Menneskelig figur

Utdanning og kompetanseutvikling

Helgelandssykehuset driver utdannings- og forskningssamarbeid med universitet og høyskoler i regionen.

Praksisstudier  

Elever og studenter gjennomfører sine praksisstudier innen profesjonsutdanninger, grunn-, videre- og mastergradsutdanninger ved UNN, i samarbeid med videregående skoler, fagskoler, høgskoler og universiteter. Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene er regulert i egne samarbeidsavtaler.

Videregående og fagskoler

Helgelandssykehuset har elever på videregående skolenivå i praksisstudier innen ulike helsefag. Her kan nevnes Vg2-elever fra Helsefagarbeider, Ambulansefag og Helseservicefag.

Praksisplasser organiseres i samarbeid med de ulike videregående skolene på Helgeland. For studenter som tar videreutdanning på fagskolenivå, og som ikke er ansatt i Helgelandssykehuset, kan det være mulig å avtale at deler av praksisstudiene foregår i Helgelandssykehuset. Praksisplasser organiseres i samarbeid med de aktuelle fagskolene og Helgelandssykehuset.

Bachelor- og profesjonsstudier

Helgelandssykehuset er praksisarena for studenter innen helse- og sosialfag på bachelornivå. De fleste studentene som har praksis på sykehusene studerer enten ved Nord Universitet eller Norges arktiske universitet (UiT). I 2016 var det over 250 studenter i foretaket.

Helgelandssykehusete er praksisarena for studenter i profesjonsstudiet i henholdsvis medisin og psykologi.
Masterutdanninger og videreutdanninger innen høyere utdanning

Masterutdanning

Helgelandssykehuset er praksisarena for studenter innen helse- og sosialfag på masternivå, blant annet innen anestesi-, barn-, kreft-, intensiv-, og operasjonssykepleie, farmasi og psykisk helse. Studentene som har praksis på sykehusene studerer ved Nord Universitet, UiT Norges arktiske universitet eller NTNU.

Videreutdanning på høyere nivå

Videreutdanningsstudenter innen helse- og sosialfag har praksis i Helgelandssykehuset blant annet innen psykisk helsearbeid og jordmor samt anestesi-, barne-, kreft-, intensiv- og operasjonssykepleie der studenten ikke fullfører master. De fleste videreutdanningsstudentene studerer ved Nord Universitet.

Lærling i helsefag

Helgelandssykehuset som lærebedrift

Helgelandssykehuset er offentlig godkjent lærebedrift. Det betyr at Helgelandssykehuset kan gi opplæring i kompetansemålene i aktuelle læreplaner for lærlinger i helsefag.

Innenfor yrkesfaglig opplæring som fører fram til yrkeskompetanse innen helse- og oppvekstfag har Helgelandssykehuset ansatt lærlinger både i ambulansefag og i helsearbeiderfaget. Helgelandssykehuset er medlem i Opplæringskontoret Midt Helgeland(OMH)

Lærlinger i ambulansefag

Helgelandssykehuset ansetter årlig lærlinger i ambulansefaget. Som lærling i ambulansefaget vil din opplæring være knyttet til det medisinske og operative fagfeltet og bidra til at ambulansearbeidere kan fungere godt i tverrfaglige akuttmedisinske team og i samarbeid med en kommunikasjonssentral. Opplæringen skal legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering av daglige utfordringer i ambulansefaget.

I 2016 utførte tjenesten 14269 ambulansebiloppdrag og kjørte 762 595 kilometer, med 53,4 kilometer i gjennomsnitt per oppdrag. For båtambulanse var tallene 2164 oppdrag og 128 743 kilometer som gir et gjennomsnitt på 59,5 kilometer pr oppdrag.   

Hastegrad for oppdragene fordeler seg for 2016 på følgende måte:

 • 23 prosent akuttoppdrag
 • 51 prosent hasteoppdrag
 • 26 prosent vanlige oppdrag

Antall stillingshjemler er 110 fordelt på ca 130 ansatte i turnus. Tjenesten har også 8 lærlinger. Totalt med fast ansatte og vikarer er det rundt 140 personer tilgjengelig i organisasjonen. Ambulansestasjonene har varierende grad av vaktordninger, fra full kasernering og tilstedevakt til de med tilstedevakt noen timer pr dag og hjemmevakt resten av døgnet. Les mer:

Lærlinger i helsearbeiderfaget

Helgelandssykehuset har ansatt lærlinger i helsearbeiderfaget innen somatikk. Stillingene som lærling i helsearbeiderfaget lyses ut årlig, som regel i månedsskiftet mars/april med oppstart av læretid påfølgende høst.

