Konseptfasen for Nye Helgelandssykehuset - enkelt forklart

Arbeidet med Nye Helgelandssykehuset er i gang og det jobbes nå med å ramme inn konseptfasen, som starter opp til høsten. Her er en beskrivelse av prosessen fremover.

​Helgelandssykehuset jobber tett sammen med Sykehusbygg og følger en fast metodikk (tidligfasen i sykehusbyggprosjekter) i arbeidet med ny sykehusstruktur. Den illustrerer de ulike fasene Nye Helgelandssykehuset skal igjennom:

illustrasjon, prosess

Prosjektinnramming

Helgelandssykehuset er nå i fasen «Prosjektinnramming». For at prosjektet skal kunne gå over i «Konseptfase» må det foreligge et styringsdokument med mandat for denne fasen. Styringsdokumentet skal gjøre den videre prosessen forståelig og forutsigbar og klargjøre den økonomiske rammen for gjennomføring av konseptfasen. I forberedelsene til gjennomføring av konseptfasen skal også de økonomiske rammebetingelsene for prosjektet gjennomgås.

Konseptfase

I oktober 2020 vil Helgelandssykehuset starte på steg 0 i konseptfasen. Frem til det vil styringsdokumentet for konseptfasen bli utarbeidet, og dokumentet skal styrebehandles i august. Konseptfasen er delt i følgende steg: Steg 0, Steg 1 og Steg 2.

Steg 0

På grunn av at det nå er besluttet en ny sykehusstruktur for Helgeland, skal den faglig utviklingsplanen oppdateres. Det omfatter blant annet beregning av framtidig pasientgrunnlag. Beregningene benyttes som utgangspunkt for å vurdere hvor pasientene vil motta de ulike tjenestene, hvilke lokaler og areal som er nødvendige, og blant annet hvordan prehospitale tjenester skal tilpasses ny sykehusstruktur.
Hvilke kriterier som skal gjelde for vurdering og valg av ulike virksomhetsmodeller og løsningsalternativer samlet og på hver lokasjon, vil fastsettes. Virksomhetsmodellene kan være ulike former for samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, ulike modeller for forsyningstjeneste og fleksibel bruk av kapasiteter og arealer. Det skal utredes flere og likeverdige løsningsalternativer på hver lokasjon og det skal redegjøres for ulike måter å løse funksjonelle og tekniske behov.

Steg 1

I Steg 1 klargjøres forutsetninger og behov for innholdet i byggene med en beskrivelse av framtidig funksjon, logistikk, smittevern, IKT, teknikk, utstyrs- og arealbehov. Ulike prinsipper og modeller som viser muligheter for hvordan forutsetninger og behov kan løses i form av fysiske løsninger utredes og utvikles. Flere, likeverdige løsningsalternativer på hver lokasjon utredes med en kartlegging av blant annet bemanning og økonomi. En sentral aktivitet i Steg 1 vil være å sammenlikne og vurdere de ulike løsningsalternativene. Denne delen av konseptfasen avsluttes med en anbefaling om hvilket alternativ man velger å gå videre med. Det skal parallelt gjøres tomteutredninger, valg av tomt og analyser av eksisterende bygg.

Steg 2

I konseptfasens Steg 2 utdypes det anbefalte løsningsalternativet med skisser, tegninger, kalkyler og utredninger for hver enkelt lokasjon. Det er her Nye Helgelandssykehuset får form og innhold. Konseptfasen avsluttes med en ekstern kvalitetssikring, beslutning og utforming av styringsdokument med mandat for neste fase (forprosjektet).

Forprosjektfase

Formålet med denne fasen er å bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at endelig beslutning om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag. Samtidig skal det gjøres kontroller slik at man er trygg på at prosjektet kan realiseres.

 

Det er mye som skal skje i prosjektet fram mot sommeren. Prosjektdirektør Torbjørn Aas forklarer i korte trekk hvilke milepæler som ligger foran oss.

Fant du det du lette etter?