ADHD forskning

Forskning

Disse Forskningssidene gir deg oversikt over alt du trenger for å komme i kontakt med forskningsgrupper på Helgelandsykehuset, og gir også lenker for forskere på sykehuset som vil planlegge for videre forskning.

Hvorfor forsker vi i Helgelandssykehuset? 

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Helgelandssykehuset. Forskningen skal ha høy kvalitet, høy nytteverdi, være brukerorientert, holde en høy etisk standard og være innovativ. 

Forskning og innovasjon skal være en integrert og prioritert del av det kliniske arbeidet. 

Forskning er en viktig aktivitet for sykehusene for å gjøre helsetjenesten i stand til å foreta kritiske vurderinger og riktig prioritering av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi samt for å ivareta og veilede pasientene.

Forskning er en virksomhet som utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap. Ordene “ny kunnskap” antyder at det er en nær sammenheng mellom forskning og innovasjon. Innovasjon defineres ofte som det som er nytt, nyttig nyttbart. Gjennom ny kunnskap kan vi få nye ideer om det vi gjør. Dette kan føre til nye og nyttige prosedyrer. Gjennom ny kunnskap kan vi også få ideer til nye hjelpemidler og verktøy. Vi kan dermed utvikle nye ting som kan være til nytte i vårt daglige arbeide ved sykehuset. 

Les mer her om forskjellen mellom kvalitetetsstudie og forskningsstudie

Vi kan bruke registre for sykdomskategorier som et grunnlag for å velge retning for diagnostikk og terapi. Basalforskning er viktig for få kunnskap og nye metoder på sykdommer og pasienter, eller også fra forskning på sykdomsmekanismer. Utføres en slik forskning i sykehus gir det oss også en trening i vitenskapelig tenkemåte og for å legge til rette for optimal diagnostikk og behandling.  Vi kan også lettere overføre internasjonale forskningsresultater til oss i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund, for å lære opp kollegaer på det høyeste nivå.  Vi kan forbedre vårt presisjonsnivå, øke kvaliteten på det vi gjør, og vi blir bedre til diagnostikk og behandling av våre pasienter. Våre forskere vil da stille bedre forberedt til frontlinjetenking og kan utføre bedre diagnostikk og pasientbehandling.  

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven (https://lovdata.no/spesialisthelsetjenesteloven), så må vi ivareta forskning. Norge med sin gode økonomi, har både en moralsk og kollegial forpliktelse til å delta i et internasjonalt forskningssamfunn. Her skal vi bidra til bedre helse og livskvalitet for enkeltmennesker, både på Helgeland, i Norge og i verden for øvrig.  Selvsagt systematisk forskningsarbeid er morsomt, og det gir oss en faglig glede ved å kunne tilfredsstille vår nysgjerrighet.  Å forske gir oss en mulighet til å samarbeide med internasjonale forskere, til å presentere våre resultater på konferanser, publisere i vitenskapelige tidskifter og formidle resultater i nasjonal presse.

Etiske prinsipper

Forskning skal styres av etiske prinsipper som:

Respekt: Personer som deltar i forskning, som informanter eller på annen måte, skal behandles med respekt.

Gode konsekvenser: Som forsker skal man etterstrebe at ens aktivitet har gode konsekvenser, og at mulige uheldige konsekvenser er akseptable.

Rettferdighet: Ethvert forskningsprosjekt skal være rettferdig utformet og utført.

Integritet: Forskeren plikter å følge anerkjente normer og å opptre ansvarlig, åpent og ærlig overfor kolleger og offentlighet.

Personvernombud

Dame med mørkblondt hår

Malin Lynghaug Johansen - Personvernombud

Helgelandssykehuset HF har eget personvernombud. Alle forskningsprosjekt som behandler personvernopplysninger skal meldes til personvernombudet. Personvernombudet vurderer meldingen og gir anbefalinger etter gjeldende personvernlovgivning. Melding til personvernombudet skal sendes etter godkjenning fra REK og før oppstart av prosjektet. Ta kontakt med personvernombud@helgelandssykehuset.no.

Forsknings- og innovasjonsstrategi

Sykehuset har vedtatt en egen strategi for forskning som gjelder fram til 2021:

 • Forskningen skal fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert.
 • Forskning skal komme pasientene til gode gjennom ny kunnskap som kan forbedre behandling.
 • Brukere skal involveres i alle ledd av forskningen, fra planlegging av prosjekt til implementering i klinisk praksis.
 • Det må tilrettelegges for forskningsaktivitet i kliniske avdelinger.
 • Forskning er en ønsket og prioritert aktivitet ved Helgelandssykehuset .

Helsepersonell har en helt spesiell fagkunnskap om sykdom og helse som ikke andre har. Deres bidrag til forskningsprosessen er svært viktig, ikke minst fordi de kan stille de riktige spørsmålene ut fra egen fagkunnskap.

Ole M. Sejersted, professor

PhD  og pågående forskningsprosjekter

Vi har i 2020 fem ansatte som arbeider med doktorgraden (PhD). Vi har også to fast ansatte forskere, der en har doktorgrad. Totalt er det for tiden rundt 20 aktive forskningsprosjekter. Les mer om de forskjellige forskningsprosjektene under:


gPubliserte vitenskapelige artikler 2005-2018

Her finner du oversikt over publiserte forskningsartikler fra ansatte ved Helgelandssykehuset 2005 fram til og med 2019.  Fra 2005 til og med 2019 er det publisert i alt 94 vitenskapelige artikler som er registrert i Cristin. 54 artikler ble publisert av ansatte innen somatikken, mens 40 ble publisert av ansatte innen psykisk helse.

