Brukerutvalget

Brukerutvalgets rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Sissel Brufors Jensen
Leder: Sissel Brufors Jensen
Nestleder: Alf Tjønna

Sekretariat: Tove Lill Falstad
Telefon: 75 12 57 18
E-post: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no

Både pasienter, pårørende og avdelinger er velkomne til å melde inn saker. Kontakt brukerutvalget på postmottak@helgelandssykehuset.no

Medlemmer

Brukerutvalget

Brukerutvalget er satt sammen av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner. 

Mandat


Mandat for brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2014-2016

1. Bakgrunn

 1. Brukerutvalget er et rådgivende organ for ledelsen av helseforetaket.
 2. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset hadde sitt første møte i desember 2002.
 3. Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere og ledelse av sykehuset og skal gjennom denne funksjonen sørge for at brukernes interesser på en saklig framstilt måte, blir drøftet og fulgt opp.
 4. Pasienterfaringer skal kun diskuteres og behandles på generelt grunnlag. Brukerutvalget skal heller ikke erstatte noen av eksisterende råd og utvalg i Helgelandssykehuset, men være et supplement til disse.
 5. Brukerutvalget er representert på Helse Nord` s fellesseminarer for brukerutvalg / brukermedvirkning i regionen.
 6. Brukerutvalget skal markedsføre seg mot totaliteten av brukere på Helgeland, slik at det til en hver tid er synlig hvem som har mulighet til å fremme saker på vegne av brukerne.

2. Arbeidsoppgaver

 1. Arbeide for styrket brukermedvirkning
 2. Brukerutvalget skal være pro - aktiv og rette seg mot brukere på tvers i helseforetaket, uavhengig av tilknytning til brukerorganisasjon.
 3. Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose.
 4. Brukerutvalgets skal også bidra i arbeidet med forbedring av brukernes tilbud i Helgelandssykehuset, eksempelvis gjennom kvalitetsutvalg og prosjekter som omfatter endringer av fysiske miljø og – eller endring i pasienttilbud.
 5. Brukerutvalget kan foreslå kandidater fra området – til engasjement i ulike interne prosjekter som krever brukermedvirkning.
 6. Brukerutvalget skal jamfør Oppdragsdokument fra eier, orienteres om virksomhetsplaner, budsjett, tertialrapporter og årlig melding.
 7. Brukerutvalget kan gi uttalelser på styresaker.
 8. Holde seg orientert om resultatet av kvalitetsarbeidet i foretaket herunder kvalitetsindikatorer og ventetider i pasientbehandlingen.
 9. Holde seg orientert om brukerundersøkelser og aktiv bruk av resultatene i forbedringsarbeidet. 

3. Brukerutvalgets kontakt med styret og administrasjon

 • Brukerutvalgets leder eller stedfortreder for denne, har observatørstaus med talerett i Helgelandssykehusets styremøter 
 • Protokoller og årsmelding fra brukerutvalget legges ut på helseforetakets internettside www.helgelandssykehuset.no/brukerutvalget 
 • Innspill til saker og uttalelser fra Brukerutvalget skal sendes ledelsen i helseforetaket, ved Administrerende direktør 

4. Oppnevning og sammensetning.

Brukerutvalget i  Helgelandssykehuset HF består av 6 medlemmer med varamedlemmer. Forslag på medlemmer til Brukerutvalget foreslås av brukere – fortrinnsvis gjennom brukerorganisasjoner:

 1. (FFO) - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon derav 1 fra Mental helse (2)
 2. (SAFO) samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (1)
 3. Kreftforeningen (1)
 4. Medlem fra samisk befolkning i sørsamisk område (1)
 5. Medlem fra Eldreråd (1) 

Styret i Helgelandssykehuset oppnevner leder og nestleder for utvalget. Virkningsperiode for Brukerutvalget er 2 år og oppnevning følger samme tidsperiode som styret i Helgelandssykehuset. 

