HELSENORGE

Brukerutvalget

Brukerutvalgets rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Brukerutvalget med sekretariat 2022-2024
Hilde Vik Valrygg, Jan Sundset, Hugo Sandoval, Grete Bang, Rigmor Røberg, Knut Roar Johnsen (samh.sjef), Ija Nilsen,Tove Linder Aspen, Steinar Arnesen, Tove Lill Falstad (sekr.) og Dag Utnes. Øvrige medlemmer var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Brukermedvirkning er avgjørende for å skape pasientens helsetjeneste. Brukerutvalget skal sikre at pasientenes stemme blir hørt, at brukernes erfaringer, råd og forslag til forbedringer når fram til helsetjenesten. 

Brukerutvalget er satt sammen av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.  

Brukerutvalgets led​er: 

Anne Lise Brygfjeld      

Leder av brukerutvalget: Anne Lise Brygfjeld, SAFO
Telefon: 95 03 85 77 , anne.lise.brygfjeld@gmail.com 

Intervju med Brygfjeld

Digitalt nettkurs i brukermedvirkning

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017. Klikk på lenken under for å ta kurset. Det kan hende du må trykke på oppdatring av nettleseren for å få åpnet kurset. 

Medlemmer i brukerutvalget

Tove Linder Aspen, TSB (Ivareta - pårørende berørt av rus)
Telefon: 922 49 855, davegarden@hotmail.com

Steinar Arnesen, FFO (NPF - Norsk Parkinsonforening)
Telefon: 482 16 332, karibarn@online.no

Ija Nilsen, TSB  (RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet)
Telefon: 456 94 880, ija.nilsen@gmail.com

Grete Bang, Eldrerådet
Telefon: 419 31 425, greteban@online.no

Jan Sundset, ​Samisk befolkning
Telefon: 478 98 701, jan.s.sundset@gmail.com

Dag Utnes, Kreftforeningen
Telefon: 920 44 937, dagutnes@gmail.com

Hugo Sandoval, FFO  (Mental Helse)
Telefon: 91672381, sandovalhugo50@gmail.com

Vararepresentanter:

Rigmor Røberg, Kreftforeningen

Telefon: 906 22 118, ribero@online.no

Hilde Valrygg Vik, FFO  (HLF - Hørselshemmedes landsforbund)

Telefon: 976 60 414, hil-vik@online.no

Liv Jamtli, FFO  (NRF - Norges Revmatikerforbund)​

Telefon: 480 25 837, livjamtli@hotmail.com

Bjørn Helge Hansen, Eldrerådet
Telefon: 951 80 965, bhelgeh@outlook.com

Mandat

​Brukerutvalgets mandat i sin helhet for 2022 - 2024 finner du her

 1. Arbeidsoppgaver
 1. Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. Arbeide for styrket brukermedvirkning.
 2. Brukerutvalget skal være proaktiv og rette seg mot brukere på tvers i helseforetaket, uavhengig av tilknytning til brukerorganisasjon.
 3. Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose.
 4. Brukerutvalgets skal bidra i arbeidet med forbedring av brukernes tilbud i Helgelandssykehuset, eksempelvis gjennom kvalitetsutvalg og prosjekter som omfatter endringer av fysiske miljø og/eller endring i pasienttilbud.
 5. Styret og helseforetaket arbeider ut fra et årshjul som viser mål- og strategiarbeid og ulike prosesser som foregår i foretaket. Brukerutvalget skal holdes orientert om arbeidet som pågår, og delta/medvirke/bidra i prosjekt, råd, utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
 6. I interne prosjekter som krever brukermedvirkning kan brukerutvalget foreslå kandidater til styringsgruppe og/eller prosjektgruppe/arbeidsgrupper og liknende.
 7. Retningslinjene sier at brukerutvalget skal behandle:
  1. Helseforetakets budsjett og virksomhetsplan
  2. Helseforetakets årlige melding
  3. Oppdragsdokument og virksomhetsplan
  4. Strategi og status for arbeid med kvalitetsmål, ventetider mv. 
 8. Brukerutvalget skal avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredninger.
 9. Lage årsrapport om egen virksomhet.
 10. Evaluere egen virksomhet minst en gang i løpet av funksjonsperioden.
 11. Brukerutvalget skal holdes orientert om brukerundersøkelser og aktivt bruke resultatene i forbedringsarbeidet.

