HELSENORGE

Fokus og mål

Et distriksmedisinsk senter (DMS) er en samling av helse- og omsorgstjenester for å gi sammenhengende, godt koordinerte og tilgjengelige tjenester til befolkningen, nært der de bor. Det er en modell som er utformet for å styrke samhandling mellom tjenestenivåene.

Målet med DMS-et på Sør-Helgeland er å etablere et tilgjengelig, utvidet og bedre koordinert helsetilbud nært der pasienten bor. DMS-et skal legge til rette for et helhetlig og godt helsetjenestetilbud for folk på Sør-Helgeland gjennom samarbeid mellom kommunenes primærhelsetjeneste og Helgelandssykehuset og bidra til helsefremmende, koordinerte og effektive behandlingsforløp.

DMS Sør-Helgeland skal bidra til et tilgjengelig, effektivt og godt koordinert helsetjenestetilbud for befolkningen på Sør-Helgeland.

DMS-et er en forlenget arm av Helgelandssykehuset og skal være et ledd i utviklingen av å skape både pasientens helsetjeneste og det utadvendte sykehus og bidra til å skape Norges beste lokalsykehus. I likhet med Nye Helgelandssykehuset skal utviklingen og oppbyggingen skje i tett samhandling med øvrig helsetjeneste og brukere.


DMS-et skal:

 • Bidra til helsefremmende, koordinerte og effektive behandlingsforløp.
 • Vektlegge egenmestring, tidlig intervensjon og forebygge funksjonstap.
 • Bidra til bedre samhandling og tverrfaglige tilbud.
 • Tilby og tilrettelegge for forutsigbare spesialisthelsetjenester og interkommunale tilbud.
 • Øke andelen polikliniske tjenester (volum og type) i DMS-et i forhold til i dag.
 • Hindre unødvendige innleggelser/re-innleggelser.
 • Bidra til tidlig utskrivning fra sykehus.
 • Være en kompetansearena for spesialisthelsetjenesten og kommunene.
 • Redusere reisekostnader for befolkningen i Sør-Helgeland.
 • Være et kvalitativt godt og attraktivt helsetjenestetilbud. DMS-et vil føre til kortere reisevei, og legger til rette for at flere av pasientene som er bosatt på Sør-Helgeland, velger det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.
 • Være en attraktiv arbeidsplass.
 • Være et fleksibelt bygg som kan utnyttes på tvers av fagområder.
Fant du det du lette etter?