Stetoskop

Fastlegenytt

Informasjon til fastleger og henvisere.

Koronavirus: Informasjon til primærhelsetjenesten

Kontakt

Kontakt avdelinger

Kontakt praksiskonsulent

Meld deg på nyhetsbrevet Fastlegenytt

Meld deg på

Vaktordning psykisk helse og rus

Døgnkontinuerlig telefonvakt: 75 12 50 00 

Behandling og henvisninger i Helgelandssykehuset og Helse Nord

Behandlingssidene på Helgelandssykehuset er tilpasset pasienter og pårørende, og inneholder informasjon til pasienten om behandlingen eller undersøkelsen. Sidene har informasjon om henvisning, om diagnosen fra helsenorge.no, ventetider fra Velg behandlingssted, og tilhørende pasientkurs.


Den gode henvisning

Gode henvisninger vil kunne korte ned behandlingstiden og sørge for at de riktige pasientene kommer til rett behandling til rett tid.

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk psykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

For henvisninger til psykisk helse og rus, les mer her.   


Søk i nyheter fra fastlegenytt

Aktuelt

 • 30.06.2020 Helse Nord RHF
  Nå vises timeavtalene på Helsenorge

  Pasienter ved Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og ved enkelte avdelinger i Nordlandssykehuset kan nå se timeavtalene sine på Helsenorge. I tillegg kan de sende melding om timen dersom de har spørsmål om timen eller tidspunktet ikke passer.

 • 25.06.2020
  Sommerstengte avdelinger 2020

  Sommerstengte avdelinger sommeren 2020.

 • 19.06.2020 Helse Nord RHF
  Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2020

  Her finner du en oversikt over åpne rehabiliteringsplasser både hos sykehusene og private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord.

 • 11.06.2020 Helse Nord RHF
  Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor innføres i Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset

  Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk kommunikasjonskanal mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hensikten med denne tjenesten er å erstatte telefoner og unngå at henvisning og epikris...

 • 09.06.2020
  Trening som del av rusbehandling

  Trening som del av behandling er et nytt tilbud for innlagte pasienter på Rusavdelingen.

 • 08.06.2020
  Nye rutiner for besøk ved Helgelandssykehuset

  Nå utvider vi muligheten for å besøke pasienter innlagt på sykehusene. Av smittevernhensyn er besøk fortsatt begrenset, du må avtale besøket på forhånd og det er fortsatt adgangskontroll i inngangen til sykehusene.

 • 13.05.2020 Helse Nord RHF
  Disse tiltakene prioriteres på grunn av pandemien

  Helse Nord RHF vurderer fortløpende tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien. Prosjektet Digitale pasienttjenester har ansvar for fire tiltak for å understøtte behovet for dialog og tilgang til informasjon med pasienter og mellom behandlere.

 • 28.04.2020
  Holder fødeavdelingene åpne i sommer

  Helgelandssykehuset vil i sommer ha åpne fødeavdelinger ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana. – Av hensyn til beredskapen knyttet til covid-19 har vi funnet det riktig å ikke sommerstenge fødeavdelingene våre slik vi har gjort tidlige...

 • 07.04.2020 Helse Nord RHF
  Rehabiliteringstilbudet sterkt redusert

  Rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord har vært sterkt redusert siden midten av mars. Det er etablert to nye tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Fra begynnelsen av mai åpnes gradvis noen av de ordinære tilbudene.

 • 02.04.2020 Helse Nord RHF
  Pasienter må møte til timen sin ved sykehuset

  Flere sykehus i Nord-Norge opplever under pandemien at pasienter unnlater å møte til timen sin. Dette skaper utfordringer for sykehuset og i noen tilfeller for pasienten.

 • 31.03.2020
  Samarbeid om kritisk kompetanse mellom Helgelandssykehuset og primærhelsetjenesten

  Koronapandemien setter samhandling og samarbeid mellom nivåene på en helt ny prøve, og utfordrer vanlige mønstre. Helgelandssykehuset ønsker å invitere kommunene med på en idédugnad der vi snur hver stein for å finne gode løsninger. Det er...

