Helsenorge

Brukerutvalget

Brukerutvalgets rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Bak f.v. Tove Linder Aspen, Anne Lise Brygfjeld, Steinar Arnesen (vara) og Trine-Mari Aavitsland. Øvrige medlemmer ikke tilstede da bildet ble tatt.
Brukermedvirkning er avgjørende for å skape pasientens helsetjeneste. Brukerutvalget skal sikre at pasientenes stemme blir hørt, at brukernes erfaringer, råd og forslag til forbedringer når fram til helsetjenesten. 

Brukerutvalget er satt sammen av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.  

Anne Lise Brygfjeld      

Anne Lise Brygfjeld (leder), SAFO, NFU
Telefon 950 38 577, anne.lise.brygfjeld@gmail.com 
Intervju med Brygfjeld

Brosjyre Brukerutvalget 2020 - 2022

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017. Klikk på lenken under for å ta kurset. Det kan hende du må trykke på oppdatring av nettleseren for å få åpnet kurset. 


Medlemmer

Per Hansen (nestleder), FFO (Mental Helse)
Telefon: 996 90 079, perihavet@gmail.com

Einar Moen, Eldrerådet
Telefon: 975 36 987, 2einarmoen@gmail.com

Tove Linder Aspen, TSB (Ivareta - pårørende berørt av rus)
Telefon: 922 49 855, davegarden@hotmail.com

Nils Rishaug, FFO (HLF - Hørselshemmedes landsforbund)
Telefon: 477 56 174, nilsrishaug@gmail.com

Josefina Skerk, Samisk befolkning
Telefon: 919 00 392, josefina@sijtijarnge.no

Trine-Mari Aavitsland, Kreftforeningen
Telefon: 948 94 896, trinemari@gmail.com


Vararepresentanter

Sekretariat: 

Tove Lill Falstad
Telefon: 75 12 57 18
E-post: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no

Mandat

Mandat for brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2020-2022

1. Bakgrunn og mandat

 1. Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør av helseforetaket.
 2. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset hadde sitt første møte i desember 2002.
 3. Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere, styret og administrerende direktør av helseforetaket og skal gjennom denne funksjonen sørge for at brukernes interesser blir drøftet og fulgt opp.
 4. Pasienterfaringer skal kun diskuteres og behandles på generelt grunnlag. Brukerutvalget skal heller ikke erstatte noen av eksisterende råd og utvalg i Helgelandssykehuset, men være et supplement til disse.
 5. Brukerutvalget er representert på Helse Nords fellesseminarer for brukerutvalg / brukermedvirkning i regionen.
 6. God og målrettet kommunikasjon skal sikre at befolkningen på Helgeland til enhver tid vet hvem som kan fremme saker på vegne av brukerne.
 7. Brukerutvalget skal ha minimum 6 møter pr. år slik Strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i Helseforetak i Helse Nord (2013) legger opp til. Det avholdes 1-2 fysiske møter pr. år. De øvrige møtene avvikles på videokonferanse/Skype. Dette er i tråd med foretakets miljøprofil.
   
  2. Arbeidsoppgaver
 1. Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. Arbeide for styrket brukermedvirkning.
 2. Brukerutvalget skal være proaktiv og rette seg mot brukere på tvers i helseforetaket, uavhengig av tilknytning til brukerorganisasjon.
 3. Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose.
 4. Brukerutvalgets skal bidra i arbeidet med forbedring av brukernes tilbud i Helgelandssykehuset, eksempelvis gjennom kvalitetsutvalg og prosjekter som omfatter endringer av fysiske miljø og/eller endring i pasienttilbud.
 5. Styret og helseforetaket arbeider ut fra et årshjul som viser mål- og strategiarbeid og ulike prosesser som foregår i foretaket. Brukerutvalget skal holdes orientert om arbeidet som pågår, og delta/medvirke/bidra i prosjekt, råd, utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
 6. I interne prosjekter som krever brukermedvirkning kan brukerutvalget foreslå kandidater til styringsgruppe og/eller prosjektgruppe/arbeidsgrupper og liknende.
 7. Retningslinjene sier at brukerutvalget skal behandle:
  1. Helseforetakets budsjett og virksomhetsplan
  2. Helseforetakets årlige melding
  3. Oppdragsdokument og virksomhetsplan
  4. Strategi og status for arbeid med kvalitetsmål, ventetider mv.  
 8. Brukerutvalget skal avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredninger.
 9. Lage årsrapport om egen virksomhet
 10. Evaluere egen virksomhet minst en gang i løpet av funksjonsperioden
 11. Brukerutvalget skal holdes orientert om brukerundersøkelser og aktivt bruke resultatene i forbedringsarbeidet.
   
