Stetoskop

Fastlegenytt

Informasjon til fastleger og henvisere.

Kontakt

Kontakt avdelinger

Kontakt praksiskonsulent

Meld deg på nyhetsbrevet Fastlegenytt

Meld deg på

 
 

Behandling, henvisninger, arbeid og helse, private avtalespesialister mm

Søk i nyheter fra fastlegenytt

Aktuelt

 • 14.01.2020
  Smittevernbistand til kommunehelsetjenesten

  Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten skal bistå kommunale helseinstitusjoner med rådgivning og undervisning innen smittevern. Tilbudet er gratis for kommunene og gjelder for alle kommunene innenfor Helgelandssykehusets opptaksområde.

 • 09.12.2019
  Ny app for felles retningslinjer for ambulansetjenesten - FRAM

  Helgelandssykehuset har et samarbeid med Helse Midt om felles retningslinjer for ambulansetjenesten. Her ligger alle prosedyrer og tiltakskort som blir brukt prehospitalt. Dette er nå tilgjengelig som en egen app (Bliksund) som er tilgjenge...

 • 09.12.2019
  Henvis pasienten din til rett bildediagnostisk undersøkelse

  En verktøykasse tilpasset norske forhold kan brukes av henvisende leger i dialogen med pasienter for å bidra til økt bevissthet rundt riktig bruk av bildediagnostikk.

 • 12.11.2019
  Nytt poliklinisk tilbud for hjerneslagpasienter i Sandnessjøen

  Pasienter med hjerneslag innlagt på Helgelandssykehuset Sandnessjøen vil nå få tilbud om en poliklinisk kontroll tre måneder etter slaget. Poliklinikken skal bidra til å styrke oppfølgingen av hjerneslagpasientene etter utskrivelse fra sykehuset.

 • 17.10.2019
  Gruppetilbud ved BUP Sandnessjøen

  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Sandnessjøen har flere gruppetilbud for barn, ungdom og voksne. Les mer om gruppetilbud "De urolige årene" (DUÅ), ADHD-gruppe, dialektisk atferdsterapi (DBT) og Bergen 4-day treatment (B4DT),...

 • 17.09.2019
  Setter kompetanse i front

  Akuttmottaket ved sykehusenheten i Mo i Rana har gjennomført en endring som vil komme både pasienter og sykehus til gode. Satsingen kalles «Kompetanse i front» og betyr kort fortalt at LIS 2-leger er til stede i akuttmottaket 24/7.

 • 02.09.2019 Helse Nord RHF
  – Vi må beskytte de mest sårbare barna

  Når du som fastlege henviser til barneavdelingene i Helse Nord, vil det ta ti dager før henvisingen vises på helsenorge.no. På denne måten får behandleren ved sykehuset tid til å vurdere om foreldre bør nektes innsyn.

 • 22.08.2019
  Fallutredning ved medisinsk poliklinikk Mo i Rana

  Tilbudet ved geriatrisk poliklinikk, en del av medisinsk poliklinikk Mo i Rana, utvides til også å gjelde tverrfaglig fallpoliklinikk. Vi starter opp 16/9-2019.

 • 21.08.2019 Helse Nord RHF
  Enklere rekvirering av røntgentjenester gir mindre ventetid

  Nå kan legekontorer som rekvirerer analyse av blod- og urinprøver fra sykehusene i Nord-Norge, bruke samme løsning til å bestille røntgentjenester. Fastlege Fredrik Fredriksen ved Utsikten legekontor i Tromsø synes bestillingsløsningen er genial!

 • 26.06.2019
  Mammografitilbud i Sandnessjøen

  Etter en pengegave for innkjøp av ny mammograf i Sandnessjøen, er sykehuset nå kommet så langt at vi er i ferd med å levere inn offentlig anbud for kjøp av utstyr, sammen med Brystdiagnostisk senter ved Nordlandssykehuset Bodø.

