Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Helgelandssykehuset HF 2022.

​​​​​1. Innledning

Åpenhetsloven av 2021, innebærer at foretakene i Helse Nord må gjøre fortløpende vurderinger av om foretaket drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jf. åpenhetsloven §§ 2 og 3. Spesialisthelsetjenesten skal være åpne om prioriteringer og hvordan ressursene utnyttes og vi skal sørge for at alle som jobber hos oss eller hos våre leverandører ivaretas og sikres anstendige arbeidsforhold.  

En aktsomhetsvurdering er en arbeidsmetode for å kartlegge og gjøre greie for faktiske og mulige negative konsekvenser virksomheten har for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Helse Nord RHF er pliktig til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven § 4. Aktsomhetsvurderinger utføres i henhold til OECDs systematikk for aktsomhetsvurderinger (Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv, 2019). Resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse, jf. § 5.

2. Sykehusinn​kjøp HF

Sykehusinnkjøp HF ivaretar nasjonale anskaffelser i regi av helseforetakene. Sykehusinnkjøp HF har strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp HF arbeider i henhold til Policy for samfunnsansvar som gir overordnede føringer for deres arbeid med samfunnsansvaret. Policyen stadfester at Sykehusinnkjøp HF har et særlig ansvar for å bidra til at de negative påvirkningene knyttet til innkjøp blir minimale. Sykehusinnkjøp gjør aktsomhetsvurderinger for anskaffelser som utføres av dem og behandler forespørsler om informasjon om aktsomhetsvurderinger for disse anskaffelsene.  Anskaffelser fra Sykehusinnkjøp HF utgjør den største andelen av anskaffelser i Helgelandssykehuset HF. ​

Relevante dokumenter fra Sykehusinnkjøp HF
Policy for samfunnsansvar
Etiske retningslinjer
Aktsomhetsvurderinger i Sykehusinnkjøp HF​​

​3. Oppfølging av åpenhetsloven

Under Oppfølging av åpenhetsloven vil det foreligge en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for oppfølging av foretakets arbeid med kravene som stilles av åpenhetsloven.

3.1 Organi​​sering

Foretaksgruppen Helse Nord består av det regionale helseforetaket Helse Nord RHF og seks helseforetak (HF). Til sammen jobber det totalt over 19 000 ansatte i foretaksgruppen.​

Ornanisasjonskart over foretakgruppen i Helse Nord

Organisasjonskart over foretaksgruppen i Helse Nord.

Helgelandssykehuset HF ledes av et styre og har en administrasjon som er lokalisert i Sandnessjøen. Helgelandssykehuset HF har om lag 1500 medarbeidere. 

Organisasjonskart HSYK

Helgelandssykehusets organisasjonskart.

3.2 Driftsområder ​​til Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF skal sørge for spesialisthelsetjenester til innbyggerne på Helgeland. Helgelandssykehuset HF består av tre sykehus og ett DMS. Foretaket består av sju klinikker/driftsområder jmf. Organisasjonskart.

3.3 Retningslinje​​r og forankring av åpenhetsloven

Ansvaret for oppfølging og etterlevelse av kravene i åpenhetsloven er plassert hos Drift og Eiendom[AT1]  i Helgelandssykehuset HF. Styret har det øverste ansvaret for at Helgelandssykehuset HF har implementert og operasjonalisert åpenhetsloven. Dette innebærer et ansvar for at arbeidet med aktsomhetsvurderinger er tydelig plassert i organisasjonen, at det er etablert en prosedyre for å behandle forespørsler om informasjon om aktsomhetsvurderingene og at den årlige redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene publiseres på Helgelandssykehuset HF sine nettsider.

Arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger er forankret i Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar og Regional retningslinje for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven i Helse Nord. Retningslinjen beskriver hvilke krav som stilles i de ulike stegene i aktsomhetsvurderingene og hvordan resultater skal publiseres og fremstilles i årlig redegjørelse.