Her følger en oversikt over alle publiserte vitenskapelige artikler registrert i Cristin der ansatte ved Helgelandssykehuset har vært forfatter eller medforfatter. Fra 2011 ser man hvilke institusjoner som har vært med på artikkelen, skrevet med store bokstaver.

2019

 • Augestad, Knut Magne; Butt, Khayam; Ignjatovic, Dejan; Keller, Deborah S.; Kiran, Ravi. Video-based coaching in surgical education: a systematic review and meta-analysis. Surgical Endoscopy 2019; Volum 34.(2) s. 521-535. AHUS HELSEHELG NLSH UiO UNN
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Collavini, Santiago; Lubell, James; Anais, Llorens; Funderud, Ingrid; Ivanovic, Jugoslav; Larsson, Pål Gunnar; Meling, Torstein Ragnar; Bekinschtein, Tristan; Kochen, Silvia; Endestad, Tor; Solbakk, Anne-Kristin; Knight, Robert T.  Auditory deviance detection in the human insula: An intracranial EEG study. Cortex 2019 ;Volum 121. s. 189-200 HELSEHELG OUS UiO
 • Goll, Guro Løvik; Jørgensen, Kristin Kaasen; Sexton, Joseph; Olsen, Inge Christoffer; Bolstad, Nils; Haavardsholm, Espen A.; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Tveit, Kåre Steinar; Lorentzen, Merete; Berset, Ingrid Prytz; Fevang, Bjørg-Tilde Svanes; Kalstad, Synnøve; Ryggen, Kristin; Warren, David; Klaasen, Rolf; Asak, Øivind Wessel; Baig, Sarosh Sarmad Somyeh; Blomgren, Ingrid; Brenna, Øystein; Bruun, Trude J; Dvergsnes, Katrine; Frigstad, Svein Oskar; Myrnes, Inger; Hatten, Ingvild Helgheim; Huppertz-Hauss, Gert; Henriksen, Magne; Høie, Sunniva Skogstrøm; Krog, Jan; Midtgard, Irina P; Mielnik, Pawel; Moum, Bjørn; Noraberg, Geir; Poyan, Armin; Prestegård, Ulf; Rashid, Haroon Ur; Strand, Eldri Kveine; Skjetne, Kristine; Seeberg, Kathrine; Torp, Roald; Ystrøm, Carl Magnus; Vold, Cecilia; Zettel, Camilla C.; Waksvik, Kenneth; Gulbrandsen, Bjørn; Hagfors, Jon; Mørk, Cato; Jahnsen, Jørgen; Kvien, Tore Kristian.  Long‐term efficacy and safety of biosimilar infliximab (CT‐P13) after switching from originator infliximab: Open‐label extension of the NOR‐SWITCH trial. Journal of Internal Medicine 2019 ;Volum 285.(6) s. 653-669. AHUS BETANIEN DIAKON HAUKELAND HELSEFONNA HELSEHELG HELSEFØRDE HMR HNT NLSH NTNU OSTFSYK OUS RS SI SIV SSHF STHF STO UiO UNN VV
 • Hough, Denise; Robinson, Jane E.; Bellingham, Michelle; Fleming, Lynne M.; McLaughlin, Mark; Jama, K.; Haraldsen, Ira Hebold; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Neil P. Peripubertal GnRH and testosterone co-treatment leads to increased familiarity preferences in male sheep. Psychoneuroendocrinology 2019 ;Volum 108. s. 70-77. HELSEHELG OUS UiO
 • Kam, Julia W. Y.;  Lin, Jack J.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, Pål G.; Knight. Robert T.  Default network and frontoparietal control network theta connectivity supports internal attention. Nat Hum Behav 3, 1263–1270 (2019).   https://doi.org/10.1038/s41562-019-0717 HELSEHELG OUS UiO
 • Steinholt, Margit; Ha, Sam Ol; Houy, Chandy; Odland, Jon Øyvind; Odland, Maria Lisa. An increased risk of stunting among newborns in poorer rural settings: A cross-sectional pilot study among pregnant women at selected sites in rural Cambodia. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019; Volum 16:4170.(21) s. 1-12. HELSEHELG NTNU
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine; Stubberud, Jan. Use it or lose it? A 5-year follow-up study of goal management training in patients with acquired brain injury. Journal of the International Neuropsychological Society 2019, Volume 25, Issue 10, November 2019, pp. 1082-1087. DOI: https://doi.org/10.1017/S1355617719000626  HELSEHELG LDS OUS SUNNAAS UiO