 • 25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • 14.06.2019
  - Det er bare å ta kontakt!

  Hvis du henvises til behandling innen psykisk helse og rus, henvises du nå til et pakkeforløp. Det betyr at du også får en forløpskoordinator du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med. Møt forløpskoordinatorene på Helgeland.

 • 12.06.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Endrede elektroniske adresser for helseforetakene i Helse Nord

  Helseforetakene vil endre sine adresser for elektronisk samhandling jamfør nasjonal standard for Tjenestebasert adressering del 3. Endringen blir utført 12.juni 2019 mellom klokka 17 og 22.

 • 29.05.2019
  Antidotliste

  Antidotlista for Helgelandssykehuset er revidert og godkjent i legemiddelkomitéen.

 • 27.05.2019 Helse Nord RHF
  Nytt legemiddel ved skjev penis

  Beslutningsforum sa i dag ja til å ta i bruk et nytt legemiddel for behandling av skjev penis.

 • 15.05.2019
  Elektronisk rekvirerte laboratorietjenester (ERL) fra legekontor – der pasienten må møte ved sykehusets poliklinikk for spesiell prøvetaking

  I tilfeller der legekontoret har avtale med sykehuset om å sende pasienten til sykehusets poliklinikk for prøvetaking: Rekvisisjonen sendes elektronisk til sykehuset, i tillegg MÅ pasienten ha med seg etikettene og papirutskrift for de(n) e...

 • 06.05.2019 Helse Nord RHF
  Forespørsler fra fastlegene blir synlig på helsenorge.no

  Fra og med 2. mai kan pasientene i Helse Nord se forespørsler som er sendt fra fastlegene til sykehuset når de logger seg på pasientjournalen sin på helsenorge.no.

 • 30.04.2019
  Henvisning til MR Prostata

  MR Prostata skal kun bestilles fra Urologisk avdeling etter en vurdering av urolog.

 • 30.04.2019
  Overskuddshud på øyelokk

  Det finnes standardiserte pasientforløp for denne pasientgruppen. Vi forholder oss til dette når vi vurderer henvisninger med tanke på operasjon av overskuddshud på øyelokk. 

 • 30.04.2019 Helse Nord RHF
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemidler, i tillegg til legemidler til HIV-infeksjon og psoriasisartritt fikk også ja.

 • 12.04.2019
  Nytt tilbud til pasienter med OSAS (obstruktivt søvnapnèsyndrom)

  Vi har ved Helgelandssykehust Mosjøen siden 2008 hatt tilbud om utredning av søvnforstyrrelser og tilpassing av CPAP. Ny teknologi gjør det nå mulig med avstandsoppfølging. 

 • 19.03.2019 Helse Nord RHF
  Innfører entablettformulering til HIV-infeksjon

  Tre legemidler ble besluttet på Beslutningsforum for nye metoder sitt møte den 18. mars. Entablettformulering for HIV-infeksjon ble besluttet innført, mens legemidler til benmargskreft og smertebehandling ikke innføres.

 • 19.03.2019
  Akutt behandling av ustabile - Ewa Ness

  Presentasjonen som psykiater Ewa Ness holdt i møteserien for fastleger i februar finner du her. 

 • 19.03.2019
  Nytt rehabiliteringstilbud til hjertepasienter på Helgeland

  I takt med en aldrende befolkning og økt oppmerksomhet på rehabilitering av hjertepasienter nasjonalt har Helgelandssykehuset Sandnessjøen iverksatt ett prosjekt hvor det tilbys rehabilitering av hjertepasienter i Helgelandsregionen.

 • 19.03.2019
  Nye rutiner for pasienter i pakkeforløp for malignt melanom

  Ny algoritme for henvisning: Pasienter med indikasjon for sentinel node prosedyre (dvs fra stadium pT1b) henvises direkte til Nordlandssykehuset, BDS, til samtidig utvidet eksisjon og sentinel node prosedyre. 