  3. Brukerutvalgets kontakt med styret og administrasjon 

  Brukerutvalgets leder eller stedfortreder for denne, har observatørstatus med talerett i Helgelandssykehusets styremøter
 • Protokoller og årsmelding fra brukerutvalget legges ut på helseforetakets internettside helgelandssykehuset.no/brukerutvalget
 • Innspill til saker og uttalelser fra brukerutvalget skal sendes ledelsen i helseforetaket, ved administrerende direktør

   
  4. Oppnevning og sammensetning.

  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF består av sju medlemmer pluss varamedlemmer.

  Forslag på medlemmer til brukerutvalget foreslås av brukere gjennom brukerorganisasjoner:
 1. FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, derav 1 fra Mental helse (2)
 2. SAFO - samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (1)
 3. Kreftforeningen (1)
 4. Medlem fra organisasjoner innen TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (1)
 5. Medlem fra samisk befolkning i sørsamisk område (1)
 6. Medlem fra Eldreråd eller Pensjonistforbundet (1)

   Styret i Helgelandssykehuset oppnevner brukerutvalgets medlemmer, leder og nestleder etter innstilling fra administrerende direktør på grunnlag av innsendte forslag fra pasientorganisasjonene.  Virkningsperiode for brukerutvalget er to år, og oppnevning følger samme tidsperiode som styret i Helgelandssykehuset.

  5. Godtgjøring/honorering
  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset følger samme satser for møtegodtgjøring som øvrige brukerutvalg i Helse Nord. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF fastsettes av foretaksmøtet. 


Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Regionalt brukerutvalg (RBU)

Årlige meldinger

Årlig melding 2020 (PDF)

Retningslinjer

Felles retningslinjer (PDF)