5. Godtgjøring/honorering

Brukerutvalget følger samme satser for møtegodtgjøring som øvrige brukerutvalg i Helse Nord, jamfør styrevedtak i Helse Nord RHF, 7 april 2016, sak 15-2016. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak i Helse Nord fastsettes som følger:

 • Brukerutvalgets leder kr 22 740,-
 • Brukerutvalgets nestleder kr 16 650,-
 • Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr 11 400,-
 • Møtegodtgjørelse til brukerutvalgets medlemmer kr 1700,-

 

 

Årlig melding 2016

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset ble først oppnevnt av styret i Helgelandssykehuset i 2002. Medlemmene oppnevnes for 2 år. Det har i 2016 vært gjennomført nyvalg, og flere av medlemmene er byttet ut.

Brukerutvalgets rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbud til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet. Utvalget er også et forum for tilbakemeldinger fra brukere, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har, samt et samarbeidsforum mellom helseforetak og brukerorganisasjoner.

Mandat:
Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere, pasienter og pårørende i heleforetakets virksomhetsområde og ledelsen ved Helgelandssykehuset. Medlemmene er personlig oppnevnt av helseforetakets styre på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.

Sammensetning av brukerutvalget:
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset består av 6 medlemmer med varamedlemmer. Forslag på medlemmer til brukerutvalget foreslås av brukere – fortrinnsvis gjennom brukerorganisasjoner:

1. (FFO) Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 2 representanter: Sissel Brufors Jensen / vara: Sissel Jensen Bygdås, og Hildegard Drage fra Mental helse/ Vara: Turid Arnes Johansen

2. (SAFO) samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner: Anne Lise Brygfjeld/ Vara: Mariette Korsrud

3. Kreftforeningen: Christin BN Horseng / Vara: Solveig Lomsdal

4. Medlem fra samisk befolkning i sørsamisk område: Alf Tjønna/ Vara: Ellen Marit Tjønnås

5. Medlem fra Eldreråd: Kristian Strauman / vara: Anna Jakobsen

Styret i Helgelandssykehuset oppnevner leder og nestleder for utvalget. Virkningsperiode for Brukerutvalget er 2 år og oppnevning følger samme tidsperiode som styret i Helgelandssykehuset. Leder i brukerutvalget har observatørstatus i styret med talerett.
 Leder for 2016-2018 Sissel Brufors Jensen (SAFO)
 Nestleder for 2016- 2018: Alf Tjønna (Representant for samisk befolkning)


Aktivitet:
Det er gjennomført 4 møter i 2016. Brukerutvalget har behandlet 29 antall saker.
Noen av sakene som er orientert om/ drøftet er:

 • Gjennomgang av oppdragsdokument for 2016 
 • Presentasjon av senter for kommunikasjon, oppgaver og fokusområder. «klart språk» og SMS varsling for å redusere antall pasienter som ikke møter til time 
 • Gjennomgang med endringer knyttet til pasientreiser
 • Deltatt på lokal samhandlingskonferanse
 • Gjennomgang av forslag til budsjett for 2017 
 • Kvalitetsindikatorer 2016 
 • Høringer:
  o Felles struktur for brukerutvalg i Helseforetak
  o Etablering av ungdomsråd 
 •  Pasientombudets funksjon og rolle 
 •  Oppnevnt brukerrepresentanter til følgende arbeidsgrupper:
  o Klinisk utvalg rehabilitering
  o Klinisk utvalg/prosjekt modell for samarbeid i tilknytning til pasientopplæring
  o Lokal evaluering av samhandlingsreformen
  o Utviklingsplan 2025
  o Sykehusapotek utvalget
  o Brukerrepresentant til forskningsprosjekt ved Håkon Bakke
  o Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt: «Eldrehelse» (RHF) ved Raymon Dokmo

Styreseminar
Brukerutvalget er representert i en rekke råd og utvalg i helseforetaket som kliniske utvalg/ arbeidsgrupper (rehab, forskning, fagplaner, kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg, kliniske etikk komiteer, OSO, forhandlingsutvalg, representant fra brukerutvalget deltar i Helse Nords fellesseminarer for brukerutvalg/ brukermedvirkning i regionen, medlem i sykehusapoteket m.m

Regionalt brukerutvalg (Helse Nord RHF)

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF.

