Stetoskop

Fastlegenytt

Informasjon til fastleger og henvisere.


Abonner på nyhetsbrev

Vi sender regelmessig ut Fastlegenytt som nyhetsbrev til alle fastlegene. Meld deg på dette og andre nyhetsbrev fra Helgelandssykehuset.

Behandling og henvisning

Vi legger stadig ut flere behandlingstekster, og sjekkliste for henvisning ligger på de samme sidene. 

Les mer om behandling, henvisninger, raskere tilbake, kreftpakkeforløp mm

Ledsagerskjema pasient i ambulanse

Oppdatert mars 2017

Laboratorietjenester

Helgelandssykehuset har laboratorium med blodbank i de tre sykehusenhetene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Legekontorene i Nord-Norge kan rekvirere blodprøveanalyser og andre tjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriet.  

Laboratorietjenester

Pasient- og pårørendeopplæring

Deltakere til våre pasientkurs må ha henvisning. Fastleger kan henvise til våre pasientkurs hele året, og så får pasientene invitasjon til kursene når de arrangeres.

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Pasientkurs  - se oversikt her

 

 


Søk i nyheter fra fastlegenytt

Aktuelt

 • 14.12.2017
  Forsendelse av biologisk materiale fra 2.januar 2018

  Fra 2. januar gjelder ny avtale med Posten/Bring om forsendelse med ekspress over natten for å garantere kortest mulig transporttid for laboratorieprøver. All slik frakt skal registreres på nett.

 • 03.10.2017
  Møteserie i ortopedi 2017

  Vi har gleden av å invitere til ny møteserie i ortopedi! Det blir noe nytt og noe gammelt, altså litt repetisjon fra forrige gang og litt nytt. Møtet er godkjent med 4 timer i allmennlegers videre- og etterutdanning, forutsatt at man deltar...

 • 14.09.2017
  Ikke behandle asymtomatisk bakteriuri hos eldre og ta stix kun ved symptomer fra urinveiene

  Behandling av asymtomatisk bakteriuri (ABU), det vil si uten svie og trang, anbefales ikke hos eldre og heller ikke hos menn eller personer med diabetes. Unntaket gjelder for urologisk kirurgi.

 • 16.06.2017
  AVLYST: Høstundervisning i smittevern til fastleger

  AVLYST: Antibiotikaresistens, multiresistente bakterier og screening er tema for høstundervisning i smittevern for fastleger.

 • 13.06.2017
  Pasienter med hyposensibilisering ved inhalasjonsallergi

  Henvisende lege må ta ansvar for vedlikeholdsbehandlingen av hyposensibilisering ved inhalasjonsallergi, det vil si rhinitt, conjunktivitt eller astma på allergisk grunnlag.

 • 12.06.2017
  Status fra medisinsk område, Mo i Rana

  Juni 2017. Tema: Fordøyelse og skopier, barnelege, hjerte.

 • 08.05.2017
  Helgeland har fått overgrepsmottak

  I det nyetablerte overgrepsmottaket skal personer utsatt for seksuelle overgrep få medisinsk hjelp og rådgivning av høykompetent helsepersonell til alle tider av døgnet.

 • 04.04.2017
  Helgeland får akuttpsykiatrisk telefonvaktfunksjon

  Fra og med 18. april ivaretar Helgelandssykehuset akuttpsykiatrisk vaktfunksjon på kveld og i helger. Henvendelsene til vakttelefon ved Nordlandssykehuset - 47 90 06 06 - besvares av Døgnavdelingen Mo i Rana, ikke Nordlandssykehuset som tidligere.

 • 21.03.2017
  Kursoversikt for pasienter og pårørende 2017

  Plakat til venterom viser oversikt over pasient- og pårørendeopplæring for 2017.

 • 16.03.2017
  Helgelandssykehuset Mosjøen tilbyr ikke lenger karbohydrat pusteprøver

  Etter langvarige forsøk på reparasjon av pusteprøveutstyret, beklager vi at vi ikke lenger kan tilby disse undersøkelsene. Dette gjelder tester for laktose, fruktose, sorbitol og laktulose.

 • 15.03.2017
  Antidotliste

  Antidotlista for Helgelandssykehuset er nå revidert og godkjent i legemiddelkomitéen.

 • 01.03.2017
  Nå kan flere søke elektronisk

  Pasienter og foresatte kan søke om å få dekket reise- og tilleggsutgifter på helsenorge.no. Man kan nå laste opp nødvendig dokumentasjon, som for eksempel helseattest fra behandler og kvitteringer.

 • 30.01.2017
  Føde- og gynekologitilbudet på Helgeland sommeren 2017

  Helgelandssykehuset innfører også denne sommeren vekslende sommerstenging av fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen samt fødestua i Brønnøysund.

 • 27.01.2017
  Oppfølgning av pasienter med ukomplisert hemokromatose kan gjøres i allmennpraksis

  Denne pasientgruppa blir utredet og diagnostisert på Helgelandssykehuset Mo i Rana. Deretter kan fastlegen overta oppfølging og behandling.

 • 16.01.2017
  Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.