2018

 • Alteren, Johanne; Hermstad, Marit; White, Jo; Jordan, Susan. Conflicting priorities: Observation of medicine administration. Journal of Clinical Nursing 2018 ;Volum 27.(19-20) s. 3613-3621 HELSEHELG NORD
 • Berg, Christian; Daugvilaite, Viktorija; Steen, Anne; Jørgensen, Astrid Sissel; Våbenø, Jon; Rosenkilde, Mette Marie. Inhibition of HIV Fusion by Small Molecule Agonists through Efficacy-Engineering of CXCR4. ACS Chemical Biology 2018 ;Volum 13.(4) s. 881-886 HELSEHELG
 • Brunner, Ida Emilia; Øgrim, Kjell Geir; Kropotov, Juri D; Brunner, Jan Ferenc. Methylphenidate selectively modulates one sub-component of the no-go P3 in pediatric ADHD medication responders. Biological Psychology 2018 ;Volum 134. s. 30-38 HELSEHELG NTNU OSTFSYK
 • Di Cagno, Massimiliano Pio; Clarelli, Fabrizio; Våbenø, Jon; Lesley, Christina; Rahman, Sokar Darsim; Cauzzo, Jennifer; Franceschinis, Erica; Realdon, Nicola; Stein, Paul C. Experimental Determination of Drug Diffusion Coefficients in Unstirred Aqueous Environments by Temporally Resolved Concentration Measurements. Molecular Pharmaceutics 2018 ;Volum 15.(4) s. 1488-1494 HELSEHELG UiT
 • Johnson, Elizabeth L.; Adams, Jenna N.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, Pål Gunnar; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Lin, Jack J.; Knight, Robert T.. Dynamic frontotemporal systems process space and time in working memory. PLoS biology 2018 ;Volum 16.(3) s. - HELSEHELG OUS UiO
 • Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert Thomas. Lateral prefrontal cortex lesion impairs regulation of internally and externally directed attention. NeuroImage 2018 ;Volum 175.(15) s. 91-99 HELSEHELG OUS UiO
 • Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert T.. Orbitofrontal damage reduces auditory sensory response in humans.. Cortex 2018 ;Volum 101. s. 309-312 HELSEHELG OUS UiO
 • Karlsen, Kari Ebbesen; Vrabel, Kari-Anne; Bratland-Sanda, Solfrid; Ulleberg, Pål; Benum, Kirsten. Effect of yoga in the treatment of eating disorders: A single-blinded randomized controlled trial with 6-months follow-up.. International Journal of Yoga 2018 ;Volum 11.(2) s. 166-169 HELSEHELG USN MODUM UiO
 • McNiff, Jean; Edvardsen, Odd; Steinholt, Margit. ‘Impact’, educational influence and the practice of shared expertise. Educational Action Research 2018 ;Volum 26.(5) s. 803-819 HELSEHELG UiT
 • Mørkved, Nina; Winje, Dagfinn; Dovran, Anders; Arefjord, Kjersti Jorunn; Johnsen, Erik; Kroken, Rune Andreas; Anda-Ågotnes, Liss Gøril; Thimm, Jens; Sinkeviciute, Igne; Rettenbacher, Maria; Løberg, Else-Marie. Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorders as compared to substance abuse disorders. Psychiatry Research 2018 ;Volum 261. s. 481-487 HAUKELAND HELSEHELG SUS UiB UiO UiT
 • Sadaghiani, Sepideh; Dombert, Pascasie L.; Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Meling, Torstein Ragnar; Endestad, Tor; Knight, Robert T.; Solbakk, Anne-Kristin; D'Esposito, Mark. Lesions to the fronto-parietal network impact alpha-band phase synchrony and cognitive control. Cerebral Cortex 2018 HELSEHELG OUS SUNNAAS UiO