 

Regionalt brukerutvalg (RBU)

Innkallinger og protokoller

20170913 Brukerutvalget Vedlegg Pasientreiser.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2017/20170913 Brukerutvalget Vedlegg Pasientreiser.pdf20170913 Brukerutvalget Vedlegg Pasientreiser.pdf
20170913 Brukerutvalget Protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2017/20170913 Brukerutvalget Protokoll.pdf20170913 Brukerutvalget Protokoll.pdf
20170913 Brukerutvalget Innkalling og saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2017/20170913 Brukerutvalget Innkalling og saksliste.pdf20170913 Brukerutvalget Innkalling og saksliste.pdf
20170530 Brukeruvalget Vedlegg Samhandling Rana Kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2017/20170530 Brukeruvalget Vedlegg Samhandling Rana Kommune.pdf20170530 Brukeruvalget Vedlegg Samhandling Rana Kommune.pdf
20170530 Brukerutvalget Protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2017/20170530 Brukerutvalget Protokoll.pdf20170530 Brukerutvalget Protokoll.pdf
20170419 Brukerutvalget Vedlegg Læring og mestring.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2017/20170419 Brukerutvalget Vedlegg Læring og mestring.pdf20170419 Brukerutvalget Vedlegg Læring og mestring.pdf
20170419 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2017/20170419 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdf20170419 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdf
20170227 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2017/20170227 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdf20170227 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdf
20161212 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2016/20161212 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdf20161212 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdf
20161019 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2016/20161019 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdf20161019 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdf
20160224 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2016/20160224 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdf20160224 Brukerutvalget Innkalling og protokoll.pdf
2016 Årlig Melding Brukerutvalget 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Årsmeldinger/2016 Årlig Melding Brukerutvalget 2016.pdf2016 Årlig Melding Brukerutvalget 2016.pdf
20151214 Brukerutvalg vedlegg årsmelding 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2015/Desember/20151214 Brukerutvalg vedlegg årsmelding 2014.pdf20151214 Brukerutvalg vedlegg årsmelding 2014.pdf
20151214 Brukerutvalg vedlegg protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2015/Desember/20151214 Brukerutvalg vedlegg protokoll.pdf20151214 Brukerutvalg vedlegg protokoll.pdf
20151214 Brukerutvalg Saksliste og protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2015/Desember/20151214 Brukerutvalg Saksliste og protokoll.pdf20151214 Brukerutvalg Saksliste og protokoll.pdf
20150929 Brukerutvalg Saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2015/September/20150929 Brukerutvalg Saksliste.pdf20150929 Brukerutvalg Saksliste.pdf
20150929 Brukerutvalg Protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2015/September/20150929 Brukerutvalg Protokoll.pdf20150929 Brukerutvalg Protokoll.pdf
20150528 Brukerutvalg vedlegg tertialrapport 1. tertial.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2015/Mai/20150528 Brukerutvalg vedlegg tertialrapport 1. tertial.pdf20150528 Brukerutvalg vedlegg tertialrapport 1. tertial.pdf
20150528 Brukerutvalg vedlegg ambulanseplan3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2015/Mai/20150528 Brukerutvalg vedlegg ambulanseplan3.pdf20150528 Brukerutvalg vedlegg ambulanseplan3.pdf
20150528 Brukerutvalg vedlegg ambulanseplan2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2015/Mai/20150528 Brukerutvalg vedlegg ambulanseplan2.pdf20150528 Brukerutvalg vedlegg ambulanseplan2.pdf
20150528 Brukerutvalg vedlegg ambulanseplan1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2015/Mai/20150528 Brukerutvalg vedlegg ambulanseplan1.pdf20150528 Brukerutvalg vedlegg ambulanseplan1.pdf
20150528 Brukerutvalg Saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2015/Mai/20150528 Brukerutvalg Saksliste.pdf20150528 Brukerutvalg Saksliste.pdf
20150528 Brukerutvalg Protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2015/Mai/20150528 Brukerutvalg Protokoll.pdf20150528 Brukerutvalg Protokoll.pdf
20150226 Brukerutvalg Inkalling og saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2015/Februar/20150226 Brukerutvalg Inkalling og saksliste.pdf20150226 Brukerutvalg Inkalling og saksliste.pdf
20141211 Brukerutvalg Protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2014/Desember/20141211 Brukerutvalg Protokoll.pdf20141211 Brukerutvalg Protokoll.pdf
20141211 Brukerutvalg Innkalling.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2014/Desember/20141211 Brukerutvalg Innkalling.pdf20141211 Brukerutvalg Innkalling.pdf
20141015 Brukerutvalg Protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2014/Oktober/20141015 Brukerutvalg Protokoll.pdf20141015 Brukerutvalg Protokoll.pdf
20141015 Brukerutvalg Innkalling og saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2014/Oktober/20141015 Brukerutvalg Innkalling og saksliste.pdf20141015 Brukerutvalg Innkalling og saksliste.pdf
20140523 Brukerutvalg vedlegg årsmelding brukerutvalget 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2014/Mai/20140523 Brukerutvalg vedlegg årsmelding brukerutvalget 2013.pdf20140523 Brukerutvalg vedlegg årsmelding brukerutvalget 2013.pdf
20140523 Brukerutvalg vedlegg strategi for brukermedvirkning i Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2014/Mai/20140523 Brukerutvalg vedlegg strategi for brukermedvirkning i Helgelandssykehuset.pdf20140523 Brukerutvalg vedlegg strategi for brukermedvirkning i Helgelandssykehuset.pdf
20140523 Brukerutvalg vedlegg oppdragsdokument 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2014/Mai/20140523 Brukerutvalg vedlegg oppdragsdokument 2014.pdf20140523 Brukerutvalg vedlegg oppdragsdokument 2014.pdf
20140523 Brukerutvalg vedlegg mandat for brukerutvalget.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2014/Mai/20140523 Brukerutvalg vedlegg mandat for brukerutvalget.pdf20140523 Brukerutvalg vedlegg mandat for brukerutvalget.pdf
20140523 Brukerutvalg Protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2014/Mai/20140523 Brukerutvalg Protokoll.pdf20140523 Brukerutvalg Protokoll.pdf
20140523 Brukerutvalg Innkalling og saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget - Innkalling og protokoller 2010 - 2015/2014/Mai/20140523 Brukerutvalg Innkalling og saksliste.pdf20140523 Brukerutvalg Innkalling og saksliste.pdf

