HELSENORGE
Ordsky

Fastlegenytt

Informasjon fra Helgelandssykehuset til fastleger.


Vi sender ut nyhetsbrev én gang i måneden, send e-post til samhandling@helgelandssykehuset.no dersom du ønsker å motta disse.

Samhandlingsavdelingen

Samhandlingsavdelingen finner du her.

Avdelinger og behandlingssteder i Helgelandssykehuset

Her finner du en alfabetisk liste med avdelinger fra A til Å

Be​handling og ​​h​​​​​envisninger i Helgelandssykehuset og Helse Nord

Behandlingssidene på Helgelandssykehuset er tilpasset pasienter og pårørende, og inneholder informasjon til pasienten om behandlingen eller undersøkelsen. Sidene har informasjon om henvisning, om diagnosen fra helsenorge.no, ventetider fra Velg behandlingssted, og tilhørende pasientkurs. 


Vakttjeneste​​ psykisk helse og rus

Vakttjenesten ivaretar akutthenvendelser fra legevaktsleger på Helgeland, og somatiske avdelinger i Helgelandssykehuset. 

 • ​Tilbudet retter seg mot alle pasienter med psykiske lidelser som kan behandles på DPS-nivå, og som har behov for krise- eller akutthjelp. 
 • Tilbudet er basert på frivillighet og pasientene må være samtykkekompetente. 
 • Krise-/akuttinnleggelser for voksne i psykiatrisk døgnavdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana DPS (6 senger).
 • Pasienter som vurderes for tvang, ikke er samtykkekompetente, har stor uro, voldsrisiko eller er akutt suicidal, skal legges inn ved Nordlandssykehuset i Bodø.
Åpnin​gstider
 • ​Hverdager fra 15:30 – 23:00 (innleggelse fram til 21:00)
 • Helg og helligdager fra 12:00 – 20:00 (innleggelse fram til 18:00)

Døgnkontinuerlig telefonvakt: 7​5 12 50 00 ​

Helgelandssykehuset ønsker at fastleger bruker AAT og vakttjenesten som vurderer og gir råd om pasienten kan legges inn frivillig i Helgelandssykehuset.​​​​​


Søk i nyheter fra fastlegenytt

Aktuelt

Ledsagerskjema pasient i ambulanse

Oppdatert februar 2022

Ledsagerskjema (PDF)

Ledsagerskjema (DOC)

Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

Helgelandssykehuset har laboratorium med blodbank i de tre sykehusenhetene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Laboratorietjenester

Pasient- og pårørendeopplæring

Deltakere til våre pasientkurs må ha henvisning. Fastleger kan henvise til våre pasientkurs hele året, og så får pasientene invitasjon til kursene når de arrangeres.

Pasientkurs i Helgelandssykehuset  - se oversikt her

ANDRE LOKALE KURS OG OPPLÆRINGER I HELSE NORD


Tromsø, Harstad, Narvik:
 

Bodø, Gravdal, Stokmarknes:

Hammerfest, Kirkenes:


Den gode henvisning

Gode henvisninger vil kunne korte ned behandlingstiden og sørge for at de riktige pasientene kommer til rett behandling til rett tid.

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk psykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

For henvisninger til psykisk helse og rus, les mer her

Fant du det du lette etter?