2017

 • Bakke, Håkon Kvåle; Bakke, Harald Kvåle; Bjørlo Schwebs, Runa. First-aid training in school: amount, content and hindrances. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2017 ;Volum 61.(10) s. 1361-1370 HELSEHELG HVL UiT UNN
 • Bakke, Håkon Kvåle; Steinvik, Tine; Angell, Johan; Wisborg, Torben. A nationwide survey of first aid training and encounters in Norway. BMC Emergency Medicine 2017 ;Volum 17.(1) s. - HELSEHELG HFI OUS UiT UNN
 • Bakke, Håkon Kvåle; Steinvik, Tine; Ruud, Håkon; Wisborg, Torben. Effect and accuracy of emergency dispatch telephone guidance to bystanders in trauma: post-hoc analysis of a prospective observational study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2017 ;Volum 25.(1) s. - HELSEHELG HFI OUS UiT UNN
 • Garcia, Beate Hennie; Djønne, Berit K; Skjold, frode; Melling, Ellen Marie; Aag, Trine Iversen. Quality of medication information in discharge summaries from hospitals: an audit of electronic patient records. International Journal of Clinical Pharmacy 2017 s. 1-7 HELSEHELG SNHF UiT
 • Hough, Denise; Bellingham, Michelle; Haraldsen, Ira Hebold; McLaughlin, Mark; Rennie, Michael; Robinson, Jane E.; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Neil P.. Spatial memory is impaired by peripubertal GnRH agonist treatment and testosterone replacement in sheep. Psychoneuroendocrinology 2017 ;Volum 75. s. 173-182 HELSEHELG OUS UiO
 • Jakobsen, Hanne; Andersson, Gerhard; Havik, Odd E.; Nordgreen, Tine. Guided internet-based cognitive behavioral therapy for mild and moderate depression: a benchmarking study. Internet Interventions 2017 ;Volum 7. s. 1-8 HAUKELAND HELSEHELG UiB
 • Johnson, Elizabeth L.; Dewar, Callum; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert T. Bidirectional Frontoparietal Oscillatory Systems Support Working Memory. Current Biology 2017 ;Volum 27.(12) s. 1829-1835 HELSEHELG OUS UiO
 • Kileng, Hege; Bernfort, Lars; Gutteberg, Tore Jarl; Moen, Odd Sverre; Kristiansen, Magnhild Gangsøy; Paulssen, Eyvind Jakob; Berg, Leif Kyrre; Florholmen, Jon; Goll, Rasmus. Future complications of chronic hepatitis C in a low-risk area: Projections from the hepatitis c study in Northern Norway. BMC Infectious Diseases 2017 ;Volum 17:624. s. 1-9 HELSEHELG NLSH UiT UNN
 • Koskela, Lauri; Raatiniemi, Lasse; Bakke, Håkon Kvåle; Ala-Kokko, Tero; Liisanantti, Janne. Do pre-hospital poisoning deaths differ from in-hospital deaths? A retrospective analysis. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2017 ;Volum 25:48. s. 1-5 HELSEHELG UiT
 • Koskela, Lauri; Raatiniemi, Lasse; Bakke, Håkon Kvåle; Ala-Kokko, Tero; Liisanantti, Janne. Fatal poisonings in Northern Finland: causes, incidence, and rural-urban differences. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2017 ;Volum 25:90. s. 1-8 HELSEHELG UiT UNN
 • Kvig, Erling Inge; Brinchmann, Beate; Moe, Cathrine Fredriksen; Nilssen, Steinar; Larsen, Tor Ketil; Sørgaard, Knut W.. Geographical accessibility and duration of untreated psychosis: Distance as a determinant of treatment delay. BMC Psychiatry 2017 ;Volum 17:176. s. - HELSEHELG NORD NLSH SUS UiB UiT
 • Kvig, Erling Inge; Brinchmann, Beate; Moe, Cathrine Fredriksen; Nilssen, Steinar; Larsen, Tor Ketil; Sørgaard, Knut W.. "Lanthanic Presentation" in first-episode psychosis predicts long service delay: the challenge of detecting masked psychosis. Psychopathology 2017 ;Volum 50.(4) s. 282-289 HELSEHELG NORD NLSH SUS UiB UiT
 • Mählck, Carl-Gustav; Bäckström, Torbjörn. Follow-up after early medical abortion: Comparing clinical assessment with self-assessment in a rural hospital in northern Norway. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology 2017 ;Volum 213. s. 1-3 HELSEHELG
 • Norum, Jan; Hansen, Tonya Moen; Hovland, Anders; Balteskard, Lise; Haug, Bjørn; Olsen, Frank; Trovik, Thor. Calculating the 30-day survival in acute myocardial infarction: should we use the treatment chain or the hospital catchment model?. Heart International 2017 ;Volum 12.(1) s. 24-30 FHI HELSEHELG HFI HN NLSH UiT UNN
 • Norum, Jan; Hovland, Anders; Balteskard, Lise; Trovik, Thor; Haug, Bjørn; Hansen, Finn Henry; Alterskjær, Sissel; Madsen, Pål; Olsen, Frank. Treatment of acute myocardial infarction in the sub-arctic region of Norway. Do we offer an equal quality of care?. International Journal of Circumpolar Health 2017 ;Volum 76. s. - HELSEHELG HFI HN NLSH UiT UNN
 • Perry, Anat; Saunders, Samantha N.; Stiso, Jennifer; Dewar, Callum; Lubell, James; Meling, Torstein Ragnar; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Knight, Robert T. Effects of prefrontal cortex damage on emotion understanding: EEG and behavioural evidence. Brain 2017 ;Volum 140.(4) s. 1086-1099 HELSEHELG OUS UiO