Strategi og tiltaksplan

Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og tiltaksplan

Alle tidligere og kommende brukerutvalgsmøter

Brukerutvalgsmøte 8. desember 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-9-desember-2021Brukerutvalgsmøte 8. desember 2021
Brukerutvalgsmøte 22. oktober 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-22-oktober-2021Brukerutvalgsmøte 22. oktober 2021
Brukerutvalgsmøte 24. september 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-24-september-2021Brukerutvalgsmøte 24. september 2021
Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 10. juni 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/ekstraordinert-brukerutvalgsmote-10-juni-2021Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 10. juni 2021
Brukerutvalgsmøte 21. mai 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-21-mai-2021Brukerutvalgsmøte 21. mai 2021
Brukerutvalgsmøte 19. mars 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-mars-2021Brukerutvalgsmøte 19. mars 2021
Brukerutvalgsmøte 19. februar 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-februar-2021Brukerutvalgsmøte 19. februar 2021
Brukerutvalgsmøte 2. desember 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-2-desember-2020-2020-12-02Brukerutvalgsmøte 2. desember 2020
Brukerutvalgsmøte 23. oktober 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-23-oktober-2020-2020-10-23Brukerutvalgsmøte 23. oktober 2020
Brukerutvalgsmøte 18. september 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-18-september-2020-2020-09-18Brukerutvalgsmøte 18. september 2020
Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 12. august 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/ekstraordinert-brukerutvalgsmote-12-august-2020Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 12. august 2020Det settes opp et ekstraordinært brukerutvalgsmøte den 12. august som i hovedsak skal behande styringsdokumentet for Nye Helgelandssykehuset
Brukerutvalgsmøte 20. mai 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-20-mai-2020-2020-05-20Brukerutvalgsmøte 20. mai 2020
Brukerutvalgsmøte 16. mars 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-16-mars-2020-2020-03-16Brukerutvalgsmøte 16. mars 2020
Brukerutvalgsmøte 13. februar 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-februar-2020-2020-02-13Brukerutvalgsmøte 13. februar 2020
Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 17. januar 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/ekstraordinert-brukerutvalgsmote-17-januar-2020-2020-01-17Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 17. januar 2020
Brukerutvalgsmøte 11. desember 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-desember-2019-2019-12-11Brukerutvalgsmøte 11. desember 2019
Brukerutvalgsmøte 21. november 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-21-november-2019-2019-11-21Brukerutvalgsmøte 21. november 2019
Brukerutvalgsmøte 4. oktober 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-4-oktober-2019-2019-10-04Brukerutvalgsmøte 4. oktober 2019
Brukerutvalgsmøte 22. august 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-22-august-2019-2019-08-22Brukerutvalgsmøte 22. august 2019
Brukerutvalgsmøte 13. juni 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-juni-2019-2019-06-13Brukerutvalgsmøte 13. juni 2019
Brukerutvalgsmøte 25. april 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-25-april-2019-2019-04-25Brukerutvalgsmøte 25. april 2019
Brukerutvalgsmøte 22. februar 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-22-februar-2019-2019-02-22Brukerutvalgsmøte 22. februar 2019
Brukerutvalgsmøte 13. desember 2018https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-desember-2018-2018-12-13Brukerutvalgsmøte 13. desember 2018
Brukerutvalgsmøte 7. mai 2018https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-7-mai-2018-2018-05-07Brukerutvalgsmøte 7. mai 2018
Brukerutvalgsmøte 26. februar 2018https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-26-februar-2018-2018-02-26Brukerutvalgsmøte 26. februar 2018
Brukerutvalgsmøte 11. desember 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-desember-2017-2017-12-11Brukerutvalgsmøte 11. desember 2017
Brukerutvalgsmøte 13. september 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-september-2017-2017-09-13Brukerutvalgsmøte 13. september 2017
Brukerutvalgsmøte 30. mai 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-30-mai-2017-2017-05-30Brukerutvalgsmøte 30. mai 2017
Brukerutvalgsmøte 19. april 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-april-2017-2017-04-19Brukerutvalgsmøte 19. april 2017
Brukerutvalgsmøte 27. februar 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-27-februar-2017-2017-02-27Brukerutvalgsmøte 27. februar 2017
Brukerutvalgsmøte 12. desember 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-12-desember-2016-2016-12-12Brukerutvalgsmøte 12. desember 2016
Brukerutvalgsmøte 11. oktober 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-oktober-2016-2016-10-11Brukerutvalgsmøte 11. oktober 2016
Brukerutvalgsmøte 12. mai 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-12-mai-2016-2016-05-12Brukerutvalgsmøte 12. mai 2016
Brukerutvalgsmøte 24. februar 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-24-februar-2016Brukerutvalgsmøte 24. februar 2016
Brukerutvalgsmøte 14. desember 2015https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-14-desember-2015-2015-12-14Brukerutvalgsmøte 14. desember 2015
Brukerutvalgsmøte 29. september 2015https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-29-september-2015Brukerutvalgsmøte 29. september 2015
Brukerutvalgsmøte 28. mai 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-28-mai-2014Brukerutvalgsmøte 28. mai 2014
Brukerutvalgsmøte 26. februar 2015https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-26-februar-2015Brukerutvalgsmøte 26. februar 2015
Brukerutvalgsmøte 11. desember 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-desember-2014-2014-12-11Brukerutvalgsmøte 11. desember 2014
Brukerutvalgsmøte 15. oktober 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-oktober-2014-2014-10-15Brukerutvalgsmøte 15. oktober 2014
Brukerutvalgsmøte 23. mai 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-23-mai-2014-2014-05-23Brukerutvalgsmøte 23. mai 2014


 

Både pasienter, pårørende og avdelinger er velkomne til å melde inn saker. Kontakt brukerutvalget på postmottak@helgelandssykehuset.no


Fant du det du lette etter?