 • 15.02.2019 Helse Nord RHF
  Tre nye pakkeforløp for psykisk helse innføres

  I dag innføres behandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD). Dette betyr at pasientene skal få raskere hjelp.

 • 04.02.2019 Helse Nord RHF
  Denne informasjonen fra fastlegen vises på helsenorge.no

  Pasientene i Helse Nord har digitalt innsyn i sykehusjournalen sin. Det betyr blant annet at henvisinger og meldinger fastlegen sender til sykehuset blir tilgjengelige for pasientene på helsenorge.no.

 • 29.01.2019
  Ny tiltaksbok i ambulansetjenesten: FRAM

  Ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset har inngått formelt samarbeid med Helse Midt fra 2019 om felles tiltaksbok for ambulansetjenesten. Fagprosedyrer, sertifisering og medikament basislister samkjøres.

 • 29.01.2019 Helse Nord RHF
  Tre legemidler til eosinofil astma

  Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparater til behandling av pasienter med alvorlig eosinofil astma. Alle tre preparatene er med tilbudt pris kostnadseffektive. Ni metoder ble besluttet i Beslutningsforum sitt første møte i år.

 • 16.01.2019
  Ø-hjelp til øyepoliklinikken

  Vi tar daglig imot ø-hjelpspasienter fra fastleger og optikere på Helgeland. De fleste etter avtale. Vi ser imidlertid en økning i antall pasienter som møter opp ved øyepoliklinikken uten at fastlege har gjort avtale med oss, eller at det e...

 • 14.01.2019
  Helse i arbeid

  Fra 1.januar er vi i gang med et nytt nasjonalt konsept; HelseIArbeid. Dette tilbudet har kommet i kjølvannet av raskere tilbake, og har som mål at folk skal stå i jobb til tross for fysiske eller psykiske plager.

 • 16.11.2018
  - Med takt og tone kan det bli musikk!

  Han beskrev det så godt, Lasse Gustavson, hvordan samhandling rundt pasienten enten oppleves som en dans der alle faller inn i rytmen, eller som en hakkete forestilling preget av usikkerhet og konfrontasjon. Hvordan skal de ulike aktørene i...

 • 09.10.2018
  Rutine for lårhalsbrudd

  Hensikten med den ortogeriatriske prosedyren er å sikre en behandling av høy kvalitet hos eldre med lårhalsnært brudd på Helgeland.

 • 13.09.2018 Helse Nord RHF
  Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

  – Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sa helseminister Bent Høie under lanseringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rus. De første pasientene kan henvises fra 1. januar 2019.

 • 31.08.2018 Helse Nord RHF
  Slik skal helsevesenet unngå feilmedisinering av pasienter

  Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Nå har Helse Nord gjennomført et prosjekt som skal gi bedre oversikt over pasientenes legemiddelbruk. Fastlegene oppfordres til å være med på ryddejobben.

 • 11.06.2018
  Når vurdere bildediagnostikk?

  Det er stor pågang av MR-henvisninger. Vi minner om de faglige retningslinjene for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser.

 • 15.05.2018
  Tverrfaglig avklaringspoliklinikk utrederer ulike smertetilstander i muskel- og skjelettapparat

  I poliklinikk gir vil tilbud om rask vurdering og tidlig behandling i spesialisthelsetjenesten til pasienter med muskel-skjelett-plager. Målgruppen er primært personer som har et arbeidsforhold, men som er sykemeldt eller risikerer å bli sy...

 • 05.03.2018
  Direktelinje til ortoped

  Helgelandssykehuset har opprettet ortofon - en direktelinje fastleger kan bruke for å komme i kontakt med en ortoped.

 • 26.02.2018
  Rituell omskjæring av guttebarn

  Helse Nord har inngått rammeavtale med Ibsensykehuset Kalbakken AS om rituell omskjæring av guttebarn.