2016

 • Hassel, Anne Marit; Hilstad, Laila; Alteren, Johanne. Å være i relasjon med seg selv og andre. Pasientens erfaringer med temabasert samtalegruppe i allmennpsykiatrisk døgnavdeling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2016 ;Volum 13.(3) s. 188-199 HELSEHELG NORD
 • Aasen, Ida Emilia Sareneva; Håberg, Asta; Olsen, Alexander; Brubakk, Ann-Mari; Evensen, Kari Anne Indredavik; Sølsnes, Anne Elisabeth; Skranes, Jon Sverre; Brunner, Jan Ferenc. The relevance of the irrelevant: Attention and task-set adaptation in prematurely born adults. Clinical Neurophysiology 2016 ;Volum 127.(10) s. 3225-3233 HELSEHELG NTNU SSHF STO
 • Dehli, Trond; Monsen, Svein Arne; Fredriksen, Knut; Bartnes, Kristian. Evaluation of a trauma team activation protocol revision: A prospective cohort study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2016 ;Volum 24.(1) HELSEHELG UiT UNN
 • Grane, Venke Arntsberg; Brunner, Jan Ferenc; Endestad, Tor; Aasen, Ida Emilia Sareneva; Kropotov, Yury; Knight, Robert Thomas; Solbakk, Anne-Kristin. ERP correlates of proactive and reactive cognitive control in treatment-naïve adult adhd. PLoS ONE 2016 ;Volum 11:e0159833.(7) s. - HELSEHELG NTNU OUS STO UiO
 • Hough, Denise; Bellingham, Michelle; Haraldsen, Ira Hebold; McLaughlin, Mark; Robinson, Jane E.; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Neil P.. A reduction in long-term spatial memory persists after discontinuation of peripubertal GnRH agonist treatment in sheep. Psychoneuroendocrinology 2017 ;Volum 77. s. 1-8 HELSEHELG OUS UiO
 • Kallestad, Håvard; Wullum, Elin; Scott, Janine Linda; Stiles, Tore Charles; Morken, Gunnar. The long-term outcomes of an effectiveness trial of group versus individual psychoeducation for bipolar disorders. Journal of Affective Disorders 2016 ;Volum 202. s. 32-38 HELSEHELG NTNU STO UiO
 • Kornhall, Daniel K; Martens-Nielsen, Julie. The prehospital management of avalanche victims. Journal of the Royal Army Medical Corps 2016 ;Volum 162.(6) s. 406-412 HELSEHELG SSHF UiT UNN
 • Løvstad, Marianne; Sigurdardottir, Solrun; Andersson, Stein; Grane, Venke Arntsberg; Moberget, Torgeir; Stubberud, Jan; Solbakk, Anne-Kristin. Behavior Rating Inventory of Executive Function Adult Version in Patients with Neurological and Neuropsychiatric Conditions: Symptom Levels and Relationship to Emotional Distress. Journal of the International Neuropsychological Society 2016 ;Volum 22.(6) s. 682-694 HELSEHELG OUS SUNNAAS UiO
 • Mørkved, Nina; Endsjø, Mathilde Paulina; Winje, Dagfinn; Johnsen, Erik; Dovran, Anders; Arefjord, Kjersti; Kroken, Rune Andreas; Helle, Siri; Anda-Ågotnes, Liss Gøril; Rettenbacher, Maria; Huber, N; Løberg, Else-Marie. Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorder as compared to other mental health disorders. Psychosis 2016 ;Volum 9.(1) s. 48-56 HAUKELAND HELSEHELG SUS UiB UiT
 • Raatiniemi, Lasse; Steinvik, Trine; Liisanantti, Janne; Ohtonen, Pasi; Martikainen, Matti; Alahuhta, Seppo; Dehli, Trond; Wisborg, Torben; Bakke, Håkon Kvåle. Fatal injuries in rural and urban areas in northern Finland: A 5-year retrospective study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2016 ;Volum 60.(5) s. 668-676 HELSEHELG HFI UiT UNN OUS
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Jonathan; Endestad, Tor; Hol, Per Kristian; Schanke, Anne-Kristine; Stubberud, Jan. Rehabilitation of Executive Functions in Patients with Chronic Acquired Brain Injury with Goal Management Training, External Cuing, and Emotional Regulation: A Randomized Controlled Trial. Journal of the International Neuropsychological Society 2016 ;Volum 22.(4) s. 436-452 HELSEHELG OUS SUNNAAS UiO
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine; Stubberud, Jan. Goal Management Training Combined With External Cuing as a Means to Improve Emotional Regulation, Psychological Functioning, and Quality of Life in Patients With Acquired Brain Injury: A Randomized Controlled Trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 ;Volum 97.(11) s. 1841-1852 HELSEHELG OUS SUNNAAS UiO
 • Øgrim, Kjell Geir; Aasen, Ida Emilia Sareneva; Brunner, Jan Ferenc. Single-dose effects on the P3no-go ERP component predict clinical response to stimulants in pediatric ADHD. Clinical Neurophysiology 2016 ;Volum 127.(10) s. 3277-3287 HELSEHELG NTNU OSTFSYK