Lærlingene som blir ansatt i Helgelandssykehuset har læretid på sin avdeling i 2 år. I løpet av læretiden skal lærlingene jobbe systematisk med å knytte teori til praksis, blant annet ved å jobbe skriftlig med dokumentasjon av praksis. De som blir ansatt i Helgelandssykehuset må være motivert for å lære, interessert i faget og ha evne til å ta ansvar for egen læring.

Rettigheter og plikter

Lærlinger har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere i Helgelandssykehuset. Du omfattes derfor, på lik linje med andre arbeidstakere, av hovedavtaler, overenskomstene og andre avtaler i Spekterområdet. Som lærling omfattes du i tillegg av opplæringsloven. Loven regulerer viktige forhold ved lærlingordningen. Her nevnes særlige plikter til lærlingen, krav til dokumentasjon og endring/heving av lærekontrakt. Når det gjelder lærekontrakt og arbeidsavtale er det slik at du har en arbeidsavtale som følge av at du har lærekontrakt. I praksis vil det si at dersom du velger å si opp din lærekontrakt, eller denne blir brutt av andre årsaker, se opplæringslovens § 4-6, opphører også din arbeidsavtale med Helgelandssykehuset.

Ditt ansvar som lærling

For å bli ansatt som lærling i helsearbeiderfaget i Helgelandssykehuset må du være motivert for å lære, interessert i faget og ha evne til å ta ansvar for egen lærling. Det er krav til dokumentasjon gjennom hele læretiden og det er lærlingens eget ansvar å sørge for at dette følges.   

For å bli vurdert for ansettelse kreves det at du har:

 • Bestått alle fag fra videregående skole
 • Lite fravær fra skolen
 • Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner i norsk

Som lærling i Helgelandssykehuset har du ansvar for egen læring. Personalet på avdelingen du er ansatt i vil være dine medspillere, og din(e) veiledere vil ha et spesielt ansvar i forhold til å følge deg opp. Det er likevel du som skal lære. Det er viktig at du viser initiativ og deltar aktivt for å nå målene i læreplanen. Du må selv stå på for å få fullt utbytte av din læretid. Det er viktig at du samarbeider med de andre i avdelingen og at du selv oppsøker situasjoner og arbeidsoppgaver som du kan lære av.

 • Du har et klart ansvar for din egen læring, og må yte en aktiv innsats
 • Møt opp på jobb til fastsatt tid jf. turnus og følg reglene på arbeidsplassen
 • Bidra til godt miljø på arbeidsplassen
 • Skaff deg oversikt over hvilke pasientgrupper dere har og hvilke arbeidsoppgaver som utføres på avdelingen din
 • Sett deg inn i målene i læreplanen. Ta gjerne initiativ til å gjøre dette sammen med din veileder
 • Du må dokumentere din opplæring i Fronter
 • Du skal underskrive og levere erklæring om taushetsplikt, samt levere bekreftelse på godkjent helseattest. Arbeidsgiver vil be deg om dette ved ansettelse, men er du i tvil om noe, bør du ta dette opp med nærmeste leder på avdelingen

Lønn

Som lærling får du ett års fagarbeiderlønn (grunnlønn) fordelt over to år. Lønnen er satt ut i fra gjeldende tariffavtaler, og justeres fortløpende ved hvert lønnsoppgjør. Fagarbeiderlønn for lærling i helsearbeiderfaget er det samme som grunnlønn til en nyutdannet helsefagarbeider.

