Brukerutvalget

Brukerutvalgets rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Brukerutvalget 2018
Bak f.v. Einar Moen, Rigmor Røberg, Vigdis Svaleng, Tove Linder Aspen, Alf Tjønna, Knut Roar Johnsen (samhandlingssjef). Foran f.v. Ellen Sara Sparrok Larsen, Anne Lise Brygfjeld, Tove Lill Røreng Falstad (sekretær) og Andreas Lund.
Brukermedvirkning er avgjørende for å skape pasientens helsetjeneste. Brukerutvalget skal sikre at pasientenes stemme blir hørt, at brukernes erfaringer, råd og forslag til forbedringer når fram til helsetjenesten. 

Brukerutvalget er satt sammen av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.  

Anne Lise Brygfjeld      

Anne Lise Brygfjeld (leder), SAFO, NFU
Telefon 950 38 577, anne.lise.brygfjeld@gmail.com 
Intervju med Brygfjeld

Medlemmer

Per Hansen (nestleder), FFO Mental Helse Vefsn
Telefon: 996 90 079, perihavet@gmail.com

Rigmor Røberg, Kreftforeningen>
Telefon: 906 22 118, ribero@online.no

Åse Iren Wroldsen, FFO - Nesna HLF
Telefon: 971 66 033, awralsen@gmail.com

Einar Moen, Eldrerådet
Telefon: 975 36 987, 2einarmoen@gmail.com

Tove Linder Aspen, Ivareta - pårørende berørt av rus
Telefon: 922 49 855, davegarden@hotmail.com

Ellen Sara Sparrok Larsen, Sijti Jarnge - samisk
Telefon: 905 27 908, ellensara_sparrok@hotmail.com

Vararepresentanter

Sekretariat: Tove Lill Falstad
Telefon: 75 12 57 18
E-post: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no

Mandat

Mandat for brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2018-2020 (revidert etter nasjonale retningslinjer)

1. Bakgrunn og mandat

 1. Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør av helseforetaket.
 2. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset hadde sitt første møte i desember 2002.
 3. Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere, styret og administrerende direktør av helseforetaket og skal gjennom denne funksjonen sørge for at brukernes interesser på en saklig framstilt måte, blir drøftet og fulgt opp.
 4. Pasienterfaringer skal kun diskuteres og behandles på generelt grunnlag. Brukerutvalget skal heller ikke erstatte noen av eksisterende råd og utvalg i Helgelandssykehuset, men være et supplement til disse.
 5. Brukerutvalget er representert på Helse Nords fellesseminarer for brukerutvalg/brukermedvirkning i regionen.
 6. Brukerutvalget skal markedsføre seg mot totaliteten av brukere på Helgeland, slik at det til enhver tid er synlig hvem som har mulighet til å fremme saker på vegne av brukerne.
 7. Brukerutvalget skal ha minimum seks møter pr. år i henhold til Strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i Helseforetak i Helse Nord (2013). I henhold til foretakets miljøprofil skal møtene avholdes fortrinnsvis på videokonferanse/Skype. 1-2 fysiske møter pr. år.


2. Arbeidsoppgaver

 1. Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. Arbeide for styrket brukermedvirkning.
 2. Brukerutvalget skal være proaktiv og rette seg mot brukere på tvers i helseforetaket, uavhengig av tilknytning til brukerorganisasjon.
 3. Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose.
 4. Brukerutvalgets skal også bidra i arbeidet med forbedring av brukernes tilbud i Helgelandssykehuset, eksempelvis gjennom kvalitetsutvalg og prosjekter som omfatter endringer av fysiske miljø og/eller endring i pasienttilbud.
 5. Brukerutvalget skal følge med på styrets og helseforetakets årshjul og bidra i mål- og strategiarbeid, hovedprosesser, forbedrings- og omstillingsprosesser og i øvrige faglige prosjekter, og delta/medvirke/bidra i råd og utvalg i alle saker som angår tjenestetilbudet.
 6. Brukerutvalget kan foreslå kandidater fra området – til engasjement i ulike interne prosjekter som krever brukermedvirkning
 7. Brukerutvalget skal jamfør retningslinjer ha til behandling
  a. Helseforetakets budsjett og virksomhetsplan
  b. Helseforetakets årlige melding
  c. Oppdragsdokument og virksomhetsplan
  d. Strategi og status for arbeid med kvalitetsmål, ventetider mv.
 8. Brukerutvalget skal avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredninger.
 9. Holde seg orientert om brukerundersøkelser og aktiv bruk av resultatene i forbedringsarbeidet.
   

3. Brukerutvalgets kontakt med styret og administrasjon

Brukerutvalgets leder eller stedfortreder for denne, har observatørstatus med talerett i Helgelandssykehusets styremøter

 • Protokoller og årsmelding fra brukerutvalget legges ut på helseforetakets internettside helgelandssykehuset.no/brukerutvalget
 • Innspill til saker og uttalelser fra Brukerutvalget skal sendes ledelsen i helseforetaket, ved administrerende direktør

4. Oppnevning og sammensetning

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF består av sju medlemmer pluss varamedlemmer. Forslag på medlemmer til Brukerutvalget foreslås av brukere gjennom brukerorganisasjoner:

 1. FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, derav èn fra Mental helse (2)
 2. SAFO - samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (1)
 3. Kreftforeningen (1)
 4. Medlem fra organisasjoner innen TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (1)
 5. Medlem fra samisk befolkning i sørsamisk område (1)
 6. Medlem fra Eldreråd eller Pensjonistforbundet (1)

Styret i Helgelandssykehuset oppnevner leder og nestleder for utvalget. Virkningsperiode for Brukerutvalget er to år og oppnevning følger samme tidsperiode som styret i Helgelandssykehuset.