2015

 • Aasen, Ida Emilia Sareneva; Brunner, Jan Ferenc. Modulation of ERP components by task instructions in a cued go/no-go task. Psychophysiology 2016 ;Volum 53.(2) s. 171-185 HELSEHELG NTNU STO
 • Bakke, Håkon Kvåle; Steinvik, Trine; Eidissen, Silje-Iren; Gilbert, Mads; Wisborg, Torben. Bystander first aid in trauma – prevalence and quality: a prospective observational study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2015 ;Volum 59.(9) s. 1187-1193 HELSEHELG HFI OUS SSHF UiT UNN
 • Berg, Leif Kyrre; Fagerli, Erik; Myhre, Arnt-Otto; Florholmen, Jon; Goll, Rasmus. Self-reported dietary fructose intolerance in irritable bowel syndrome: Proposed diagnostic criteria. World Journal of Gastroenterology 2015 ;Volum 21.(18) s. 5677-5684 HELSEHELG NLSH UiT
 • Cortes, Adrian; Pulit, Sara L.; Leo, Paul J.; Pointon, Jenny J.; Robinson, Philip C.; Weisman, Michael H.; Ward, Michael; Gensler, Lianne S.; Zhou, Xiaodong; Garchon, Henri-Jean; Chiocchia, Gilles; Nossent, Johannes; Lie, Benedicte Alexandra; Førre, Øystein Thorleiv; Tuomilehto, Jaakko; Laiho, Kari; Bradbury, Linda A.; Elewaut, Dirk; Burgos-Vargas, Ruben; Stebbings, Simon; Appleton, Louise; Farrah, Claire; Lau, Jonathan; Haroon, Nigil; Mulero, Juan; Blanco, Francisco J.; González-Gay, Miguel A.; López-Larrea, Carlos; Bowness, Paul; Gaffney, Karl; Gaston, Hill; Gladman, Dafna D.; Rahman, Proton; Maksymowych, Walter P.; Crusius, J. Bart A.; van der Horst-Bruinsma, Irene E.; Valle-Oñate, Raphael; Romero-Sánchez, Consuelo; Myrnes, Inger; Pimentel-Santos, Fernando M.; Inman, Robert D.; Martin, Javier; Breban, Maxime; Wordsworth, Bryan Paul; Reveille, John D.; Evans, David M.; de Bakker, Paul I.W.; Brown, Matthew A.. Major histocompatibility complex associations of ankylosing spondylitis are complex and involve further epistasis with ERAP1. Nature Communications 2015 ;Volum 6. HELSEHELG OUS UiO
 • Dehli, Trond; Bågenholm, Anna; Trasti, Nora; Monsen, Svein Arne; Bartnes, Kristian. The treatment of spleen injuries: a retrospective study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2015 ;Volum 23. s. 85-90 HELSEHELG UiT UNN
 • Hansen, Tor Ivar; Haferstrom, Elise Christina; Brunner, Jan Ferenc; Lehn, Hanne; Håberg, Asta. Initial validation of a web-based self-administered neuropsychological test battery for older adults and seniors. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 2015 ;Volum 37.(6) s. 581-594 HELSEHELG NTNU STO
 • Heggdal, Didrik; Hammer, Jan; Alsos, Trude; Fosse, Roar; Malin, Ingrid. Erfaringer med å få og ta ansvar for bedringsprosessen og sitt eget liv gjennom basal eksponeringsterapi (BET) :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2015 ;Volum 12.(2) s. 119-128 HELSEHELG VV
 • Kristensen, Kristin Valen; Dalseth, Anette Karlsen; Moldestad, Line; Wallan, Solveig; Lorem, Geir F; Jentoft, Greta; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blues Mothers : et gruppebasert mestringstilbud ved fødselsdepresjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015 ;Volum 52.(5) s. 405-412 HELSEHELG UiT UNN
 • Pham, Uyen Ha Gia; Andersson, Stein; Toft, Mathias; Pripp, Are Hugo; Konglund, Ane; Dietrichs, Espen; Malt, Ulrik Fredrik; Skogseid, Inger Marie; Haraldsen, Ira Hebold; Solbakk, Anne-Kristin. Self-Reported Executive Functioning in Everyday Life in Parkinson's Disease after Three Months of Subthalamic Deep Brain Stimulation. Parkinson's Disease 2015 ;Volum 2015:461453. s. - HELSEHELG OUS UiO
 • Rydszek, Jaroslaw Krzysztof. Assessment of risk factors for mortality in patients with cardiovascular disease and a history of treatment for malignancy. Kardiologia polska 2015 ;Volum 73.(9) s. 730-739 HELSEHELG

2014

 • Bakke, Håkon Kvåle; Dehli, Trond; Wisborg, Torben. Fatal injury caused by low-energy trauma – a 10-year rural cohort. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2014 ;Volum 58.(6) s. 726-732 HELSEHELG HFI OUS UiT UNN
 • Grane, Venke Arntsberg; Endestad, Tor; Pinto, Arnfrid Farbu; Solbakk, Anne-Kristin. Attentional control and subjective executive function in treatment-naive adults with attention deficit hyperactivity disorder. PLoS ONE 2014 ;Volum 9.(12) HELSEHELG OUS UiO
 • Hjalmarsen, Audhild; Brenn, Tormod; Risberg, Marijke Jongsma; Antonsen, Kathrine M.; Benum, Elisabeth K.; Aasebø, Ulf. Retrospective survival in elderly COPD patients receiving pulmonary rehabilitation; a study including maintenance rehabilitation. BMC Research Notes 2014 ;Volum 7.(210) s. - HELSEHELG NLSH UiT UNN 
 • Holte, Arne; Barry, Margaret M.; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen; Bowes, Lucy; Casas, Ferran; Friborg, Oddgeir; Grinde, Bjørn; Headey, Bruce; Jozefiak, Thomas; Lekhal, Rabit; Marks, Nic; Muffels, Ruud; Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Thimm, Jens; Torgersen, Svenn; Trommsdorff, Gisela; Veenhoven, Ruut; Vittersø, Joar; Waaktaar, Trine; Wagner, Gert G.; Wang, Catharina E.; Wold, Bente; Zachrisson, Henrik Daae. Psychology of Child Well-Being. I: Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer 2014 ISBN 978-90-481-9062-1. s. 555-631 FHI HELSEHELG UiB UiO UiT STO RBUP-ØS
 • Strøm, Hans Henrik; Bremnes, Roy M.; Sundstrøm, Stein Harald; Helbekkmo, Nina; Aasebø, Ulf. How Do Elderly Poor Prognosis Patients Tolerate Palliative Concurrent Chemoradiotherapy for Locally Advanced NoneSmall Cell Lung Cancer Stage III? A Subset Analysis From a Clinical Phase III Trial. Clinical Lung Cancer 2015 ;Volum 16.(3) s. 183-192 HELSEHELG STO UiT UNN
 • Strøm, Hans Henrik; Bremnes, Roy M.; Sundstrøm, Stein Harald; Helbekkmo, Nina; Aasebø, Ulf. Poor prognosis patients with inoperable locally advanced NSCLC and large tumors benefit from palliative chemoradiotherapy: A subset analysis from a randomized clinical phase III trial. Journal of Thoracic Oncology 2014 ;Volum 9.(6) s. 825-833 HELSEHELG STO UiT UNN
 • Thimm, Jens; Antonsen, Liss. Effectiveness of cognitive behavioral group therapy for depression in routine practice. BMC Psychiatry 2014 ;Volum 14. HELSEHELG UiT