  Brukerutvalgets kontakt med styret og administrasjon

  Brukerutvalgets leder eller stedfortreder for denne, har observatørstatus med talerett i Helgelandssykehusets styremøter
 • Protokoller og årsmelding fra brukerutvalget legges ut på helseforetakets internettside helgelandssykehuset.no/brukerutvalget
 • Innspill til saker og uttalelser fra brukerutvalget skal sendes ledelsen i helseforetaket, ved administrerende direktør 

egionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Regionalt brukerutvalg (RBU)

Årl​ig​​e meldinger​

Årlig melding 2021 (PDF)

Årlig melding 2020 (PDF)

​​​

​​​​​Retn​​ingslinjer

Felles retningslinjer (PDF)

​Strategi og tiltaksplan

Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og tiltaksplan

Reiseregning og honorar

​Medlemmer i brukerutvalget benytter personalportalen​ for å levere reiseregninger og krav om honorar. Medlemmene har personlige brukernavn og passord. 

 • ​Reiseregninger utbetales fortløpende.
 • Honorar utbetales den 12. i hver måned. Krav om honorarskjema må da være registrert innen den 20. i måneden før for å komme med i utbetalingen.

Møtehonorar til brukermedvirkere, fastsettes som følger: 
 • ​​Fysiske møter, heldags: kr. 2080,- 
 • Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 2080,- 
 • Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1040,-
 • I prosjekter med mange korte møter over en relativt kort periode utbetales timelønn etter satsene i Statens personalhåndbok, kr 486,- pr time.
 • Deltakelse i utvikling og gjennomføring av lærings- og mestringskurs har egne satser.
​​Godtgjørelse til leder og nestleder av brukerutvalg/ungdomsråd (Helse Nord)
 • Årlig godtgjørelse for leder kr. 27 700,- 
 • Årlig godtgjørelse for nestleder kr. 20 300,- ​
Foredrag/innlegg på konferanser
 • Deltagelse på møter og konferanser hvor utgifter til reise, diett og/eller konferanseavgift påløper, skal godkjennes på forhånd av foretaket. Det utbetales i utgangspunktet ikke honorar for deltakelse på kurs/konferanse. Dersom brukerrepresentanten inviteres til å holde innlegg, skal reiseutgifter og honorar primært dekkes av arrangør. ​
 • Foredrag/innlegg på konferanser kan godtgjøres i henhold til program. Forberedelse av originalforedrag kan honoreres med inntil 4 timers forberedelse (timesats 486,-) .
 • Dersom foredraget er holdt tidligere, kan representanten kreve 1 time forberedelse. Avtaler om godtgjørelse av foredrag skal inngås før oppdraget aksepteres.

​Kontaktinformasjon

Anne Lise Brygfjeld , leder av brukerutvalget
Telefon: 95 03 85 77 ,
E-post: anne.lise.brygfjeld@gmail.com 

Sekretariat: 

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef
Telefon: 75 66 18 41 /91 66 22 26
E-post: knut.roar.johnsen@helgelandssykehuset.no

Gry Kristin Fjellgaard, rådgiver samhandlingsavdelingen
Telefon:   75 66 27 98
E-post: gry.kristin.fjellgaard@helgelandssykehuset.no

​Henrik Ånes Skaret, rådgiver samhandlingsavdelingen
Telefon: 46446640
E-post: henrik.skaret@helgelandssykehuset.no