Ansvarsfordeling i Helgelandssykehuset HF kan oppsummeres slik:
1. Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger:Ansvarlig:
Forankre ansvarlighet i foretakets retningslinjerStyret i Helgelandssykehuset HF
Utføre og vurdere aktsomhetsvurderingerDrift og Eiendom[AT2] 
Iverksette tiltak for å forebygge negative konsekvenserDrift og Eiendom

 

Redegjørelse
2. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger:Ansvarlig:
Gi generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for oppfølging av åpenhetslovenDrift og Eiendom
Opplyse om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som foretaket har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderingerDrift og Eiendom
Opplyse om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakeneDrift og Eiendom

 

Informasjonskrav
3. Plikt i henhold til informasjonskravet:Ansvarlig:
Gi enhver ved skriftlig forespørsel informasjon om hvordan Helgelandssykehuset HF arbeider i henhold til åpenhetslovenDrift og Eiendom
Publisere årlig redegjørelse offentlig på foretaks nettsider innen 30. juni hvert årDrift og Eiendom

 4. Risikokartlegging og tiltak

Under Risikokartlegging og tiltak vil det foreligge en gjennomgang av risiko og foretakets hovedfunn, herav hvilke risikoområder som eventuelt er identifisert i foretakets anskaffelsesportefølje[AT3] . Videre foreligger det en beskrivelse av tiltak som følge av kartleggingen.

4.1 Risikoka​rtlegging av leverandørkjede

Aktsomhetsvurderingene er gjort basert på en risikovurdering av Helgelandssykehuset HF. Risikovurderingen er gjort ved en gjennomgang av anskaffelsene foretaket har gjennomført i 2022 og en systematisk gjennomgang av leverandørporteføljen. Risikovurdering baserer seg på Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings høyrisikoliste (DFØS, 2022). I tillegg er det gjort en gjennomgang av virksomheten ved bruk av OECD sitt ansvarlighetskompass.

Følgende kriterier ligger ​​til grunn for prioritering av tiltak:
  • Kunnskap om risiko (Land/bransje/produkt)
  • Volum/omfang
  • Ra​mmeavtale versus engangskjøp
  • Kritisk viktig produkt/tjeneste
  • Produksjonsprosess
  • Ressurser og kompetanse
  • Bransjer/sektorer vi ikke har kunnskap om

4.2 Hovedfunn som følge ​​​​av risikokartlegging

Følgende områder er identifisert som potensielle risikoområder i foretaket sin anskaffelsesportefølje. Risikoområdene er identifisert ved bruk av Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings høyrisikoliste (DFØS, 2022):

Potensielle risikoområder:
Bransjeområde:​Risiko:
Medisinteknisk utstyrLav risiko
Bygge- og anleggstjenesterLav/moderat risiko

Det foretaket i hovedsak anskaffer selv er medisinteknisk utstyr og byggekontrakter.

I forhold til medisinteknisk utstyr så benytter vi anerkjente leverandører. Risikoen ansees lav ihht. kriteriene fra DFØS.

For større byggekontrakter benyttes Sykehusbygg HF. For mindre byggekontrakter brukes stort sett det lokale leverandørmarkedet. Dette gjelder bygg, rørarbeid, ventilasjon og el. Arbeid. Risikoen ansees som lav/moderat ihht. kriteriene fra DFØS.

Foretakets rammeavtaler på medisinsk forbruksmateriell inngås av Sykehusinnkjøp HF på vegne av foretaket. Foretaket kan kontrollere sykehusinnkjøpets sine vurderinger gjennom anskaffelsesstyret.

4.3 Tiltak for å stanse​, redusere og forebygge

Det er ikke identifisert faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser gjennom våre aktsomhetsvurderinger.

For å redusere risiko er følgende tiltak igangsatt i Helgelandssykehuset HF:

Følgende tiltak igangsatt:
Tiltak:Ansvarlig:Frist:
Legge ved «etiske krav til leverandør» som ligger ved alle konkurranser som ikke gjennomføres av Sykehusinnkjøp HFDrift og Eiendom31. desember 2023
Samle og strukturere informasjon om Helgelandssykehuset HF sitt arbeid med samfunnsansvar på våre nettsiderDrift og Eiendom31. desember 2023

5. Referanser og tilknyttede dokumenter

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven, LOV-2021-06-18-99)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. (2022, 12. desember). Høyrisikolisten. https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyrisikolisten#anchorTOC_Hvordan_bruke_h%C3%B8yrisikolisten_2

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv. (2019). OECDs veileder for ​aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – En innføring. https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2019/09/201904_OECD_DDveileder_nettfil.pdf ​​

Fant du det du lette etter?