 • 15.02.2018
  Lysbehandling i Sandnessjøen starter opp igjen

  Pasienter kan nå få lysbehandling i Sandnessjøen igjen, på Fysikalsk medisinsk rehabilitering (FMR). Hudlege Evelina Buinauskaite ved hud poliklinikken ved Helgelandssykehuset Mosjøen har hovedansvaret for pasientene i Sandnessjøen, og he...

 • 22.01.2018
  Kurs for pasienter med prostatakreft mars 2018

  12. og 13. mars er det kurs i Mosjøen for pasienter som er behandlet for prostatakreft med operasjon eller stråling. Kurset er også for pårørende. Send henvisning på pasienten og pårørendes navn til Helgelandssykehuset Urologisk avdeling. H...

 • 14.12.2017
  Forsendelse av biologisk materiale fra 2.januar 2018

  Fra 2. januar gjelder ny avtale med Posten/Bring om forsendelse med ekspress over natten for å garantere kortest mulig transporttid for laboratorieprøver. All slik frakt skal registreres på nett.

 • 14.09.2017
  Ikke behandle asymtomatisk bakteriuri hos eldre og ta stix kun ved symptomer fra urinveiene

  Behandling av asymtomatisk bakteriuri (ABU), det vil si uten svie og trang, anbefales ikke hos eldre og heller ikke hos menn eller personer med diabetes. Unntaket gjelder for urologisk kirurgi.

 • 16.06.2017
  AVLYST: Høstundervisning i smittevern til fastleger

  AVLYST: Antibiotikaresistens, multiresistente bakterier og screening er tema for høstundervisning i smittevern for fastleger.

 • 13.06.2017
  Pasienter med hyposensibilisering ved inhalasjonsallergi

  Henvisende lege må ta ansvar for vedlikeholdsbehandlingen av hyposensibilisering ved inhalasjonsallergi, det vil si rhinitt, conjunktivitt eller astma på allergisk grunnlag.

 • 12.06.2017
  Status fra medisinsk område, Mo i Rana

  Juni 2017. Tema: Fordøyelse og skopier, barnelege, hjerte.

 • 08.05.2017
  Helgeland har fått overgrepsmottak

  I det nyetablerte overgrepsmottaket skal personer utsatt for seksuelle overgrep få medisinsk hjelp og rådgivning av høykompetent helsepersonell til alle tider av døgnet.

 • 16.03.2017
  Helgelandssykehuset Mosjøen tilbyr ikke lenger karbohydrat pusteprøver

  Etter langvarige forsøk på reparasjon av pusteprøveutstyret, beklager vi at vi ikke lenger kan tilby disse undersøkelsene. Dette gjelder tester for laktose, fruktose, sorbitol og laktulose.

 • 01.03.2017
  Nå kan flere søke elektronisk

  Pasienter og foresatte kan søke om å få dekket reise- og tilleggsutgifter på helsenorge.no. Man kan nå laste opp nødvendig dokumentasjon, som for eksempel helseattest fra behandler og kvitteringer.

 • 27.01.2017
  Oppfølgning av pasienter med ukomplisert hemokromatose kan gjøres i allmennpraksis

  Denne pasientgruppa blir utredet og diagnostisert på Helgelandssykehuset Mo i Rana. Deretter kan fastlegen overta oppfølging og behandling.

Ledsagerskjema pasient i ambulanse

Oppdatert mars 2017

Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

Helgelandssykehuset har laboratorium med blodbank i de tre sykehusenhetene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Laboratorietjenester

Pasient- og pårørendeopplæring

Deltakere til våre pasientkurs må ha henvisning. Fastleger kan henvise til våre pasientkurs hele året, og så får pasientene invitasjon til kursene når de arrangeres.

Pasientkurs i Helgelandssykehuset  - se oversikt her

ANDRE LOKALE KURS OG OPPLÆRINGER I HELSE NORD


Tromsø, Harstad, Narvik:
 

Bodø, Gravdal, Stokmarknes:

Hammerfest, Kirkenes:Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell i Helse Nord

Fant du det du lette etter?