man underveis eller i etterkant av utredning få oppfølging av relevante faggrupper, for eksempel lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog, ergoterapeut, sosionom og/eller veileder fra NAV. Utredning av muskel-/skjelettplager ledes av legespesialist. Utredning av psykiske helseplager utføres av helsepersonell med psykologfaglig kompetanse under veiledning av psykologspesialist.

Samtale og oppfølging fra NAV gjøres kun etter samtykke.

For mange er en utredning i tverrfaglig poliklinikk tilstrekkelig, uten videre behandling og oppfølging.Behandling

Det tilbys to ulike mestringstilbud for muskel-/skjelettplager, kognitiv terapi for personer med lettere til moderat angst og depresjon samt øvelsesveiledning av spesifikke tilstander i muskel-/skjelettapparatet.Mestringskurs over to dager

Lærings- og mestringskurs i gruppe over to dager for pasienter med uspesifikke muskel-skjelettplager. Tiltaket består av en kombinasjon av trygghetsskapende dialogbasert undervisning og strukturerte samtaler mellom gruppedeltagerne. Det faglige innholdet støtter seg på nasjonale kliniske retningslinjer. 

Målsetningen med kurset er å gi deltakeren et bedret grunnlag for egenmestring av plagene, komme tilbake til jobb og være «trygg i jobb tross plager».

Pasientreiser har egne satser for bo- og reiseutgifter.

Åtte dagers mestringstilbud

Mestringstilbud i gruppe med varighet på åtte dager fordelt på to opphold av fire dager. Tiltaket består av arbeidsrettet veiledning, undervisning, gruppesamtaler, trening og aktivitet.

Veiledning og kunnskapsformidling vil være en sentral tilnærming for å gjøre den enkelte i stand til å håndtere sine plager bedre både på jobben og i privatlivet. Oppmerksomheten vil rettes mot helhetstenkning og mestringsstrategier med utgangspunkt i den enkeltes resurser.

Pasientreiser har egne satser for bo- og reiseutgifter.

Samtaleterapi ved psykiske plager

For personer med lettere til moderat angst og/eller depresjonsplager tilbys kognitiv terapi med fokus på tilknytning til skole/arbeid.

Behandlingen tar form som et aktivt samarbeid mellom pasient og behandler, der fokuset rettes mot hvordan utfordringene/plagene fremtrer i pasientens hverdag.

Målet er å oppnå en mer hensiktsmessig forståelse av aktuelle utfordringer/plager. Hva som kan bidra å opprettholde dem, og finne metoder og strategier som kan være nyttige for å takle disse på en gunstig måte.
Behandlingen kan gå over 8-12 timer og fordrer at man er villig til å jobbe aktivt med temaene i terapien både i samtalene og mellom timene.

Egenandel etter vanlige satser ved behandling i spesialisthelsetjenesten.

Behandling ved spesifikke tilstander i muskel-/skjelettapparatet

Ved avgrensede, spesifikke tilstander i muskel-/skjelettapparatet kan det ved indikasjon tilbys relevant øvelsesbehandling. Det vil være mulighet for kontroller for å kvalitetssikre utførelse og evaluere effekt.

Egenandel etter vanlige satser ved behandling i spesialisthelsetjenesten. Oppfølging

Ut fra ditt behov tilbys:

 • Kontroller/oppfølgingssamtaler for å kvalitetssikre og understøtte tiltakene som ble iverksatt.
 • Arbeidsrelatert oppfølging i samarbeid med NAV
 • Samhandling med fastlege og/eller andre deler av helsetjenesten for å optimalisere videre forløp. Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøkstider Sandnessjøen

​Besøkstid alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00. Gjelder sengeposter, og ikke poliklinikker. 

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine

Kantina​​ er på plan 2, og har alltid et godt utvalg, med varm lunsj og middag.

Åpent:

 • Hverdager 09.00 - 14.30
 • Lørdag/søndag stengt 

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Post- og fakturaadresse

​Se Kontakt oss nederst på siden.

Pårørendehus

Overnatting for pårørende av alvorlig syke.  

Huset er en eldre enebolig som er totalrenovert.  Huset har 4 doble soverom samt kjøkken, stuer, bad og garderober.  Prisen for leie er  kr. 300.- pr rom pr natt.  Bruken av huset er basert på «selvbetjening».

Pårørendehuset drives av en egen stiftelse.  Det er satt kriterier for hvem som får tilbud om overnatting. Ta kontakt med sengeposten hvis du har behov for overnatting. 

Rutiner ved ankomst til Helgelandssykehuset

Det skal være trygt å komme til sykehusene våre, derfor har vi gode smittevernstiltak. 


Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?