HELSENORGE

Forskningspris

Vi vil fremme utmerket forskning ved Helgelandssykehuset og utdeler hvert annet år en forskningspris, for å utvikle gode fagmiljø.  Alle ansatte og organisatoriske enheter kan nominere kandidater (personer eller grupper) til prisen.   Neste gang prisen deles ut er i 2023 for årene 2021-2022.

Formål

Prisen har til formål å fremme utmerket forskning ved Helgelandssykehuset.  

Prisens karakter

Prisen skal stimulere til utmerket forskning samt til utvikling av gode fagmiljø. Prisen er en ærespris til ansatte ved Helgelandssykehuset som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for har utmerket seg med vitenskapelig arbeid på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. 
Prisen kan tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et fagmiljø ved Helgelandssykehuset. 

Prisen består av et stipend på 20 000 NOK og et særskilt diplom.

Forslagsrett

Alle ansatte og organisatoriske enheter ved Helgelandssykehuset kan nominere kandidater til prisen. 
Forslagene må begrunnes og dokumenteres i form av: 
  • Kandidatens publikasjonsvirksomhet
  • Andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og internasjonale fagmiljøer
  • Kandidatens betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats. 

Behandling av forslag 

Kandidater vurderes av en jury bestående av medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset, et eksternt medlem fra UNN med professorkompetanse, et eksternt medlem fra Nord Universitet og en representant for helsefaglig forskning. Juryen kan i tillegg suppleres med ytterligere eksterne representanter ved behov. Juryen foretar den endelige utpeking av prisvinner. 
Forskningsleder er sekretær for juryen. Navnet på prisvinneren gjøres først offentlig under selve prisutdelingen. 

Prisutdeling

Prisen deles ut hvert annet år av adm. direktør ved Helgelandssykehuset ved en egnet anledning.  
Sendes til forskningsutvalget, ved Forsknings- og innovasjonssjefen.

Frist for nominasjon for forskningsårene 2021-2022 er satt til 15. mars 2023

Prisvinnere
Fant du det du lette etter?