 • 31.03.2020
  - Jeg har tatt tilbake hverdagen og livet mitt

  Cecilie Nilsen fra Sandnessjøen er en av de første pasientene som har fått hjelp med sin angstlidelse i det nye behandlingstilbudet B4DT. Hun trodde ikke det skulle få så god effekt - nå har hun tro på å komme seg ut i arbeidslivet igjen. 

 • 25.03.2020 Helse Nord RHF
  Ny nettressurs for helsepersonell: Psykososial omsorg ved en pandemi

  Hjelpere i alle ledd jobber i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp.

 • 25.03.2020
  Framskynder oppstart av vaktberedskap innen psykisk helse og rus

  Strenge karanteneregler i enkelte kommuner og et ønske om minst mulig reising gjør at Helgelandssykehuset innfører vaktberedskap innen psykisk helse og rus fra og med i dag, 25. mars. Dette skal begrense behovet for å transportere pasienter til Bodø.

 • 20.03.2020
  Helgelandssykehuset oppretter informasjonstelefon om korona

  Legevaktsentralen opplever enorm pågang i forbindelse med koronasituasjonen. Helgelandssykehuset oppretter derfor en egen informasjonstelefon for å avlaste legevaktsentralen og for å bidra til at folk på Helgeland raskere skal få svar på si...

 • 16.03.2020
  Informasjon fra røntgenavdelingene - Covid 19

  Informasjon angående elektive undersøkelser og ØH-henvisninger.

 • 13.03.2020
  Koronavirus: Slik jobber vi med beredskap

  Det jobbes nå aktivt med å styrke beredskapen for å best mulig kunne håndtere et utbrudd av koronavirus på Helgeland. Her er en status på hvordan vi jobber med beredskap ved Helgelandssykehuset og hva vi må være forberedt på å kunne håndtere. 

 • 13.03.2020
  Helgelandssykehuset reduserer poliklinikk og planlagte operasjoner fra og med mandag

  Helgelandssykehuset iverksetter fra mandag kl. 08.00 gul beredskap for å sikre at sykehuset er best mulig rustet til å møte pasientpågang som følge av koronasituasjonen. Dette medfører blant annet at poliklinikk og elektiv kirurgi (planlagt...

 • 21.02.2020
  Ernæringsscreening til det beste for pasienten

  - Visste dere at 30% av pasientene på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring? Det er et stort problem i norske sykehus. Slik åpnet ernæringsfysiolog Christine Walnum foredraget hun og kvalitetsrådgiver Ann Karin Kjel...

 • 19.02.2020
  Drop-in for røntgen thorax, Mo i Rana

  Røntgenavdelingen, Helgelandssykehuset Mo i Rana ønsker å bedre sitt tilbud til pasienter hvor det er viktig å korte ned utredningsfasen ved mistanke om alvorlig sykdom. Vi ønsker derfor å starte opp med drop-in til røntgen thorax f.o.m 24.februar 2020.

 • 27.01.2020
  Nytt tilbud ved røntgenavdelingen Helgelandssykehuset Mosjøen

  Vi har nå startet opp med MR prostata undersøkelser ved røntgenavdelingen i Mosjøen. Pasienter trenger dermed ikke reise til Bodø for slike undersøkelser. Det er urologisk avdeling ved Helgelandssykehuset som kan henvise til MR prostata, et...

 • 14.01.2020
  Smittevernbistand til kommunehelsetjenesten

  Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten skal bistå kommunale helseinstitusjoner med rådgivning og undervisning innen smittevern. Tilbudet er gratis for kommunene og gjelder for alle kommunene innenfor Helgelandssykehusets opptaksområde.

 • 09.12.2019
  Ny app for felles retningslinjer for ambulansetjenesten - FRAM

  Helgelandssykehuset har et samarbeid med Helse Midt om felles retningslinjer for ambulansetjenesten. Her ligger alle prosedyrer og tiltakskort som blir brukt prehospitalt. Dette er nå tilgjengelig som en egen app (Bliksund) som er tilgjenge...

 • 09.12.2019
  Henvis pasienten din til rett bildediagnostisk undersøkelse

  En verktøykasse tilpasset norske forhold kan brukes av henvisende leger i dialogen med pasienter for å bidra til økt bevissthet rundt riktig bruk av bildediagnostikk.