​​Alle tidligere og kommende brukerutvalgsmøter

Brukerutvalgsmøte 15. februar 2023https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-februar-2023Brukerutvalgsmøte 15. februar 2023
Brukerutvalgsmøte 7. desember 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-7-desember-2022Brukerutvalgsmøte 7. desember 2022
Brukerutvalgsmøte 21. oktober 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-21-oktober-2022Brukerutvalgsmøte 21. oktober 2022
Brukerutvalgsmøte 19. august 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-august-2022Brukerutvalgsmøte 19. august 2022
Brukerutvalgsmøte 13. juni 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-juni-2022Brukerutvalgsmøte 13. juni 2022
Brukerutvalgsmøte 20. april 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-20-april-2022Brukerutvalgsmøte 20. april 2022
Brukerutvalgsmøte 18. februar 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-18-februar-2022Brukerutvalgsmøte 18. februar 2022
Brukerutvalgsmøte 8. desember 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-9-desember-2021Brukerutvalgsmøte 8. desember 2021
Brukerutvalgsmøte 22. oktober 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-22-oktober-2021Brukerutvalgsmøte 22. oktober 2021
Brukerutvalgsmøte 24. september 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-24-september-2021Brukerutvalgsmøte 24. september 2021
Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 10. juni 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/ekstraordinert-brukerutvalgsmote-10-juni-2021Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 10. juni 2021
Brukerutvalgsmøte 21. mai 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-21-mai-2021Brukerutvalgsmøte 21. mai 2021
Brukerutvalgsmøte 19. mars 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-mars-2021Brukerutvalgsmøte 19. mars 2021
Brukerutvalgsmøte 19. februar 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-februar-2021Brukerutvalgsmøte 19. februar 2021
Brukerutvalgsmøte 2. desember 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-2-desember-2020-2020-12-02Brukerutvalgsmøte 2. desember 2020
Brukerutvalgsmøte 23. oktober 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-23-oktober-2020-2020-10-23Brukerutvalgsmøte 23. oktober 2020
Brukerutvalgsmøte 18. september 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-18-september-2020-2020-09-18Brukerutvalgsmøte 18. september 2020
Brukerutvalgsmøte 20. mai 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-20-mai-2020-2020-05-20Brukerutvalgsmøte 20. mai 2020
Brukerutvalgsmøte 16. mars 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-16-mars-2020-2020-03-16Brukerutvalgsmøte 16. mars 2020
Brukerutvalgsmøte 13. februar 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-februar-2020-2020-02-13Brukerutvalgsmøte 13. februar 2020
Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 17. januar 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/ekstraordinert-brukerutvalgsmote-17-januar-2020-2020-01-17Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 17. januar 2020
Brukerutvalgsmøte 11. desember 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-desember-2019-2019-12-11Brukerutvalgsmøte 11. desember 2019
Brukerutvalgsmøte 21. november 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-21-november-2019-2019-11-21Brukerutvalgsmøte 21. november 2019
Brukerutvalgsmøte 4. oktober 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-4-oktober-2019-2019-10-04Brukerutvalgsmøte 4. oktober 2019
Brukerutvalgsmøte 22. august 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-22-august-2019-2019-08-22Brukerutvalgsmøte 22. august 2019
Brukerutvalgsmøte 13. juni 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-juni-2019-2019-06-13Brukerutvalgsmøte 13. juni 2019
Brukerutvalgsmøte 25. april 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-25-april-2019-2019-04-25Brukerutvalgsmøte 25. april 2019
Brukerutvalgsmøte 22. februar 2019https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-22-februar-2019-2019-02-22Brukerutvalgsmøte 22. februar 2019
Brukerutvalgsmøte 13. desember 2018https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-desember-2018-2018-12-13Brukerutvalgsmøte 13. desember 2018
Brukerutvalgsmøte 7. mai 2018https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-7-mai-2018-2018-05-07Brukerutvalgsmøte 7. mai 2018
Brukerutvalgsmøte 26. februar 2018https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-26-februar-2018-2018-02-26Brukerutvalgsmøte 26. februar 2018
Brukerutvalgsmøte 11. desember 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-desember-2017-2017-12-11Brukerutvalgsmøte 11. desember 2017
Brukerutvalgsmøte 13. september 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-september-2017-2017-09-13Brukerutvalgsmøte 13. september 2017
Brukerutvalgsmøte 30. mai 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-30-mai-2017-2017-05-30Brukerutvalgsmøte 30. mai 2017
Brukerutvalgsmøte 19. april 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-april-2017-2017-04-19Brukerutvalgsmøte 19. april 2017
Brukerutvalgsmøte 27. februar 2017https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-27-februar-2017-2017-02-27Brukerutvalgsmøte 27. februar 2017
Brukerutvalgsmøte 12. desember 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-12-desember-2016-2016-12-12Brukerutvalgsmøte 12. desember 2016
Brukerutvalgsmøte 11. oktober 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-oktober-2016-2016-10-11Brukerutvalgsmøte 11. oktober 2016
Brukerutvalgsmøte 12. mai 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-12-mai-2016-2016-05-12Brukerutvalgsmøte 12. mai 2016
Brukerutvalgsmøte 24. februar 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-24-februar-2016Brukerutvalgsmøte 24. februar 2016
Brukerutvalgsmøte 14. desember 2015https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-14-desember-2015-2015-12-14Brukerutvalgsmøte 14. desember 2015
Brukerutvalgsmøte 29. september 2015https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-29-september-2015Brukerutvalgsmøte 29. september 2015
Brukerutvalgsmøte 28. mai 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-28-mai-2014Brukerutvalgsmøte 28. mai 2014
Brukerutvalgsmøte 26. februar 2015https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-26-februar-2015Brukerutvalgsmøte 26. februar 2015
Brukerutvalgsmøte 11. desember 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-desember-2014-2014-12-11Brukerutvalgsmøte 11. desember 2014
Brukerutvalgsmøte 15. oktober 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-oktober-2014-2014-10-15Brukerutvalgsmøte 15. oktober 2014
Brukerutvalgsmøte 23. mai 2014https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-23-mai-2014-2014-05-23Brukerutvalgsmøte 23. mai 2014


 

Både pasienter, pårørende og avdelinger er velkomne til å melde inn saker. Kontakt brukerutvalget på postmottak@helgelandssykehuset.no






Fant du det du lette etter?