I praksis kan man definere læretiden som opplæring og verdiskaping. Det vil da si at lærlingen får lønn for det som er verdiskapningsdelen. Mot slutten av læretiden vil naturlig nok verdiskapningen være betydelig større enn den vil være i starten av læretiden. Du vil derfor få minst lønn i starten av læretiden ettersom du da har mest opplæring, mens du på slutten av læretiden jobber mer selvstendig og dermed også mottar mer lønn.
Lønnsfordelingen over to år blir som følger:

 • 1.halvår 30% av full lønn
 • 2.halvår 40% av full lønn
 • 3. halvår 50% av full lønn
 • 4. halvår 80% av full lønn

I Helgelandssykehuset utbetales lønn den 12. hver mnd.

Som lærling i helsearbeiderfaget jobber du turnus. I begynnelsen av lærlingetiden vil dine vakter i stor grad være sammenfallende med vaktene til din(e) veileder(e). Når du er blitt bedre kjent i avdelingen og kjent med pasientgruppen, vil du få mer ansvar og dermed også en turnus der det forventes at du gradvis i større grad inngår i arbeidsgruppen.

Lærlingene i Helgelandssykehuset jobber helg- og høytidsdager på lik linje med andre ansatte. I så måte vil også lærlinger ha krav på å få utbetalt tillegg og/eller kompensasjonsfri på lik linje med andre ansatte.

Kontakt oss:

Helsefagarbeiderlæringer: anne.ingeborg.pedersen@helgelandssykehuset.no
Ambulansefaglærlinger: Odd.magne.ronning@helgelandssykehuset.no

Videreutdanning

Helgelandssykehuset har behov for kompetanse og utlyser derfor utdanningsstillinger for videreutdanning i sykepleie innen fagområdene kreft, anestesi, operasjon, intensiv, jordmor, barnesykepleie og geriatri. Utdanningen foregår på hel - eller deltid. Det inngås en individuell utdanningsavtale mellom Helgelandssykehuset og sykepleieren som skal ta videreutdanning. Sykepleier/student som inngår utdanningsavtale med sykehuset lønnes tilsvarende 80 % stilling som sykepleier, i henhold til minstelønns- og ansiennitetsstige forhold, i studie- og praksistiden.

Sykehuset tilbyr ulike videreutdanninger innen fagfeltet psykisk helse og rus for ansatte med ulike bachelorutdanninger.

De ulike utdanninger og antall studenter blir prioritert ut fra til foretakets satsningsområder. Helseforetaket arbeider med en kompetanseplan som skal vise fremtidig behov for kompetanse.

I avtalene som inngås mellom student og sykehuset reguleres bindingstid etter endt utdanning. Bindingstid fastsettes ut fra antall studiepoeng og det er hel- eller deltids-utdanning. 

Lege i Spesialisering del 1


I Helgelandssykehuset har vi 28 stillinger for Lege i spesialisering del 1 (LIS 1); 10 i Mo i Rana, 10 i Sandnessjøen og 8 i Mosjøen. LIS 1 stillingene utlyses på Helsedirektoratets turnusbase omtrent seks måneder før oppstart 1. mars og 1. september.

Ansettelse gjøres av avdelingsoverlegene på sykehusenhetene i samarbeid med kommunerepresentant og tillitsvalgt, etter vedtatte utvalgskriterier. Turnuslegene ansettes noen dager før turnusstart, for å kunne delta på obligatoriske introduksjonsdager. Arbeidsavtale for LIS 1 er utformet i henhold til gjeldende avtaler mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter.

Tjenesten ivaretar læringsmålene innen de kliniske fagene og innen felles kompetansemodul. Det er felles tilstedevakt for kirurgisk og medisinsk avdeling på kveld, natt og helg.

Som LIS 1 i Helgelandssykehuset får du:

 • En perfekt arbeidsplass for deg som trives med et bredt spekter av arbeidsoppgaver i et godt faglig og kollegialt miljø
 • Unike muligheter for den som i fritiden ønsker å benytte seg av den fantastiske naturen på fjellet og ved kysten
 • Bolig i gå-avstand til sykehuset

LIS 1 består av 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. Tilsetting i Helgelandssykehuset gir rett til distriktstjeneste på kommunene på Helgeland, og siste del av turnusperioden avvikles i primærhelsetjenesten. Fordeling og tilsetting i kommune skjer cirka 6 måneder før oppstart i kommunehelsetjenesten. Distriktstjeneste tilbys i følgende Helgelandskommuner:

Mosjøen:

Helgelandssykehuset Mosjøen har åtte stillinger for LIS 1. Tjenesten er delt mellom kirurgisk avdeling og medisinsk avdeling.

