Brukerutvalget

Brukerutvalgets rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Brukerutvalget 2018
Bak f.v. Einar Moen, Rigmor Røberg, Vigdis Svaleng, Tove Linder Aspen, Alf Tjønna, Knut Roar Johnsen (samhandlingssjef). Foran f.v. Ellen Sara Sparrok Larsen, Anne Lise Brygfjeld, Tove Lill Røreng Falstad (sekretær) og Andreas Lund.

Både pasienter, pårørende og avdelinger er velkomne til å melde inn saker. Kontakt brukerutvalget på postmottak@helgelandssykehuset.no

Medlemmer

Brukerutvalget er satt sammen av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.  

Anne Lise Brygfjeld      

Vararepresentanter

Sekretariat: Tove Lill Falstad
Telefon: 75 12 57 18
E-post: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no

Mandat

Mandat for brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2018-2020 (revidert etter nasjonale retningslinjer)

1. Bakgrunn og mandat

 1. Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør av helseforetaket.
 2. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset hadde sitt første møte i desember 2002.
 3. Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere, styret og administrerende direktør av helseforetaket og skal gjennom denne funksjonen sørge for at brukernes interesser på en saklig framstilt måte, blir drøftet og fulgt opp.
 4. Pasienterfaringer skal kun diskuteres og behandles på generelt grunnlag. Brukerutvalget skal heller ikke erstatte noen av eksisterende råd og utvalg i Helgelandssykehuset, men være et supplement til disse.
 5. Brukerutvalget er representert på Helse Nords fellesseminarer for brukerutvalg/brukermedvirkning i regionen.
 6. Brukerutvalget skal markedsføre seg mot totaliteten av brukere på Helgeland, slik at det til enhver tid er synlig hvem som har mulighet til å fremme saker på vegne av brukerne.
 7. Brukerutvalget skal ha minimum seks møter pr. år i henhold til Strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i Helseforetak i Helse Nord (2013). I henhold til foretakets miljøprofil skal møtene avholdes fortrinnsvis på videokonferanse/Skype. 1-2 fysiske møter pr. år.


2. Arbeidsoppgaver

 1. Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. Arbeide for styrket brukermedvirkning.
 2. Brukerutvalget skal være proaktiv og rette seg mot brukere på tvers i helseforetaket, uavhengig av tilknytning til brukerorganisasjon.
 3. Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose.
 4. Brukerutvalgets skal også bidra i arbeidet med forbedring av brukernes tilbud i Helgelandssykehuset, eksempelvis gjennom kvalitetsutvalg og prosjekter som omfatter endringer av fysiske miljø og/eller endring i pasienttilbud.
 5. Brukerutvalget skal følge med på styrets og helseforetakets årshjul og bidra i mål- og strategiarbeid, hovedprosesser, forbedrings- og omstillingsprosesser og i øvrige faglige prosjekter, og delta/medvirke/bidra i råd og utvalg i alle saker som angår tjenestetilbudet.
 6. Brukerutvalget kan foreslå kandidater fra området – til engasjement i ulike interne prosjekter som krever brukermedvirkning
 7. Brukerutvalget skal jamfør retningslinjer ha til behandling
  a. Helseforetakets budsjett og virksomhetsplan
  b. Helseforetakets årlige melding
  c. Oppdragsdokument og virksomhetsplan
  d. Strategi og status for arbeid med kvalitetsmål, ventetider mv.
 8. Brukerutvalget skal avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredninger.
 9. Holde seg orientert om brukerundersøkelser og aktiv bruk av resultatene i forbedringsarbeidet.
   

3. Brukerutvalgets kontakt med styret og administrasjon

Brukerutvalgets leder eller stedfortreder for denne, har observatørstatus med talerett i Helgelandssykehusets styremøter

 • Protokoller og årsmelding fra brukerutvalget legges ut på helseforetakets internettside helgelandssykehuset.no/brukerutvalget
 • Innspill til saker og uttalelser fra Brukerutvalget skal sendes ledelsen i helseforetaket, ved administrerende direktør

4. Oppnevning og sammensetning

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF består av sju medlemmer pluss varamedlemmer. Forslag på medlemmer til Brukerutvalget foreslås av brukere gjennom brukerorganisasjoner:

 1. FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, derav èn fra Mental helse (2)
 2. SAFO - samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (1)
 3. Kreftforeningen (1)
 4. Medlem fra organisasjoner innen TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (1)
 5. Medlem fra samisk befolkning i sørsamisk område (1)
 6. Medlem fra Eldreråd eller Pensjonistforbundet (1)

Styret i Helgelandssykehuset oppnevner leder og nestleder for utvalget. Virkningsperiode for Brukerutvalget er to år og oppnevning følger samme tidsperiode som styret i Helgelandssykehuset.

4. Godtgjøring / honorering

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset følger samme satser for møtegodtgjøring som øvrige brukerutvalg i Helse Nord. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF fastsettes av foretaksmøtet.


Regionalt brukerutvalg

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Regionalt brukerutvalg (RBU)

Retningslinjer, strategi og tiltaksplan og årlig melding


Årlig melding 2017 (PDF)

 Felles retningslinjer (PDF)

Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og tiltaksplan

Avholdte brukerutvalgsmøter

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.