Innovasjonsmidler

For å få innovasjonsmidler må man ha en ide eller forskningsresultater som har en potensiell kommersiell eller samfunnsmessig nytteverdi og som kan nyttiggjøres for helsetjenesten. Det kan være enten et produkt, prosess eller tjeneste. Innovasjonsprosessen som skal finansieres skal forsikre at ideene blir nyttiggjort.

Innovasjonsprosessen deles sekvensielt inn i en verifiseringsfase og dernest en etableringsfase. Verifiseringsfasen er en tidlig fase prosess som omhandler det å finne ut om ideen er patenterbar, kommersialiserbar eller en realiserbar innovasjon, og legge til rette for å modne denne videre. Senere, i etableringsfasen, kommer ideen enten inn i et forretningsutviklingsløp (evt. lisensiering eller etablering av en bedrift), eller med prosesser som gjør at ideen kan nyttiggjøres på sykehus, som en tjeneste, produkt eller prosess.

Nytteverdi for helsetjenesten inkluderer f.eks. bedre pasientsikkerhet/ pasientforløp/nye arbeidsformer/bruk av teknologi, herunder reduksjon av uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet; økt arbeidsbesparelse og effektivisering/ selvbetjeningsteknologi; bedre samhandlingsformer mellom foretak, kommune og/eller brukere av helsetjenester; fokus på pasientgrupper som skrøpelige eldre, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, kronikere, barn og unge; og øvrig samfunnsnytte – muligheter for bred anvendelse.


Hvem kan søke?

 • Søker må være ansatt minst i 20 % stilling på Helgelandssykehuset (både for støtte fra Helse Nord og Helgelandssykehuset HF)


Hvordan skrive en god søknad?

 • Fyll ut HELE søknaden og svar på det spør om.
 • Jobb godt med å lage en god prosjektbeskrivelse.
 • Det kan være lurt å tenke på samarbeidspartner(e). Hvem trenges for å realisere min ide/mitt prosjekt?
 • Inkluder budsjett/finansieringsplan. Last opp relevante vedlegg. Last bare opp materiale det blir spurt om.
 • Tenk på hvordan få til en god brukermedvirkning i løpet av hele prosjektet (pasient, pårørende, helsepersonell). Hvorfor det eventuelt ikke er relevant, må som oftest begrunnes.
  Bruk veilederen for brukermedvirkning i helseforskning(.pdf)

Innovasjonsmidler fra Helgelandssykehuset HF

 • Ideplanleggingsmidler for å planlegge et innovasjonsprosjekt (såkornmidler). F.eks. frikjøp av arbeidstid for å skrive en større innovasjonssøknad, eller bruk av teknisk støttepersonell. Her er maksimalbeløpet 50 000 kroner.
 • Patent/IP-undersøkelser/patentering og markedsundersøkelser. Utvikling av lisensieringsmuligheter (inntil 50 000 kroner).
 • Avdekke potensielle anvendelse og marked for ideen. Uavhengig verifisering av ideen. Test og bygging av prototype.
 • Stimuleringsmidler for å etablere og drive prosjektsamarbeid til etableringsfasen, dvs. ETTER verifiseringsfasen, med eksterne aktører som kommuner og næringslivsaktører (inntil 10 000 kroner).
 • Utgifter i forbindelse med prosjektteam for forretningsutvikling, samt reisestøtte for prosjektmøter med eksterne samarbeidspartnere. I videreføringsfasen inngår midler til forhandlinger med industripartnere, og for forretningsetablering og forretningskonseptet.
 • Prosjektmidler mot tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon. Her fastsetter Innovasjonsutvalget størrelsen på beløpet etter individuell vurdering av søknaden. Kan omhandle f.eks. både verifisering av ideen og etablering av konseptet, eller til etablering og videreføring av denne.

Utlysningen er kun for innovasjon og ikke forskningsaktiviteter: herunder Ph.D. prosjekter, kliniske studier og sammenlikningsstudier. Unntak er tidligfase studier som involverer pasient for verifisering og etablering av gjennomførbarhet/Proof-of-Concept/first-in-man. Støtten for samme prosjekt er kun 2 år.

