Jobb i Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder.

Ledige stillinger

Du finner og søker på alle våre ledige stillinger via Webcruiter. Ansatte i Helse Nord søker via Personalportalen på intranett. 

Søk på ledige stillinger via Webcruiter

Ledig stilling som fuksjonell forvalter i Forvaltningssenter for radiologi (FSR). Arbeidssted: Helgelandssykehuset.

Kompetanseheving og utdanning

Vi satser på kompetanseheving av egne medarbeidere og utdanning av helsepersonell i praksis ved våre sykehus.​

Utdanning og kompetanseutvikling

 

Helse Nord - Vi forbedrer oss fordi vi samarbeider

  

Pensjon og forsikring

Helse Nord RHF har inngått felles forsikringsavtale for ansatte og tilbyr gode pensjonsavtaler gjennom KLP. Sykehusapotek Nord HF har egne avtaler.

P
ensjon

 
Pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) omfatter sykepleiere i 20% stilling eller mer.

 
Pensjonsordningen omfatter også faste og midlertidige sykepleiere som arbeider under 20%, men som tar ekstravakter/ timer slik at gjennomsnittet pr. kvartal tilsvarer 20% stilling.

 
Ordningen gjelder også dersom du har flere arbeidsgivere i Helse Nord og dette til sammen utgjør en stillingsandel på 20% eller mer. 

 
For alle andre ansatte gjelder ordningen hvis du jobber 14 timer i snitt per uke i et kvartal. 

 
Midlertidig tilsatte er med i pensjonsordningen i KLP fra første arbeidsdag. Som medlem i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning gjennom din arbeidsgiver, opparbeider du rett til alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon.

For AFP og særaldersgrenser vises det til egne regler.

 

 
Forsikringer​

 
Alle arbeidstakere i Helse Nord RHF og helseforetakene  omfattes av en egen forsikringsordning som omfatter:

 
 • Yrkesskadesskadeforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Ulykkesforsikring for Ambulansepersonell​
 • Tjenestereiseforsikring
 • Ulykkesforsikring for skoleelever som er pasienter på sykehusene
 • Ulykkesforsikring for barn i barnehagene​

Ansatte i Helse Nord finner mer informasjon om pensjon og forsikring i Personalportalen på intranett.

Helseattest for vikarer

Helse Nord inngår på vegne av helseforetakene, rammeavtale med bestemte vikarbyråer. Sykehusene er pålagt å benytte disse byråene ved behov for vikarer.

 

 
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) har i samarbeid med smittevernpersonell i regionens sykehus utarbeidet en felles helseattest for vikarer i Helse Nord RHF som formidles via vikarbyråene.

 
Vikarbyråene er gjennom avtalen med det regionale helseforetaket forpliktet til å bruke helseattesten som Helse Nord RHF har utarbeidet til dette formålet.

 
Vikarbyråene skal sørge for at alle vikarer får tilsendt helseattesten i god tid før tiltredelse i arbeid. 


Helseattesten består av to sider:

 • Side 1 gir kort informasjon om MRSA-screening og tuberkulosetesting
 • Side 2 er en egenerklæring som alle vikarer skal fylle ut, signere og returnere til vikarbyrået. Vikarbyrået skal ha attesten i hende senest 10 dager før jobbstart

 

Utenlandske medarbeidere

Ved tilsetting blir det stilt samme krav til utenlandske borgere som nordmenn:

 • Du må kunne kommunisere på norsk skriftlig og muntlig

 • Du må kunne vise fram gyldig oppholds- og arbeidstillatelse der dette er et krav

 • Du må framvise autorisasjon der dette er et krav

 • Du må ha politiattest til stillinger der dette er påkrevd, for eksempel i arbeid med barn og psykisk utviklingshemmede

 • Du må legge fram dokumentasjon på vaksinasjon

Hovedregel arbeids- og oppholdstillatelse:

 • EØS/EFTA/EU-borgere trenger ikke søke om oppholdstillatelse (med unntak av Romania og Bulgaria)

 • Nordiske borgere har arbeidstillatelse i Norge

 • Faglærte arbeidstakere (eks. sykepleiere og leger) utenfor EØS får oppholdstillatelse i in​ntil 6 måneder (gjelder ikke visumpliktige land)

 • Har du midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse må du opplyse om dette til din arbeidsgiver. Arbeidstillatelse må fornyest senest innen en måned før det løper ut

 • Alle har registreringsplikt – dette blir gjort via UDI sine hjemmesider. Skjemaer og avtaler for arbeid og opphold finner du her

 • Opplysinger og registreringsskjema om dokumentasjon i forbindelse med skattekort, D-nummer, fødselsnummer etc. får du via Ny i Norge sine nettsider

 • For å åpne bankkonto i Norge (krav for å få lønn) må du har norsk fødselsnummer. Også dette finner du informasjon om på nettsidene til Ny i Norge.

 • Skatteetaten har også god informasjon og rettledning.

Mangfold - et personalpolitisk mål


 
De tilsatte er den viktigeste ressursen vår. Vi arbeider for å knytte til oss de beste fagfolkene, og vil legge til rette for at alle tilsatte skal trives og yte sitt beste.

 
Helseforetaket skal så langt som råd avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder kjønn og alder, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn.

 


 

Work with Helse Nord (English) (helse-nord.no)

Ausländische Mitarbeiter (Deutsch)​​​ (helse-nord.no)

Rekrutteringskontakter:

Tore Dahl
Telefon: 75 11 53 33

Marte Præsteng
Telefon: 75 12 50 06

E-post: rekruttering@helgelandssykehuset.no

 

Verktøy for ansatte

Ansatte i Helgelandssykehuset

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.