Praksiskonsulenter (PKO)

PKO er et nettverk av allmennpraktiserende leger med deltidsstillinger i sykehuset som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom sykehuset, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten - til det beste for enkeltpasienten.

Hva er PKO?

PKO skal bidra til å sikre helhet og koordinering i hele pasientforløpet, blant annet gjennom kvalitetssikring av henvisninger, epikriser og utrednings-/behandlingsplanlegging.

Disse skal i samarbeid med sykehusavdelingene finne fram til konkrete områder i pasientforløp eller samhandling som kan forbedres, både internt på sykehusene og ute i førstelinjen, og ikke minst i gråsonen mellom nivåene. Les mer på Praksiskonsulentordningen - nasjonal side.

PKO-håndbok for Helgelandssykehuset, med vedlegg (PDF)

PKO-møter

2016.01.28 PKO-møte med enhetsledelse Mo i Rana.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling PKO-møter/2016.01.28 PKO-møte med enhetsledelse Mo i Rana.pdf2016.01.28 PKO-møte med enhetsledelse Mo i Rana.pdf
2015.08.26 PKO-møte.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling PKO-møter/2015.08.26 PKO-møte.pdf2015.08.26 PKO-møte.pdf
2014.11.26 PKO-møte.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling PKO-møter/2014.11.26 PKO-møte.pdf2014.11.26 PKO-møte.pdf
2014.06.13 PKO-møte.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling PKO-møter/2014.06.13 PKO-møte.pdf2014.06.13 PKO-møte.pdf
2014.04.20 PKO-møte.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling PKO-møter/2014.04.20 PKO-møte.pdf2014.04.20 PKO-møte.pdf
2013.03.18 PKO-møte - Samstemming av legemiddellister.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling PKO-møter/2013.03.18 PKO-møte - Samstemming av legemiddellister.pdf2013.03.18 PKO-møte - Samstemming av legemiddellister.pdf

 

Kontakt oss gjerne

Vi ønsker åpen dialog og aktive innspill fra både kommunehelsetjeneste og sykehus.

Det er nyttig med alle former for innspill, store og små! Send gjerne en mail eller ring dersom du har noe på hjertet. Vi i PKO-apparatet blir mer matnyttige både for pasientene, sykehuset og kommunehelsetjenesten hvis vi får vite om aktuelle problemstillinger.

PKO-Helgeland består av en PKO-leder i 20 % stilling og fire praksiskonsulenter i 10 % stillinger, en på hver av de tre sykehusenhetene og en knyttet til Sør-Helgeland.

 

Anita Husveg, PKO-leder Helgelandssykehuset og praksiskonsulent Mo i Rana 

Fastlege Yttern legesenter, Mo i Rana. Kontordag mandag, Helgelandssykehuset Mo i Rana.

E-post: ahusveg@gmail.com
Telefon: 916 91 460

Husveg er både PKO-leder for hele Helgelandssykehuset, og praksiskonsulent for sykehusenhet Mo i Rana.

 • Deltar på relevante møter med legene og ledermøter
 • Rådgiver både mot sykehusledelsen og mot fastlegene i samhandlingssaker.
 • Har informasjonsmøte med nye turnusleger om primærhelsetjenesten og PKO-ordningen.
 • Bistår i arrangering av lokale kurs og møter
 • Bistår i utviklingen av nye nettsider
 • Kontinuerlig oppfølging/kvalitetssikringsarbeide i forhold til henvisninger, epikriser og legemiddellister.

 

Guttorm Dahl Johnsen, praksiskonsulent Mo i Rana

Fastlege Øvermo legesenter, Mo i Rana. Kontordag onsdag,Helgelandssykehuset Mo i Rana.

E-post: gutjohnsen@gmail.com
Telefon: 412 04 063

 • Henvisnings- og innleggelsespraksis
 • Epikrise og utskrivelsespraksis
 • Spesielle pasientgrupper: Kronikere og pasienter som trenger koordinerte tjenester
 • Utvikling av behandlingslinjer i sykehuset
 • Informasjonsflyten mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Praksiskonsulent Sandnessjøen

Vakant.

Praksiskonsulent Mosjøen

Vakant.