Godkjenning/Justeringer

Nærmest ansvarlig leder må være informert og ha godkjent prosjektet. Innovasjonsutvalget eller andre overordnede kan gi tilbakemeldinger om prosjektaktivitetene som skal utføres. Det er ikke anledning til å flytte omsøkte midler ut av Helgelandssykehuset. Størrelsen på bidrag og støtte vil variere etter tilgjengelige midler i foretaket og vurdering av faglig innhold/relevans. Medisinsk direktør avgjør etter tilråding fra innovasjonsutvalget. Utlysning skjer normalt to ganger i året.

Søknadsskjema for Innovasjonsmidler fra Helgelandssykehuset.

Dersom du ønsker å søke om støtte/bidrag, må søknadsskjema fylles ut og sendes inn med nødvendige vedlegg innen søknadsfristen.

Søknaden skal sendes elektronisk innen 1. Mars 2021.

Søknadsskjema for innovasjonsmidler (.docx)
Vurderingskriterier for innovasjonsmidler (.pdf)

Her er lenker til DOFI og Oppfinneravtale

Disclosure of Invention (.docx)
(DOFI; for å lagre ideer i henholdt til lov om arbeidstakeroppfinnelser)

Oppfinneravtale (.docx)
(for å avtale hvem som har bidratt med ideer til en oppfinnelse)

Registrer ideen din på helseinnovasjonsnettverket, Induct
Induct

Dette nettverket, Induct, er nyttig å bruke for å se på innovasjonsideer som andre helseforetak i Norge og utlandet jobber med.

Rapportering om fremdrift

Alle som mottar støtte skal også rapportere om bruk av midlene ved årets slutt. Tildelte midler skal normalt benyttes det året de er tildelt. Bare unntaksvis kan midlene overføres til neste år. Kun en gang kan de overføres, og da etter søknad til innovasjonsutvalget. Midler som ikke blir benyttet som planlagt, vil bli inndratt og fordelt til andre søkere.
Fremdriftsrapportering om bruk av innovasjonsmidler (.docx)

Innovasjonsmidler fra Helse Nord

Søkere må fremme søknaden gjennom Helgelandssykehuset.

 • Det kan søkes om inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett. Finansiering forutsetter en egenandel på 50% fra ansvarlig foretak.
 • Personalrelaterte kostnader, kjøp av tjenester/utstyr og driftskostnader kan støttes. Midlene skal kun benyttes for å dekke kostnader for prosjektaktivitetene. Oppgi egeninnsats (timeantall x timesats), annen finansiering og omsøkt beløp fra Helse Nord RHF.
 • Søknaden må godkjennes av budsjettansvarlig ved søkers klinikk/avdeling på Helgelandssykehuset. Legg ved formell dokumentasjon ved søknaden som forplikter for finansiering/garanti for totalbudsjettet (f.eks. egeninnsats).

Kan søke om 550 000 per prosjekt per år. Det kan søkes om støtte for en prosjektperiode på inntil 2 år.

Helse NORD opererer med fire hovedkriterier for vurderingen av søknader om innovasjonsmidler som vektlegges likt. Hvert kriterium har også underpunkter:

 • Innovasjonsområdet, kvalitet, originalitet og dets potensial
 • Nytteverdi for helsetjenesten
 • Gjennomførbarhet
 • Organisering og samarbeid

Karakterskalaen for hvert av kriteriene går fra 0-5. Hver søknad gis en samlet karakter med en desimal. Søknaden må ha karakter 3,0 eller bedre for å kunne innstilles. Oppstart må skje innen 6 måneder etter tildeling.
Send søknad gjennom e-Søknad og utarbeid en prosjektbeskrivelse i henhold til maler fra Helse Nord

Andre kilder til innovasjonsmidler

Det fins i dag både offentlige og private institusjoner som bidrar til innovasjon i Norge. Her vil vi forsøke å komme med tips til hvor du kan søke om slike midler. Send oss gjerne tips på finansieringskilder.

 • Norges forskningsråd
 • European Innovation Council
 • Stiftelsen Dam
 • Innovasjon Norge
 • Eksportrådet (GIEK)
 • Private investorer– Såkorn
 • Regionalt forskningsfond - Nord-Norge
 • UiT innovasjonsmidler


Fant du det du lette etter?