2013

 • Aas, Anne-Marie; Johansson, Lars; Bjerkan, Kirsti; Lorentsen, Nina; Mostad, Ingrid Løvold. Do Norwegians with diabetes have a healthier diet than the general population?. Norsk Epidemiologi 2013 ;Volum 23.(1) s. 61-74 HELSEHELG NTNU OUS STO UiO 
 • Augestad, Knut Magne; Norum, Jan; Dehof, Stefan; Aspevik, Ranveig; Ringberg, Unni; Nestvold, Torunn Kristin; Vonen, Barthold; Skrøvseth, Stein Olav; Lindsetmo, Rolv-Ole. Cost-effectiveness and quality of life in surgeon versus general practitioner-organised colon cancer surveillance: a randomised controlled trial. BMJ Open 2013 ;Volum 3.(4) HELSEHELG HN NLSH UiT UNN
 • Berg, Leif Kyrre; Fagerli, Erik; Martinussen, Marit; Myhre, Arnt-Otto; Florholmen, Jon; Goll, Rasmus. Effect of fructose-reduced diet in patients with irritable bowel syndrome, and its correlation to a standard fructose breath test. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2013 ;Volum 48.(8) s. 936-943 HELSEHELG NLSH UiT
 • Cortes, Adrian; Hadler, Johanna; Pointon, JP; Robinson, Philip; Karaderi, Kudce; Leo, Paul; Cremin, Katie; Pryce, Karena; Harris, Jessica; Lee, Seunghun; Joo, Kyung Bin; Shim, Seung-Cheol; Weisman, Michael; Ward, Michael; Xiaodong, Zhou; Garchon, Henri-Jean; Karaderi, T; Nossent, Johannes C; Lie, Benedicte Alexandra; Førre, Øystein Thorleiv; Tuomilehto, Jaako; Laiho, Kari; Jiang, Lei; Liu, Yu; Wu, Xin; Bradbury, Linda A; Elewaut, Dirk; Bourgos-Vargas, Ruben; Stebbings, Simon; Appleton, Louise; Farrah, Claire; Lau, Jonathan; Kenna, Tony J; Haroon, Nigel; Ferreira, Manuel A.; Yang, J; Mulero, Juan; Fernandez-Sueiro, Jose Luis; Gonzalez-Gay, Miguel A.; Lopez-Larrea, Carlos; Deloukas, Panos; Donelly, Peter; Bowness, Paul; Gafney, Karl; Gaston, Hill; Gladman, Dafna D.; Rahman, Proton; Maksymowych, Walter P.; Xu, Huji; Crusius, J Bart A; Horst-Bruinsma, Irene E van der; Chou, CT; Valle-Onate, R; Romero-Sanchez, C; Hansen, Inger Myrnes; Pimentel-Santos, FM; Inman, Robert D; Videm, Vibeke; Martin, J; Breban, Maxime; Reveille, John D; Evans, DM; Kim, Tae-Hwan; Wordsworth, Bryan Paul; Brown, Matthew; Chiocchia, Gilles. Identification of multiple risk variants for ankylosing spondylitis through high-density genotyping of immune-related loci. Nature Genetics 2013 ;Volum 45.(7) s. 730-738 HELSEHELG NTNU OUS STO UiO UNN 
 • Norum, Jan; Heyd, Anca Kriemhilde; Hjelseth, Bente; Svee, Tove Elisabeth; Mürer, Fred A.; Erlandsen, Randi; Vonen, Barthold. Quality of obstetric care in the sparsely populated sub-arctic area of Norway 2009-2011. BMC Pregnancy and Childbirth 2013 ;Volum 13.(175) s. HELSEHELG HN NLSH UiT UNN
 • Strøm, Hans Henrik; Bremnes, Roy M.; Sundstrøm, Stein Harald; Helbekkmo, Nina; Fløtten, Øystein; Aasebø, Ulf. Concurrent palliative chemoradiation leads to survival and quality of life benefits in poor prognosis stage III non-small-cell lung cancer: a randomised trial by the Norwegian Lung Cancer Study Group. British Journal of Cancer 2013 ;Volum 109.(6) s. 1467-1475 HAUKELAND HELSEHELG STO UiT UNN
 • Thimm, Jens. Early maladaptive schemas and interpersonal problems: A circumplex analysis of the YSQ-SF. International Journal of Psychology & Psychological Therapy / Revista Internacional de Psicologia y Terapia Psicologica 2013 ;Volum 13.(1) s. 113-124 HELSEHELG UiT
 • Thimm, Jens; Holte, Arne; Brennen, Tim; Wang, Catharina E.. Hope and expectancies for future events in depression. Frontiers in Psychology 2013 ;Volum 4. s. - FHI HELSEHELG UiO UiT

2012

 • Dønnem, Tom; Ervik, Bente; Magnussen, Kathrine; Andersen, Sigve; Pastow, Doris Ruth; Andreassen, Sissel; Nørstad, Tone; Helbekkmo, Nina; Bremnes, Roy M.; Nordøy, Tone. Bridging the distance: a prospective tele-oncology study in Northern Norway. Supportive Care in Cancer 2012 ;Volum 20.(9) s.2097-2103 HELSEHELG UiT UNN 
 • Aasebø, Ulf; Strøm, Hans Henrik; Postmyr, Merete. The Lean method as a clinical pathway facilitator in patients with lung cancer. Clinical Respiratory Journal 2012 ;Volum 6.(3) s.169-174 HELSEHELG UiT UNN 
 • Melbye, Hasse; Moe, Per Chr.; Arstad, Frode. Innleggelser ved forverring av astma og kols. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 ;Volum 132.(14) s.1607-1609 HELSEHELG UiT UNN

