HELSENORGE

Styret har godkjent veien videre for Nye Helgelandssykehuset

27. august behandlet styret i Helgelandssykehuset styringsdokumentet for konseptfasens steg 0. Dokumentet skisserer veien videre for prosjektet.

Vigdis Hartmann og Arild Vassenden fra Sykehusbygg HF ga en grundig presentasjon av dokumentet, og viste blant annet hvordan prosjektgruppen har jobbet med målhierarkiet og hvordan mål og suksesskriterier skal brukes som styringsverktøy i det videre arbeidet. Styringsdokumentet tar i hovedsak for seg organisering og aktiviteter som skal foregå det neste året, i den fasen som kalles steg 0.

Styret ønsket en presisering av enkelte effektmål. Styringsdokumentet vil bli oppdatert i tråd med styrets merknader før det sendes over til Helse Nord for styrebehandling der. Helse Nord skal styrebehandlet dokumentet 30. september.

Styringsdokument for Nye Helgelandssykehuset, konseptfasen steg 0