 

Avholdte brukerutvalgsmøter

Brukerutvalgsmøte 13. september 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-september-2017-2017-09-13Brukerutvalgsmøte 13. september 2017
Brukerutvalgsmøte 30. mai 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-30-mai-2017-2017-05-30Brukerutvalgsmøte 30. mai 2017
Brukerutvalgsmøte 19. april 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-april-2017-2017-04-19Brukerutvalgsmøte 19. april 2017
Brukerutvalgsmøte 27. februar 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-27-februar-2017-2017-02-27Brukerutvalgsmøte 27. februar 2017
Brukerutvalgsmøte 12. desember 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-12-desember-2016-2016-12-12Brukerutvalgsmøte 12. desember 2016
Brukerutvalgsmøte 11. oktober 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-oktober-2016-2016-10-11Brukerutvalgsmøte 11. oktober 2016
Brukerutvalgsmøte 12. mai 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-12-mai-2016-2016-05-12Brukerutvalgsmøte 12. mai 2016
Brukerutvalgsmøte 24. februar 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-24-februar-2016Brukerutvalgsmøte 24. februar 2016
Brukerutvalgsmøte 14. desember 2015https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-14-desember-2015-2015-12-14Brukerutvalgsmøte 14. desember 2015
Brukerutvalgsmøte 29. september 2015https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-29-september-2015Brukerutvalgsmøte 29. september 2015
Brukerutvalgsmøte 28. mai 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-28-mai-2014Brukerutvalgsmøte 28. mai 2014
Brukerutvalgsmøte 26. februar 2015https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-26-februar-2015Brukerutvalgsmøte 26. februar 2015
Brukerutvalgsmøte 11. desember 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-desember-2014-2014-12-11Brukerutvalgsmøte 11. desember 2014
Brukerutvalgsmøte 15. oktober 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-oktober-2014-2014-10-15Brukerutvalgsmøte 15. oktober 2014
Brukerutvalgsmøte 23. mai 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-23-mai-2014-2014-05-23Brukerutvalgsmøte 23. mai 2014

 

Kommende brukerutvalgsmøter