Mosjøen ligger i Vefsn kommune i Nordland, og har ca 10 000 innbyggere. Mosjøen har et rikt kulturliv, spesielt innenfor musikk og kunsthåndverk. Gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser, alpinanlegg, treningssenter, kaféliv, kino, musikk- kunst og kulturmiljø, svømmehall med badeland.

Helgelandssykehuset Mosjøen kan tilby et bredt spekter av medisinske tjenester til vår befolkning supplert med tilbud av de to andre sykehusene i vårt foretak. Vi har indremedisinsk tilbud med ikke-invasiv kardiologi, lungediagnostikk, gastroenterologi og dialyse. Vi har dagkirurgi med bl.a. urologi, plastikkirurgi og ortopedi. Nevrologisk poliklinikk har bl.a. søvnlaboratorium. Sykehuset har også hud- og øyepoliklinikk. Det er et godt arbeidsklima både innad i avdeling og i sykehuset generelt. Vi har et godt tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene i sykehuset, og også med fastlegene i regionen. 

Mo i Rana:

Helgelandssykehuset Mo i Rana har tilsammen ti stillinger for LIS 1. Tjenesten er delt mellom kirurgisk avdeling og medisinsk avdeling. 

Mo i Rana ligger i Rana kommune, mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum på Helgeland med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir ett rikt og variert kulturliv.

Helgelandssykehuset Mo i Rana har til sammen ca 450 årsverk og gir et tilbud til ca 34 000 innbyggere. Ved kirurgisk avdeling tilbys døgnkontinuerlig kirurgi - akutt/elektiv - generellkirurgi, gastro, ortopedi og gyn./føde. Medisinsk avdeling tilbyr døgnkontinuerlig akuttilbud for medisinske pasienter, samt poliklinisk virksomhet på alle hovedområder innenfor indremedisin.

Sandnessjøen:

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har tilsammen ti stillinger for LIS 1. Tjenesten er delt mellom kirurgisk avdeling og medisinsk avdeling.

Sandnessjøen ligger i Alstahaug kommune, ute på Helgelandskysten ved foten av fjellkjeden De syv søstre. Øyriket rundt Sandnessjøen er fantastisk, og gir rike muligheter for friluftsliv på fjell, vann og land. Kulturbad i sentrum har bibliotek, badeland og mange kulturtilbud innen teater og musikk.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har til sammen ca 350 ansatte med et nedslagsfelt på 27 000 for indremedisin og 45 000 for bløtkirurgi og 77 000 for enkelte lunge- og hjertemedisinske pasientgrupper. Vi har akutt funksjon både for indremedisin og kirurgi med traumemottak. I tillegg til kirurgisk og medisinsk avdeling har sykehuset fødeavdeling, gynekologisk avdeling, ØNH-seksjon, pediatrisk poliklinikk, dialyse og fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR). Det er stort fokus på undervisning og opplæring. LIS 1 evalueres to ganger pr. år slik at vi best mulig kan sikre at alle gjennomfører en progressiv tjeneste som kan legge grunnlag for best mulig faglig kunnskap og empati i sitt arbeide som lege. Vi legger vekt på å utvikle selvstendighet og klinisk skjønn. Det er spennende å være lege i Sandnessjøen, og tradisjonelt har vi ligget blant sykehusene som har scoret høyest på turnuslegenes evalueringer.

Spesialistutdanning for leger

Generell informasjon om hvordan Helgelandssykehuset utdanner leger i spesialisering i del 2 og 3.

Spesialistutdanning for leger

Rådgivere for utdanning og kompetanseutvikling ved Helgelandssykehuset

Anne Ingeborg Pedersen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Regionale og nasjonale kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Forskning

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Helgelandssykehuset. Forskningen skal ha høy kvalitet, høy nytteverdi, være brukerorientert, holde en høy etisk standard og være innovativ. Forskning og innovasjon skal være en integrert og prioritert del av det kliniske arbeidet.

Les mer om vår forskning

Ledige stillinger

Se oversikt over våre ledige stillinger

Fant du det du lette etter?