Brannskade - elektrisk skade

Brannskadar som skuldast elektrisitet kan arte seg på mange ulike måtar. Skadane ein vert påført kan variere frå det bagatellmessige til det livstrugande.