Hender

Samhandling

Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.

Rett behandling skal gis til rett tid på rett sted, gjennom en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste som er tilpasset den enkelte bruker. Senter for samhandling ved Helgelandssykehuset skal bidra til å legge til rette for utvikling av en pasientorientert helsetjeneste.

Meld deg på nyhetsbrev om samhandling

Samarbeidsavtaler og tjenesteavtaler med kommunene

Det er særlig viktig med god samhandling når ansvaret for pasienten flyttes mellom sykehus og kommuner, og mellom avdelinger og enheter innen sykehus og kommuner.

Samarbeidsavtaler og tjenesteavtaler med kommunene på Helgeland

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

Koordinerende enhet

Læring og mestring

Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Helgelandssykehuset arrangerer pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med pasienter, deres pårørende, helsepersonell og brukerorganisasjoner.

Lærings- og mestringssenteret
 

Pasient- og pårørendeopplæring

Brukerutvalget

Brukerutvalget representerer brukerne av Helgelandssykehuset sine interesser til foretaksledelse og styret.

Les mer om brukerutvalget

Fastlegenytt

Her legger vi ut relevante nyheter og informasjon fra Helgelandssykehuset til fastlegene.

Fastlegenytt 

PKO/Praksiskonsulenter

PKO er et nettverk av allmennpraktiserende leger med deltidsstillinger i sykehuset som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom sykehuset, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for enkeltpasienten.

Praksiskonsulenter ved Helgelandssykehuset

Meld samhandlingssavvik

Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet for å forebygge gjentakelser og redusere antall hendelser.

Uønskede samhandlingshendelser til Helgelandssykehuset sendes til postmottak@helgelandssykehuset.no

Avvik med sensitivt innhold må sendes per post til Helgelandssykehuset, pb. 601, 8607 Mo i Rana.

Skjema:  

Meld avvik til Helgelandssykehuset (DOC)Meld avvik til Helgelandssykehuset (PDF)

Rutiner:

Rutiner avviksmeldinger (PDF)


Kontakt

Kommuner - utskrivingsklare pasienter

Helgelandssykehuset

Samhandlingsarenaer

  • Samhandlingskonferanser på Helgeland for klinisk helsepersonell og klinisk ledelse

  • Samhandlingsutvalget - regionalt

  • Samhandlingsmøte med helsenorge.no  

Dialogmøter mellom politisk ledelse og sykehusledelse

Helgelandssykehusets ledelse har hatt årlige møter med kommunene på Helgeland siden 2005. De første årene var møtene preget av informasjon fra helseforetaket. Nå er dialog mellom kommunene og helseforetaket prioritert.

Til stede på møtene er kommuneledelse og deres aktører knyttet til Samhandlingsprosjekter samt Helgelandssykehusets ledelse og PKO - praksiskoordinator og praksiskonsulenter.

Fagmøter for leger i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

2016.06.19 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling - Fagmøte leger/2016.06.19 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdf2016.06.19 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdf
2015.08.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling - Fagmøte leger/2015.08.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdf2015.08.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdf
2015.06.17 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling - Fagmøte leger/2015.06.17 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdf2015.06.17 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdf


 

Regionale faggrupper

Pågående samhandlingsprosjekter.