 • 12.11.2019
  Nytt poliklinisk tilbud for hjerneslagpasienter i Sandnessjøen

  Pasienter med hjerneslag innlagt på Helgelandssykehuset Sandnessjøen vil nå få tilbud om en poliklinisk kontroll tre måneder etter slaget. Poliklinikken skal bidra til å styrke oppfølgingen av hjerneslagpasientene etter utskrivelse fra sykehuset.

 • 17.10.2019
  Gruppetilbud ved BUP Sandnessjøen

  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Sandnessjøen har flere gruppetilbud for barn, ungdom og voksne. Les mer om gruppetilbud "De urolige årene" (DUÅ), ADHD-gruppe, dialektisk atferdsterapi (DBT) og Bergen 4-day treatment (B4DT),...

 • 17.09.2019
  Setter kompetanse i front

  Akuttmottaket ved sykehusenheten i Mo i Rana har gjennomført en endring som vil komme både pasienter og sykehus til gode. Satsingen kalles «Kompetanse i front» og betyr kort fortalt at LIS 2-leger er til stede i akuttmottaket 24/7.

 • 02.09.2019 Helse Nord RHF
  – Vi må beskytte de mest sårbare barna

  Når du som fastlege henviser til barneavdelingene i Helse Nord, vil det ta ti dager før henvisingen vises på helsenorge.no. På denne måten får behandleren ved sykehuset tid til å vurdere om foreldre bør nektes innsyn.

 • 22.08.2019
  Fallutredning ved medisinsk poliklinikk Mo i Rana

  Tilbudet ved geriatrisk poliklinikk, en del av medisinsk poliklinikk Mo i Rana, utvides til også å gjelde tverrfaglig fallpoliklinikk. Vi starter opp 16/9-2019.

 • 21.08.2019 Helse Nord RHF
  Enklere rekvirering av røntgentjenester gir mindre ventetid

  Nå kan legekontorer som rekvirerer analyse av blod- og urinprøver fra sykehusene i Nord-Norge, bruke samme løsning til å bestille røntgentjenester. Fastlege Fredrik Fredriksen ved Utsikten legekontor i Tromsø synes bestillingsløsningen er genial!

 • 26.06.2019
  Mammografitilbud i Sandnessjøen

  Etter en pengegave for innkjøp av ny mammograf i Sandnessjøen, er sykehuset nå kommet så langt at vi er i ferd med å levere inn offentlig anbud for kjøp av utstyr, sammen med Brystdiagnostisk senter ved Nordlandssykehuset Bodø.

 • 25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • 14.06.2019
  - Det er bare å ta kontakt!

  Hvis du henvises til behandling innen psykisk helse og rus, henvises du nå til et pakkeforløp. Det betyr at du også får en forløpskoordinator du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med. Møt forløpskoordinatorene på Helgeland.

 • 12.06.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Endrede elektroniske adresser for helseforetakene i Helse Nord

  Helseforetakene vil endre sine adresser for elektronisk samhandling jamfør nasjonal standard for Tjenestebasert adressering del 3. Endringen blir utført 12.juni 2019 mellom klokka 17 og 22.

 • 29.05.2019
  Antidotliste

  Antidotlista for Helgelandssykehuset er revidert og godkjent i legemiddelkomitéen.

 • 27.05.2019 Helse Nord RHF
  Nytt legemiddel ved skjev penis

  Beslutningsforum sa i dag ja til å ta i bruk et nytt legemiddel for behandling av skjev penis.

 • 15.05.2019
  Elektronisk rekvirerte laboratorietjenester (ERL) fra legekontor – der pasienten må møte ved sykehusets poliklinikk for spesiell prøvetaking

  I tilfeller der legekontoret har avtale med sykehuset om å sende pasienten til sykehusets poliklinikk for prøvetaking: Rekvisisjonen sendes elektronisk til sykehuset, i tillegg MÅ pasienten ha med seg etikettene og papirutskrift for de(n) e...

 • 06.05.2019 Helse Nord RHF
  Forespørsler fra fastlegene blir synlig på helsenorge.no

  Fra og med 2. mai kan pasientene i Helse Nord se forespørsler som er sendt fra fastlegene til sykehuset når de logger seg på pasientjournalen sin på helsenorge.no.

