HELSENORGE

Behandlingstilbud

Dagens tilbud omhandler et bredt spekter av spesialisthelsetjenester som leveres av alle enhetene i foretaket. Spesialisthelsetilbudet i DMS-et vil ha et tilbud til befolkningen som benytter seg av spesialisthelsetjenesten der fravær fra hjemmet er belastende som for eksempel behov for tilgjengelighet, nærhet og koordinerte tjenester og som slipper lang reisevei. Dette vil kunne redusere unødvendig sykehusbruk og reinnleggelser.

Virksomheten i poliklinikkene vil omfatte både korte konsultasjoner og noe lengre medisinske undersøkelser. Poliklinikken skal være tilrettelagt for sengetransport, slik at brukere som er innlagt på intermediærpost, sykehjemmet, fødestuen og dialysen kan komme til konsultasjoner som krever spesialutstyr.

Hva er intermediære senger?

DMS-et som samhandlingsarena for å utvikle gode og effektive pasientforløp, kan konkretiseres ved å etablere intermediære senger/etterbehandlingssenger for pasienter (fra medisinske og kirurgiske avdelinger) som skrives ut tidlig fra sykehuset.

Ei intermediæravdeling er en mellomting mellom en sengepost på sykehus og en sengepost i et kommunalt sykehjem. Sammenlignet med sykehjemmet er at intermediæravdelingen er opprustet med høyere bemanningsnorm, økt mengde legetjenester samt andre helsefaglige tjenester. Intermediæravdeling er ei avdeling som kan ta pasienter før (F), istedenfor(I) eller etter sykehusbehandling (E). Hensikten er at de som blir innlagt der skal ha et tidsavgrenset opphold før de blir sendt videre til enten sykehus, sykehjem eller hjem.

Se kronikk om intermediære senger

Hva er en poliklinikk?

En poliklinikk er en klinisk driftsenhet primært utrustet og bemannet for å utføre tiltak ovenfor polikliniske tjenester
Omsorg hvor de medisinske tiltak er kortvarige og hvor pasienten ikke innlegges.

Polikliniske konsultasjoner omfatter undersøkelse/behandling og/eller veiledning utført i/eller av sykehus. Ved polikliniske konsultasjoner skal det normalt være lege til stede.

Sykepleierdrevne poliklinikker

En rekke pasienter får oppfølging gjennom konsultasjoner hos sykepleiere i poliklinikk. Noen poliklinikker er fullt ut drevet av sykepleiere. Eksempler på dette kan være behandling av bruddskader, hjertesvikt, diabetes, revmatiske sykdommer eller psykiske helseproblemer.

Følgende tilbud er planlagt i DMS-et:

Hjerte og karsykdommer

Hjertepoliklinikk: AEKG, EKKO, kontroll pacemaker og kontroll av hjertesviktpasienter

Billeddiagnostikk

Konvensjonell røntgen, ultralyd og computertomografi. Benyttes elektivt av poliklinikk og fastleger og i akutte situasjoner av legevakten

Dialyse

Driftes av fødestue. 4 dialysestasjoner.

Pediatri

Føde og barsel. Ambulering av barnelege.

Kjemoterapi/Infusjonspoliklinikk

Cytostatika, infusjonsbehandling og medikamenter for andre degenerative lidelser og spesielle syndromer som kan administreres lokalt. 2 plasser.

Gynekologi

Vanlig gynekologiske undersøkelser, ultralyd

Øre-nese-hals

  • ØNH-endoskopier og -konsultasjoner
  • Audiograf

Nevrologi

Nevrologiske undersøkelser og konsultasjoner. 

Ortopedi

Konsultasjoner med utredning, vurdering og behandling, kontroll etter operasjon, telemedisin.

Kirurgi

Dagkirurgi og småkirurgiske inngrep.

Hud

Vanlig konsultasjon og administrering av lysbehandling, billedstøttende kontroller av hudlidelser.

Øye

Utredning og behandling av vanlige øyesykdommer og mindre inngrep. Etableres innen år 2030

Støttefunksjoner

Blodtransfusjon og blodtapping.

Fant du det du lette etter?