4. Godtgjøring / honorering

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset følger samme satser for møtegodtgjøring som øvrige brukerutvalg i Helse Nord. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF fastsettes av foretaksmøtet.


Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Regionalt brukerutvalg (RBU)

Årlig melding

Retningslinjer

Felles retningslinjer (PDF)

Strategi og tiltaksplan

Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og tiltaksplan

Avholdte brukerutvalgsmøter

Brukerutvalgsmøte 16. mars 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-16-mars-2020-2020-03-16Brukerutvalgsmøte 16. mars 2020
Brukerutvalgsmøte 13. februar 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-februar-2020-2020-02-13Brukerutvalgsmøte 13. februar 2020
Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 17. januar 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/ekstraordinert-brukerutvalgsmote-17-januar-2020-2020-01-17Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 17. januar 2020
Brukerutvalgsmøte 11. desember 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-desember-2019-2019-12-11Brukerutvalgsmøte 11. desember 2019
Brukerutvalgsmøte 21. november 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-21-november-2019-2019-11-21Brukerutvalgsmøte 21. november 2019
Brukerutvalgsmøte 4. oktober 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-4-oktober-2019-2019-10-04Brukerutvalgsmøte 4. oktober 2019
Brukerutvalgsmøte 22. august 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-22-august-2019-2019-08-22Brukerutvalgsmøte 22. august 2019
Brukerutvalgsmøte 13. juni 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-juni-2019-2019-06-13Brukerutvalgsmøte 13. juni 2019
Brukerutvalgsmøte 25. april 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-25-april-2019-2019-04-25Brukerutvalgsmøte 25. april 2019
Brukerutvalgsmøte 22. februar 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-22-februar-2019-2019-02-22Brukerutvalgsmøte 22. februar 2019
Brukerutvalgsmøte 13. desember 2018https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-desember-2018-2018-12-13Brukerutvalgsmøte 13. desember 2018
Brukerutvalgsmøte 10. oktober 2018https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-10-oktober-2018-2018-10-10Brukerutvalgsmøte 10. oktober 2018
Brukerutvalgsmøte 7. mai 2018https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-7-mai-2018-2018-05-07Brukerutvalgsmøte 7. mai 2018
Brukerutvalgsmøte 26. februar 2018https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-26-februar-2018-2018-02-26Brukerutvalgsmøte 26. februar 2018
Brukerutvalgsmøte 11. desember 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-desember-2017-2017-12-11Brukerutvalgsmøte 11. desember 2017
Brukerutvalgsmøte 13. september 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-september-2017-2017-09-13Brukerutvalgsmøte 13. september 2017
Brukerutvalgsmøte 30. mai 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-30-mai-2017-2017-05-30Brukerutvalgsmøte 30. mai 2017
Brukerutvalgsmøte 19. april 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-april-2017-2017-04-19Brukerutvalgsmøte 19. april 2017
Brukerutvalgsmøte 27. februar 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-27-februar-2017-2017-02-27Brukerutvalgsmøte 27. februar 2017
Brukerutvalgsmøte 12. desember 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-12-desember-2016-2016-12-12Brukerutvalgsmøte 12. desember 2016
Brukerutvalgsmøte 11. oktober 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-oktober-2016-2016-10-11Brukerutvalgsmøte 11. oktober 2016
Brukerutvalgsmøte 12. mai 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-12-mai-2016-2016-05-12Brukerutvalgsmøte 12. mai 2016
Brukerutvalgsmøte 24. februar 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-24-februar-2016Brukerutvalgsmøte 24. februar 2016
Brukerutvalgsmøte 14. desember 2015https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-14-desember-2015-2015-12-14Brukerutvalgsmøte 14. desember 2015
Brukerutvalgsmøte 29. september 2015https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-29-september-2015Brukerutvalgsmøte 29. september 2015
Brukerutvalgsmøte 28. mai 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-28-mai-2014Brukerutvalgsmøte 28. mai 2014
Brukerutvalgsmøte 26. februar 2015https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-26-februar-2015Brukerutvalgsmøte 26. februar 2015
Brukerutvalgsmøte 11. desember 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-desember-2014-2014-12-11Brukerutvalgsmøte 11. desember 2014
Brukerutvalgsmøte 15. oktober 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-oktober-2014-2014-10-15Brukerutvalgsmøte 15. oktober 2014
Brukerutvalgsmøte 23. mai 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-23-mai-2014-2014-05-23Brukerutvalgsmøte 23. mai 2014


 

Både pasienter, pårørende og avdelinger er velkomne til å melde inn saker. Kontakt brukerutvalget på postmottak@helgelandssykehuset.no

Kommende brukerutvalgsmøter

Fant du det du lette etter?