 • 16.01.2017
  Kurs for pasienter og pårørende for våren 2017 er planlagt

  Lærings- og mestringskurset for KOLS-pasienter er under oppbygging, og sykehuset trenger bistand med rekruttering av deltakere til læringstilbudet fra alle fastleger. Første KOLS-kurs skal være 20. og 21. februar i Mosjøen. Pasientene treng...

 • 16.01.2017
  Behandling og henvisning

  Vi legger stadig ut flere behandlingstekster. Sjekkliste for henvisning er en del av behandlingssidene.

 • 07.12.2016
  Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser og bestilling av Rh-profylakse

  Fra 1. september 2016 ble det innført ny nasjonal rutine for oppfølging av RhD negative gravide. Her er mer informasjon om hva den nye nasjonale rutinen for oppfølging av RhD negative gravide betyr.

 • 28.11.2016
  Sikre rett bruk av røntgenundersøkelser

  Når er det rett å bruke bildediagnostiske tjenester? Kompetanse om dette er viktig for å unngå overforbruk og sikre rett bruk. To filmer, den ene om røntgen ved graviditet, sier noe om dette.

 • 27.10.2016
  Henvisningspraksis ved øyeblikkelig hjelp

  Ved bruk av elektronisk ø-hjelpshenvisning forventes det at pasienten sendes omgående til sykehuset. Er det slik at henviser vurderer hastegraden slik at pasienten kan vente til sykehuset tar kontakt, skal vanlig elektronisk henvisning benyttes.

 • 19.10.2016
  Avvikler tilbud om sterilisering av menn

  Fra og med 1. januar 2017 avvikles tilbudet med sterilisering på menn ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Henvisningene blir sendt til Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

 • 06.10.2016
  Uten barnelege

  Barnelegen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana er fraværende. Henvisninger til barnelege skal uavhengig av dette sendes til Helgelandssykehuset.

 • 30.09.2016
  Kjernejournal til Nordland og Finnmark

  Når det haster å få tak i oppdaterte opplysninger, kan kjernejournal være til stor hjelp. 1.oktober får alle innbyggere i Nordland og Finnmark sin kjernejournal.

 • 30.09.2016
  Pasientreiser forenkles fra 1. oktober

  1. oktober forenkles ordningen for pasientreiser.

 • 26.09.2016
  Pasientene kan sjekke status på henvisninger

  19. september 2016 fikk Helse Nord en ny digital tjeneste på den nasjonale pasientportalen helsenorge.no. Pasienter kan sjekke status for henvisningen sin på nett, i stedet for å ringe sykehuset.

 • 11.08.2016
  KAD og sykehjem teller nå som praksis for spesialiteten i allmennmedisin

  Fra 7. juli vil tjeneste i legestilling ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD/KAD) og sykehjem også telle til spesialiteten allmennmedisin.

 • 29.06.2016
  Henvisning til geriatrisk poliklinikk

  Helgelandssykehuset oppretter nå geriatrisk poliklinikk og akuttgeriatriske senger, i tillegg til det orto-geriatriske tilbudet som allerede finnes.

 • 02.06.2016
  Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester

  Gjennom prosjektet «Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL)» har vi fått utviklet et bestillingsverktøy for legekontorene i Nord-Norge der dere kan rekvirere blodprøveanalyser og andre tjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriet.

 • 02.06.2016
  Samhandlingskoordinator for diabetes

  Diabetessykepleier Brit Ryan er ansatt i den nyopprettede stillingen som samhandlingskoordinator for diabetes i Helgelandssykehuset. Hun skal bistå i å organisere og gjennomføre diabeteskurs i kommunene og motivere til å ta i bruk NOKLUS di...

 • 01.01.2016
  Palliativ behandling

  Alle tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset har tilbud om palliativ behandling til pasienter med behov for smertelindring.

 • 01.01.2016
  Venøse leggsår

  Når du som fastlege har gjort det du kan, men ikke funnet en løsning – henvis videre!

 • 01.01.2016
  Overvekt i svangerskap

  Det er godt dokumentert at overvekt medfører økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Disse kvinnene må få nødvendig informasjon tidlig i svangerskapet -  helst før svangerskapet, for å redusere risikoen for ko...

 • 01.01.2016
  Abortsøkende kvinner

  Alle kvinner som søker abort kan ta direkte kontakt med poliklinikken for å avtale time.

 • 01.01.2016
  Inngrodd negl

  Fastlege bør anbefale pasienter med inngrodd negl å oppsøke fotpleier i første omgang. Dette gjelder også ved residiv etter tidligere operativt inngrep.

 • 01.01.2016
  Pasienter med sykelig overvekt

  På bakgrunn av mange fristbrudd på grunn av kapasitetsproblemer på Nordlandssykehuset, skal pasienter med sykelig overvekt henvises til de lokale medisinske poliklinikkene som vil starte utredning av pasientene.

 • 01.01.2016
  Pasienter som kommer direkte til sykehuset (Mo i Rana)

  For å forenkle og forbedre pasientforløpet er det utarbeidet klare retningslinjer og prosedyrer for denne pasientgruppen. Rett behandling på rett plass.

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell i Helse Nord

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.