2011

 • Thimm, Jens C.. Incremental validity of maladaptive schemas over five-factor model facets in the prediction of personality disorder symptoms. Personality and Individual Differences 2011 ;Volum 50.(6) s.777-782 HELSEHELG NTNU Haug, Bjørn; Kjelsberg, Kjærsti; Lappegård, Knut Tore.
 • Pacemaker implantation in small hospitals: complication rates comparable to larger centres. Europace 2011 ;Volum 13.(11) s.1580-1586 HELSEHELG NLSH UiT

2010

 • Thimm, J. C. (2010). Relationships between early maladaptive schemas and psychosocial developmental task resolution. Clinical Psychology and Psychotherapy, 17, 210-230. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19750562
 • Kristiansen, M. G., Gutteberg, T. J., Mortensen, L., Berg, L. K., Goll, R., & Florholmen, J. (2010). Clinical outcomes in a prospective study of community-acquired hepatitis C virus infection in Northern Norway. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 45, 746-751. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20205506
 • Thimm, J. C. (2010). Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 373-380. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20435297
 • Thimm, J. C. (2010). Mediation of early maladaptive schemas between perceptions of parental rearing style and personality disorder symptoms. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 52-59. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19896642

2009

 • Picard, F., Pegna, A. J., Arntsberg, V., Lucas, N., Kaczmarek, I., Todica, O., Chiriaco, C., Seeck, M., & Brodtkorb, E. (2009). Neuropsychological disturbances in frontal lobe epilepsy due to mutated nicotinic receptors. Epilepsy & Behavior, 14, 354-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19059498
 • Asfeldt, A. M., Steigen, S. E., Løchen, M. L., Straume, B., Johnsen, R., Bernersen, B., Florholmen, J., & Paulssen, E. J. (2009). The natural course of Helicobacter pylori infection on endoscopic findings in a population during 17 years of follow-up: The Sørreisa gastrointestinal disorder study. European Journal of Epidemiology, 24, 649-58. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19629722
 • Haug, B., Avall, A, & Monsen, S. A. (2009). Luftambulansens pålitelighet - en undersøkelse i tre kommuner på Helgeland. Tidsskrift for Norsk Legeforening, 129, 1089-93. http://tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2009/1089-93.pdf
 • Helseth, S., Lagerlóv, P., Holager, T., Johansen, O., & Rosvold, E. O. (2009). Ungdom og bruk av reseptfri smertestillende medisin. Vård i Norden, 29, 28-31.

2008

 • Fredheim, O. M., Kaasa, S., Fayers, P., Saltnes, T., Jordhoy, M., & Borchgrevink, P. C. (2008). Chronic nonmalignant pain patients report as poor health-related quality of life as palliative cancer patients. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 52, 143-148. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18005378
 • Moksnes, K., Fredheim, O. M., Klepstad, P., Kaasa, S., Angelsen, A., Nilsen, T., & Dale, O. (2008). Early pharmacokinetics of nasal fentanyl: Is there a significant arterio-venous difference?. European Journal of Clinical Pharmacology, 64, 497-502. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18180911
 • Fredheim, O. M., Moksnes, K., Borchgrevink, P. C., Kaasa, S., & Dale, O. (2008). Clinical pharmacology of methadone for pain. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 52, 879-889. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18331375
 • Asfeldt, A. M., Straume, B., Steigen, S. E., Lochen, M. L., Florholmen, J., Bernersen, B., Johnsen, R., & Paulssen, E. J. (2008). Changes in the prevalence of dyspepsia and Helicobacter pylori infection after 17 years: The Sørreisa gastrointestinal disorder study. European Journal of Epidemiology, 23, 625-633. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18704703 

2007

 • Fredheim, O. M., Borchgrevink, P. C., Klepstad, P., Kaasa, S., & Dale, O. (2007). Long term methadone for chronic pain: A pilot study of pharmacokinetic aspects. European Journal of Pain, 11, 599-604. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17113329
 • Fredheim, O. M., Borchgrevink, P. C., Saltnes, T., & Kaasa, S. (2007). Validation and comparison of the healthrelated quality-of-life instruments EORTC QLQ-C30 and SF-36 in assessment of patients with chronic nonmalignant pain. Journal of Pain and Symptom Management, 34, 657-665. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17618079
 • Chandy, H., Steinholt, M. & Husum, H. (2007). Delivery life support: A preliminary report on the chain of survival for complicated deliveries in rural Cambodia. Nursing and Health Sciences, 9, 263-269. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17958675

2005

 • Aspevik, R. K., & Irtun, Ø. (2005). Plager før og etter kolecystektomi. Tidsskrift for Norsk Lægeforening, 125, 1333-1335. http://tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2005/1333-5.pdf
 • Eriksen, T., Müller, C., Miryahyaei, M., & Nielsen, E. W. (2005). Nye nevrologiske symptomer etter hjerneinfarkt hos en 59 år gammel kvinne. Tidsskrift for Norsk Lægeforening, 125, 3277-8.
 
Fant du det du lette etter?