HELSENORGE

Konseptfasens steg 1

Prosjektet er nå i konseptfasens steg 1. Denne fasen består av to hovedoppgaver. 
1. Utarbeiding av hovedprogram.
2. Evaluering av ulike løsningsalternativer og valg av hovedalternativ. Det alternativet man velger å gå videre med skal utdypes i neste konseptfase.


​​​1. Hovedprogram 

Et hovedprogram beskriver byggeklossene i et sykehusprosjekt. Når man har fått byggeklossene på plass, kan man bruke disse for å utvikle og utrede alternative løsninger og konsepter for Nye Helgelandssykehuset. Hovedproggrammet skal si noe om:
 • Hvilken virksomhet skal inn i bygget
 • Framskrive og dimensjonere arealer
 • Definere funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur
 • Foreslå arealbruk slik at forutsetninger og beregninger lett lar seg verifisere

Hovedprogrammet består av fem delprogram:

1. Funksjon

Funksjonsområdet beskriver både kliniske og ikke-kliniske områder i sykehus. Hovedprogrammet skal gi svar på 

 • ​hva som er dagens situasjon for virksomhet og bygg 
 • hvilke funksjonsområder de nye byggene skal inneholde 
 • hvilken kapasitet funksjonene skal ha 
 • hvordan skal funksjonene henge sammen 
 • hvilke funksjonskrav har de ulike funksjonsområdene som skal inngå i bygget? 

2. Teknikk

Ambisjonsnivået for tekniske løsninger og bygningsdesign skal defineres på et overordnet nivå. Hovedprogrammet skal vise overordnede krav til bygg, teknisk infrastruktur, energieffektivitet, miljøbelastning, sikkerhet, transportløsninger og tekniske systemer. Programmet skal i tillegg definere hvilke delområder der man skal vurdere risiko (ROS), kostnader (LCC) og livssykluskostnader (LCA). 

3. Utstyr

Hovedprogrammet for utstyr gir grunnlag for en kvalifisert estimering av leveringsomfang i en tidlig fase. Videre vil programdelen gi føringer og retningslinjer for arbeid med utstyr med vekt på: 

 • ​definere begreper og avgrensninger
 • avklare mål og programforutsetninger
 • etablere overordnede strategier for valg av utstyr
 • klargjøre behov for integrasjon mellom utstyr og IKT
 • vurdere gjenbruk av utstyr
Det skilles mellom bygg og funksjonsutstyr. Byggutstyr er fastmontert inventar og utstyr som er en del av byggets infrastruktur og inngår i entreprisekostnadene. Funksjonsutstyr er knyttet til funksjonen i rommet, og omfatter både løst og fastmontert utstyr. Disse kalkuleres i egen budsjettpost, og kostnader i forbindelse med installasjon av utstyr tas med i bygg- og teknikkentreprisene. 

4. Overordnet IKT-konsept

For å sikre oppnåelse av definerte mål for det nye bygget og en kontrollert prosess med å ta det i bruk, er det nødvendig å gi en samlet oversikt over planer for IKT. Arbeidet følger veileder IKT - tidligfase, og utvikle følgende planverk for IKT: 

 • Et overordnet IKT-konsept, som gir føringer for leveranser av teknologi og IKT i sykehusprosjetet, og som gir en overordnet beskrivelse av hvilke IKT-løsninger, integrasjoner ig tilpasninger av disse som legges til grunn for nytt sykehus. 
 • Et overordnet teknisk program som del av hovedprogrammet (del II) der kapittel 5 er tilpasset for å ivareta alle elementer innen IKT. 
 • En oversikt over leveranseomfanget for IKT som underlag for kalkyle/budsjett

5. Rom og areal​​​

I denne delen samler man arealtabeller og romlister som er grunnlag for hovedprogrammet. Tabellene konkretiserer de arealene som er kommet frem gjennom aktivitets- og kapasitetsframskrivning, og hvordan de e rdimensjonert i de ulike funksjonsområdene. ​​​​


2. Hovedalternativ
Her kommer info om selve hovedalternativet Fant du det du lette etter?