 • 30.04.2019
  Henvisning til MR Prostata

  MR Prostata skal kun bestilles fra Urologisk avdeling etter en vurdering av urolog.

 • 30.04.2019
  Overskuddshud på øyelokk

  Det finnes standardiserte pasientforløp for denne pasientgruppen. Vi forholder oss til dette når vi vurderer henvisninger med tanke på operasjon av overskuddshud på øyelokk. 

 • 30.04.2019 Helse Nord RHF
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemidler, i tillegg til legemidler til HIV-infeksjon og psoriasisartritt fikk også ja.

 • 12.04.2019
  Nytt tilbud til pasienter med OSAS (obstruktivt søvnapnèsyndrom)

  Vi har ved Helgelandssykehust Mosjøen siden 2008 hatt tilbud om utredning av søvnforstyrrelser og tilpassing av CPAP. Ny teknologi gjør det nå mulig med avstandsoppfølging. 

 • 19.03.2019 Helse Nord RHF
  Innfører entablettformulering til HIV-infeksjon

  Tre legemidler ble besluttet på Beslutningsforum for nye metoder sitt møte den 18. mars. Entablettformulering for HIV-infeksjon ble besluttet innført, mens legemidler til benmargskreft og smertebehandling ikke innføres.

 • 19.03.2019
  Akutt behandling av ustabile - Ewa Ness

  Presentasjonen som psykiater Ewa Ness holdt i møteserien for fastleger i februar finner du her. 

 • 19.03.2019
  Nytt rehabiliteringstilbud til hjertepasienter på Helgeland

  I takt med en aldrende befolkning og økt oppmerksomhet på rehabilitering av hjertepasienter nasjonalt har Helgelandssykehuset Sandnessjøen iverksatt ett prosjekt hvor det tilbys rehabilitering av hjertepasienter i Helgelandsregionen.

 • 19.03.2019
  Nye rutiner for pasienter i pakkeforløp for malignt melanom

  Ny algoritme for henvisning: Pasienter med indikasjon for sentinel node prosedyre (dvs fra stadium pT1b) henvises direkte til Nordlandssykehuset, BDS, til samtidig utvidet eksisjon og sentinel node prosedyre. 

 • 15.02.2019 Helse Nord RHF
  Tre nye pakkeforløp for psykisk helse innføres

  I dag innføres behandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD). Dette betyr at pasientene skal få raskere hjelp.

 • 04.02.2019 Helse Nord RHF
  Denne informasjonen fra fastlegen vises på helsenorge.no

  Pasientene i Helse Nord har digitalt innsyn i sykehusjournalen sin. Det betyr blant annet at henvisinger og meldinger fastlegen sender til sykehuset blir tilgjengelige for pasientene på helsenorge.no.

 • 29.01.2019
  Ny tiltaksbok i ambulansetjenesten: FRAM

  Ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset har inngått formelt samarbeid med Helse Midt fra 2019 om felles tiltaksbok for ambulansetjenesten. Fagprosedyrer, sertifisering og medikament basislister samkjøres.

 • 29.01.2019 Helse Nord RHF
  Tre legemidler til eosinofil astma

  Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparater til behandling av pasienter med alvorlig eosinofil astma. Alle tre preparatene er med tilbudt pris kostnadseffektive. Ni metoder ble besluttet i Beslutningsforum sitt første møte i år.

Ledsagerskjema pasient i ambulanse

Oppdatert mars 2017

Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

Helgelandssykehuset har laboratorium med blodbank i de tre sykehusenhetene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Laboratorietjenester

Pasient- og pårørendeopplæring

Deltakere til våre pasientkurs må ha henvisning. Fastleger kan henvise til våre pasientkurs hele året, og så får pasientene invitasjon til kursene når de arrangeres.

Pasientkurs i Helgelandssykehuset  - se oversikt her

ANDRE LOKALE KURS OG OPPLÆRINGER I HELSE NORD


Tromsø, Harstad, Narvik:
 

Bodø, Gravdal, Stokmarknes:

Hammerfest, Kirkenes:Fant du det du lette etter?